martes, 19 de mayo de 2015

OFERTA DE EMPLEO ENFERMEROS PARA ALEMANIA


CONVOCATORIA DE PRAZAS EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO


No BOP de hoxe  publícase a convocatoria para a selección por parte da Excma. Deputación Provincial de Lugo de 1 Administrativo (quenda discapacitados), 1 Técnico superior agrícola e 1 enxeñeiro técnico agrícola.


CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DOS PROCESOS PARA A SELECCIÓN DE 1 ADMINISTRATIVO (QUENDA DESCAPACITADOS), 1 TÉCNICO SUPERIOR AGRÍCOLA E 1 ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA (PAG. 1, R. 2068) - See more at: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_ultimoBOP.jsp&codbusqueda=305&language=gl&layout=p_20_contenedor1.jsp#sthash.blV0FMkD.dpuf
CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DOS PROCESOS PARA A SELECCIÓN DE 1 ADMINISTRATIVO (QUENDA DESCAPACITADOS), 1 TÉCNICO SUPERIOR AGRÍCOLA E 1 ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA (PAG. 1, R. 2068) - See more at: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_ultimoBOP.jsp&codbusqueda=305&language=gl&layout=p_20_contenedor1.jsp#sthash.blV0FMkD.dpuf
CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DOS PROCESOS PARA A SELECCIÓN DE 1 ADMINISTRATIVO (QUENDA DESCAPACITADOS), 1 TÉCNICO SUPERIOR AGRÍCOLA E 1 ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA (PAG. 1, R. 2068) - See more at: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_ultimoBOP.jsp&codbusqueda=305&language=gl&layout=p_20_contenedor1.jsp#sthash.blV0FMkD.dpuf
CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DOS PROCESOS PARA A SELECCIÓN DE 1 ADMINISTRATIVO (QUENDA DESCAPACITADOS), 1 TÉCNICO SUPERIOR AGRÍCOLA E 1 ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA (PAG. 1, R. 2068) - See more at: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_ultimoBOP.jsp&codbusqueda=305&language=gl&layout=p_20_contenedor1.jsp#sthash.blV0FMkD.dpuf
Máis información:
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12246_1.pdf#PAGE=1

viernes, 15 de mayo de 2015

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello os bases de selección para a contratación, mediante oposición, de 2 PEÓNS DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE E ESPACIOS NATURAIS, a xornada completa, sendo a data de inicio o 08 de xuño e a de término o 07 de setembro.


Algúns dos requisitos que deben cumprir os candidatos son:

- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.

- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.

- Estar en posesión do certificado de estudios primarios ou certificado de escolaridade.

O prazo de solicitude remata o próximo día 26 de maio, ás 15:00 horas, celebrándose o proceso selectivo o día seguinte 27 de maio, a partir das 10:00 horas, na casa do concello.

Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

VIII RUTA DE PINCHOS NO CONCELLO DE O VICEDO


lunes, 11 de mayo de 2015

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL DA EXCMA. DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO

No BOP de Lugo do 09/05/2015, publicase a seguinte convocatoria:

BASES POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A SELECCIÓN DE 6 AXENTES DE TITORÍA E DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL E 6 AXUDANTES DE AXENTES DE ACTIVIDADES DE TITORÍA E DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL PARA PRESTAR SERVIZOS CON CARÁCTER TEMPORAL NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO, COMO FUNCIONARIO INTERINO (ART. 10.1.c) EBEP.


Máis información
http://deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12186_1.pdf#PAGE=6

viernes, 8 de mayo de 2015

OBRADOIRO DE EMPREGO RÍO SOR III

Está previsto proximamente por en funcionamento un Obradoiro de emprego conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Río Sor III". O número de alumnos/-as participantes é de 20, correspondendo 10 a este concello e distribuidos do seguinte xeito:
- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais: 4 persoas.
- Traballos de carpintería e moble: 6 persoas.
Os candidatos deberán de ser maiores de 18 anos e estar inscritos como desempregados na oficina de emprego de Viveiro e carecer de ocupación nese momento. Ademáis doutros requisitos que poden establecerse nas bases de selección. 
 
No caso da especialidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais requírese unha titulación mínima.
Os interesados deben pasar pola oficina de emprego para inscribirse especificamente para Obradoiros de emprego e nunha das dúas especialidades en concreto.
Ademáis, contratarase  outro persoal de xestión e apoio: un director, monitores un adminsistrativo.