lunes, 31 de agosto de 2015

MONITOR CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DESEMPREGADAS EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS


Necesitamos monitores para impartir un curso AFD de Atención socisanitaria a persoas desempregadas en institucións sociais, para este concello de O Vicedo.
Horario: de mañá.
Data prevista de inicio: 22/09/2015
Data prevista de fin: 15/12/2015


Requisitos dos formadores, pinche aquí, ver páxina 2:

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Especialidades/Modulos/SSCS0208.pdf

 Aquelas persoas interesadas que cumpran os requisitos anteriores contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello de O Vicedo, teléfono de contacto: 982590195

CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS

CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS 


REQUISITO DE ACCESO: ESO OU SIMILAR (NIVEL 2) E PREFERENTEMENTE PERSOAS DESEMPREGADAS

DURACIÓN: 468 H/ HORARIO DE MAÑÁS

DATA PREVISTA DE INICIO: 22/09/2015
DATA PREVISTA DE FIN: 15/12/2015

DIPLOMA DA XUNTA DE GALICIA. CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE

MÁIS INFORMACIÓN: CONCELLO DE O VICEDO, AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL.

PERSOAS INTERESADAS: NO CASO DE SER DESEMPREGADOS DIRIXIRSE Á OFICINA DE EMPREGO DE VIVEIRO

ORGANIZA CONCELLO DE O VICEDO. SUBVENCIONA: CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR (PLAN AFD)


CURSO DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL E XUVENILCURSO DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL E XUVENIL (SSCB0209)
REQUISITO DE ACCESO: ESO OU SIMILAR (NIVEL 2) E PREFERENTEMENTE PERSOAS DESEMPREGADAS
DURACIÓN: 328 H/ HORARIO DE MAÑÁS
DATA PREVISTA DE INICIO: 21/09/2015
DATA PREVISTA DE FIN: 04/12/2015
DIPLOMA DA XUNTA DE GALICIA
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE

MÁIS INFORMACIÓN: CONCELLO DE XOVE 982592001

PERSOAS INTERESADAS: DIRIXIRSE Á OFICINA DE EMPREGO DE BURELA E TAMÉN CHAMAR AO CONCELLO DE XOVE
GRATUÍTO
CON PRÁCTICAS EN EMPRESAS/ENTIDADES

lunes, 24 de agosto de 2015

CURSOS PREPARATORIOS DAS PROBAS PARA OBTER OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA CELGA 2, 3 E 4


No DOG do 21 de agosto do 2015, convócanse varios cursos preparatorios dos celgas e abrése o prazo de inscrición nos mesmos. Hai un curso en Viveiro para preparar o Celga 3 e outro en Ortigueira.

Prazo de inscrición: 15 días hábiles a contar a partir do día seguinte a súa publicación


Máis información:
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?ruta=/srv/www/doga/Publicados/2015/20150821/Secciones1_gl.html&paginaCompleta=false&fecha=21/08/2015&compMenu=10102

AXUDAS DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR PARA XOVENES INSCRITOS NO SISTEMA DE GARANTIA XUVENIL


A Consellería de Traballo e Benestar publica distintas axudas tanto para autoemprego como para a contratación de mozos e mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.

Máis información:

http://traballo.xunta.es/axudas-e-subvencions

ou contactando directamente coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, con oficina sita na Casa da Cultura

AXUDAS A CONTRATACIÓN TERMPORAL DE PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSION SOCIAL

A Consellería de Traballo e Benestar convoca axudas para a contratación das persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social e procede a súa convocatoria para o ano 2015

Obxecto

Incentivar á contratación temporal das persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social coa finalidade de mellorar a súa empleabilidade e ocupabilidade.

Persoas beneficiarias


As persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia.

Contratacións subvencionables


Todas as modalidades contractuais de carácter temporal, a tempo completo ou a tempo parcial, agás o contrato temporal para a formación e a aprendizaxe, cunha duración mínima de 6 meses e máxima de 12 meses, que se realicen con persoas desempregadas que pertenzan a algún dos colectivos en risco de exclusión social relacionados no artigo 3.1 da orde de convocatoria. 

Contías

As contratacións temporais incentivaranse cunha contía de 2.500 euros a 5.000 euros en función da duración do contrato.

Prazo de solicitudes


O prazo para a presentación das solicitudes de axudas finalizará o 30 de setembro de 2015.

