jueves, 31 de julio de 2014

NOTA INFORMATIVA

O día 4 de agosto as dependencias municipais permanecerán pechadas por ser festivo local.

LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS DEFINITIVA DO PROCESO DE SELECCIÓN DE DOUS EDUCADORES INFANTIS

Mañá publicarase a lista definitiva de admitidos e excluídos no proceso de selección de dous educadores infantís. A data prevista da proba de coñecementos é o día 5 de agosto de 2014, ás 10:00 horas, na Casa da Cultura. Esta data confirmarase na publicación da lista.

lunes, 28 de julio de 2014

LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS EDUCADORES INFANTÍS

Está exposta no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica do concello de O Vicedo a lista de admitidos e excluídos provisional para a contratación laboral temporal de dous EDUCADORES INFANTÍS,  para o Punto de atención a infancia.

O prazo para subsanar erros é de dous días hábiles, polo tanto remata o próximo día 30 de xullo. O día seguinte publicarase a lista definitiva.

Para consultar a lista pinche aquí:
http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1  (Apartado de emprego público)

OFERTA DE EMPREGO

Están publicadas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación, mediante concurso-oposición, dun PEÓN-CONDUCTOR para o departamento de limpeza e mantemento do concello de O Vicedo, cunha duración de tres meses.Requisitos:
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Estar en posesión do carné de conducir tipo C, e de ser o caso, certificado de aptitude profesional (CAP).
- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade.
No caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fielmente a súa homologación.
-Declaración xurada do aspirante de non haber traballado para este Concello máis de 21 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores, de ser o caso, á data de inicio do contrato, sin ter en conta para o cómputo anterior o tempo transcurrido entre o 31 de agosto de 2011 e o 31 de decembro do 2012. Non se terán en conta os contratos formativos, de relevo e interinidade, a os contratos temporais celebrados no marco de programas públicos de emprego-formación, así como os contratos temporais que sexan utilizados por empresas de inserción debidamente rexistradas e o obxecto de ditos contratos sexa considerado como parte esencial dun itinerario de inserción personalizado.
 
O prazo de solicitude está aberto ata o día 07 de agosto ás 15:00.
 
Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura, ou chamando ó 982590195

jueves, 24 de julio de 2014

NOTICIA

A lista de admitidos e excluídos provisional do proceso de selección de dous EDUCADORES INFANTÍS, previsiblemente farase pública o luns a última hora da mañá.

miércoles, 16 de julio de 2014

OFERTA DE EMPREGOCONSULTOR/A SENIOR 36303/295
Descripción de la oferta:

·         Funciones y competencias
·        
Adecco Lugo selecciona Consultor/a Senior para importante empresa en Lugo.
·        
-Asesoramiento a empresas para mejorar su competitividad.
-Proyectos relacionados con la innovación, análisis y desarrollo de modelos de negocio para empresas.
-Experiencia en elaboración de estudios de mercado, elaboración de planes estratégicos, análisis de la competencia.
·          
·         Nº de puestos vacantes
1
·          
·         Se Ofrece
·        
Jornada Completa.
Salario acorde al puesto.
·          
Lugar de trabajo:
·         Área geográfica
Lugo
·          
Requisitos:

E Experiencia en puesto similar mínima de 4 años.
N Nivel alto de Inglés.
N Nivel alto de paquete office.

V Laborable:
-  Conocimientos en e-commerce.
-  Conocimientos en marketing digital


A  Adecco Lugo
A Avda. de la Coruña, 343-Entreplanta Local 8EA
    C.P. 27003 - Lugo
T Tlf.:  982 21 31 70 / F 982 21 39 32
 

miércoles, 9 de julio de 2014

SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL


 No seguinte enlace poderás obter información sobre o plan aprobado polo goberno e denominado  "GARANTÍA XUVENIL". Este programa ten como obxectivo garantizar, a partir de 2014, tódolos xóvenes menores de 25 anos reciban unha boa oferta de emprego, educación continua, formación de aprendiz ou periodo de prácticas no plazo de catro meses tras acabar a educación formal ou quedar desempregado.http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesojovenes.html

martes, 8 de julio de 2014

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, de DOUS EDUCADORES INFANTÍS, para o Punto de atención á infancia municipal, durante o curso 2014/2015, desde o próximo día 10 de setembro de 2014 ata o día anterior o inicio do novo curso escolar 2015/2016.
Os requisitos para os candidatos son:
1º) Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
2º)Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
3º)Estar en posesión do título de Técnico superior en educación infantil ou mestre especializado en educación infantil.
4º) Declaración xurada do aspirante de non haber traballado para este Concello máis de 11 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores, de ser o caso, á data de inicio do contrato, sin ter en conta para o cómputo anterior o tempo transcurrido entre o 31 de agosto de 2011 e o 31 de decembro do 2012. Non se terán en conta os contratos formativos, de relevo e interinidade, a os contratos temporais celebrados no marco de programas públicos de emprego-formación, así como os contratos temporais que sexan utilizados por empresas de inserción debidamente rexistradas e o obxecto de ditos contratos sexa considerado como parte esencial dun itinerario de inserción personalizado.
5º)Ter coñecementos de primeiros auxilios.
6º)Dispoñer do carné de manipulador de alimentos.
7º)Estar vacinado contra a rubéola.