Máis información:
http://traballo.xunta.es/axudas-e-subvencions?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_N7Md&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_N7Md_content=%2Fopencms%2FTraballo%2FContidos%2FAxudas%2Faxuda_0201.html&category=Tipos_enumerados/Tipo_Axuda/Estado/En_Prazo/

ou directamente contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello de O Vicedo, con oficina sita na Casa da Cultura

AXUDAS DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR PARA A CONSTITUCION DE TRABALLADORES AUTÓNOMOSA Consellería de Traballo e Benestar convoca axudas ao autoemprego:

Persoas beneficiarias:

1.- As persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego que procedan á creación do seu propio posto de traballo mediante a súa constitución en traballadores/as autónomos/as ou por conta propia, sempre que:
• Sexan titulares ou cotitulares do negocio ou explotación, ou ben formen parte de sociedades civís ou comunidades de bens sempre que as soliciten a título persoal.
• Se den de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, entre o 01 de outubro de 2014 e o 30 de setembro do 2015.
• Non percibisen subvencións ao abeiro do programa de promoción do emprego autónomo nos catro anos anteriores á data do inicio da nova actividade.
• Non desenvolvesen como traballadores/as autónomos/as a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos 6 meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estiveran de alta como traballadores/as autónomos/as en calquera réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta presupoña actividade, nos 3 meses inmediatamente anteriores, non se aplica a autónomos colaboradores.
Os traballadores e traballadoras autónomas  ou por conta propia poderán ser beneficiarios/as das axudas deste programa cando formen parte de comunidades de bens ou sociedades civís sempre que as soliciten a título persoal, e xustifiquen individualmente o investimento mínimo segundo a cuota de participación. Quedan excluídos do mesmo, os socios de sociedades mercantís, cooperativas e sociedades laborais e os autónomos colaboradores.


Tipos de axuda:
•  Subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil,
Subvención afondo perdido para as persoas que se den de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, entre o 01 de outubro de 2014 e o 30 de setembro do 2015.
Requisitos:
             - Ter menos de 30 anos de idade na data de solicitude da axuda.
            - Ter solicitado a alta  como persoa traballadora autónoma con anterioridade a presentación da solicitude de axuda.
            Cuantía da axuda: 1.200 euros

•  Subvención polo establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia,
1.- Co obxecto  de facilitarlles ingresos durante o inicio da actividade e posta en marcha da iniciativa empresarial ou profesional, unha subvención polo seu establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia, sempre que se acredite un investimento en inmobilizado material ou intanxible necesario para o desenvolvemento da actividade por unha contía non inferior a 3.000 euros  sen incluír o imposto sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, e se realice no período comprendido entre os tres meses anteriores ao inicio da actividade e os seis  posteriores  ao dito inicio, coa data límite, en todo caso, do 20 de decembro de 2015.

2.- As contías desta subvención serán as seguintes:
    A. 5.000 euros para desempregados en xeral.

    B. 8.000 euros para desempregados con discapacidade ou pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social.
    C. 10.000 euros para mulleres desempregadas con discapacidade ou pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social.


Prazo de solicitudes:
•  O prazo xeral para a presentación de solicitudes será de un mes desde a alta na Seguridade social, en todo caso, finalizará o 19 de setembro de 2015

Máis información:

ou contactando directamente coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa de Cultura de O Vicedo


OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha LIMPADORA, a media xornada, con adscrición ao servizo de limpeza municipal, desde o día 24 de setembro de 2015 ata o 23 de marzo de 2016.

O prazo de inscrición está aberto desde o día 21 de agosto ata as 15:00 horas do próximo día 31 de agosto. Realizándose o proceso de selección o día 16 de setembro a partir das 10:00 horas, na Casa do concello.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

miércoles, 12 de agosto de 2015

OFERTA EMPREGO AUXULIAR AXUDA A DOMICILIO

Prorrogase 3 dias mais o prazo de presentacion de instancia para a oferta de emprego de unha AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO a xornada parcial para o concello do Vicedo.
Mais informacion e inscricions no propio concello

jueves, 6 de agosto de 2015

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial  (30 horas/semana), durante tres meses, sendo a data de inicio prevista o día 17 de agosto.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 12 de agosto, ás 15:00 horas. A selección realizarase o día 13 de agosto de 2015, a partir das 12:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.