 Estes requisitos deberán acreditarse antes de que finalize o prazo de presentación de instancias (así como os méritos alegados), e a persoa seleccionada deberá presentar certificado médico ou certificado de aptitude conforme esta apta para o posto de traballo de educador infantil, antes da dación de alta.


O prazo de presentación de solicitudes comenza mañá día 9 de xullo e remata o próximo día 18 de xullo de 2014
O lugar de presentación será no rexistro de entrada do Concello do Vicedo (en horario de 9:00 a 14:00 horas), ou mediante as formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
As persoas que presenten a solicitude por outras formas diferentes ó rexistro de entrada do Concello do Vicedo, deberán adelantar por fax o 982590001, dentro do plazo estipulado, copia da solicitude correctamente datada e selada.

Poder consultar as bases pinchando no seguinte enlace (apartado Emprego público):http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.2

OBRADOIRO DE EMPREGO

A Consellería de Traballo e Benestar subvenciona un obradoiro de emprego denominado "RÍO SOR II" e promovido conxuntamente polos concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, para 20 alumnos/-as traballadores nas especialidades de:

- Pintor.
- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio.
Ás persoas seleccionadas faiselles un contrato de formación cunha duración de seis meses.

Os interesados deben estar desempregados e inscritos na oficina de emprego de Viveiro.

A parte dos alumnos/-as traballadores e como persoal de funcionamento do obradoiro contratarase:
-1 Director.
- 2 Monitores de pintura.
- 1 Monitor de atención sociosanitaria a persoas no domicilio.
- 1 Administrador a media xornada.
 A selección deste persoal tamén se realizará previa oferta de emprego na oficina de Viveiro.
viernes, 4 de julio de 2014

OFERTAS DE EMPREGO

No BOP de Lugo do día de hoxe aparecen publicados dous anuncios do concello de Ourol sobre a convocatoria do proceso de selección de dous auxiliares de axuda no fogar e tres conductores motobomba.

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_ultimoBOP.jsp&codbusqueda=305&language=gl&layout=p_20_contenedor1.jsp

martes, 1 de julio de 2014

AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN CON GRANITO DAS FACHADAS EXISTENTES DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA  • ORDE do 6 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a rehabilitación con granito das fachadas de edificacións de vivenda existentes e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.
  • Beneficiarios: poderán ser beneficiarios das subvencións os particulares ou as comunidades de propietarios, sempre que a actuación subvencionable se realice en vivendas illadas ou edificacións de vivendas colectivas sitas na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Obxecto da subvención: fomentar a rehabilitación das fachadas de edificacións de vivenda existentes contribuíndo a embelecer o tecido constructivo galego cun material de fácil colocación e respectuoso co ambiente e mellorar a eficiencia enerxética.
  • Prazo de presentación de solicitudes: ata esgotar os fondos consignados e en todo caso o 31 de xullo.

AXUDAS PARA A RENOVACIÓN DE CUBERTAS CON TELLA CERÁMICA DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIAPRAZO DE SOLICITUDE: Ata o  31 de xullo de 2014, ou ata o esgotamento dos fondos.

OBXECTO
-          Renovación de cubertas con tella cerámica en vivendas unifamiliares, edificios de vivendas e nas  edificacións anexas as mesmas, coco fin de acadar melloras significativas na demanda enerxética co conseguinte aforro en términos económicos.
A renovación ten que cumprir ou mellorar as exixencias mínimas que fixa o Código técnico da edificación no documento “DB HE-1 Limitación da demanda enerxética”.

GASTOS SUBVENCIONABLES: Deberán estar realizados, e efectivamente pagados (con xustificante bancario de pago), antes do 14 de novembro de 2014.

Considéranse subvencionables os gastos de renovación de cubertas tales como: custo de materiais das novas cubertas, custos de desmontaxe, custo de montaxe, custo do proxecto, custo das licencias, etc. IVA incluido cando non sexa recuperable. Non se subvenciona os gastos realizados en bens usados.
comunidades de propietarios sempre que as actuacións se realicen en vivendas ou edificios de vivenda colectiva e nas súas edificacións anexas da súa titularidade. O obxecto da subvención non se destinará a ningunha actividade empresarial ou profesional.

CUANTÍA  DAS AXUDAS: o coste máximo subvencionable será como máximo de 55 euros por metro cadrado. E a cuantía máxima da subención será do 30% (IVE incluido si é subvencionable).

BENEFICIARIOS: Particulares ou comunidades de propietarios sempre que as actuacións se realicen en vivendas ou edificios de vivenda colectiva e nas súas edificacións anexas da súa titularidade. O obxecto da subvención non se destinará a ningunha actividade empresarial ou profesional.