miércoles, 24 de noviembre de 2021

AXUDAS DO IGVS PARA ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICACIÓNS EXISTENTES EN MUNICIPIOS DE RETO DEMOGRÁFICO (MENOS DE 5.000 HABITANTES), PARA A ANUALIDADE 2022.

 QUEN PODE SOLICITAR?

Poderán ser beneficiarias destas axudas, sempre que teñan residencia fiscal en España, e as actuacións se realicen en edificacións existentes construídas con anterioridade ao ano 2007:

a) As persoas físicas ou xurídicas de natureza privada que sexan propietarias de vivendas unifamiliares ou de edificios de tipoloxía residencial colectiva.

b) As comunidades de persoas propietarias ou as agrupacións de comunidades de persoas propietarias de edificios residenciais de uso vivenda, constituídas conforme o disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal.

c) As persoas propietarias que de forma agrupada sexan propietarias de edificios que reúnan os requisitos establecidos no artigo 396 do Código civil e non outorgasen o título constitutivo de propiedade horizontal.

 

QUE E CANTO SE SUBVENCIONA?

Tipoloxía 1. Mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica.

Tipoloxía 2. Mellora da eficiencia enerxética e uso de enerxías renovables nas instalacións térmicas de calefacción, climatización, refrixeración, ventilación e auga quente sanitaria

2.1 Substitución de enerxía convencional por enerxía solar térmica

2.2 Substitución de enerxía convencional por enerxía xeotérmica

2.3 Substitución de enerxía convencional por biomasa en las instalacións térmicas

2.4 Mellora da eficiencia enerxética dos sistemas de xeración non incluídos nas subtipoloxías 2.1 a 2.3

2.5 Mellora de la eficiencia enerxética dos subsistemas de distribución, regulación, control e emisión das instalacións térmicas

Tipoloxía 3. Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación

As actuacións deberán realizarse en edificacións existentes construídas con anterioridade ao ano 2007, nas seguintes opción:

-          En vivendas unifamiliares ou edificios de tipoloxía residencial colectiva de vivenda (OPCIÓN A).  A cuantía máxima da axuda é 50% para a tipoloxía 1, 40% para a tipoloxía 2 e 20% para a tipoloxía 3.

-          En vivendas dun edifcio de tipoloxía residencial colectiva de vivenda, consideradas individualmente (OPCIÓN B). A cuantía máxima da axuda é 40% para a tipoloxía 1, 30% para a tipoloxía 2 e 20% para a tipoloxía 3.

Non serán subvencionables:

-          As realizadas en edificios de nova construcción.

-          As intervencións en edificios existentes que supoñan unha ampliación ou incremento no volumen construido.

-          As intervencións que supoñan un cambio de uso do edificio.

-          As actuacións iniciadas con anterioridade á data de rexistro da solicitude desta axuda.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: desde o día 3 de xaneiro 2022 ata o 30 de setembro de 2022, salvo que con anterioridade se esgotase o crédito orzamentario. As solicitudes van resolvéndose por orde de entrada.

MÁIS INFORMACIÓN: contactar coa axente de emprego e desenvolvemento municipal ou pinchando no seguinte enlace: http://igvs.es/web/actuamos/969

lunes, 22 de noviembre de 2021

Oferta de emprego: limpador/-a para cubrir vacacións

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  LIMPADOR/-A, para cubrir vacacións, con adscrición ao servizo municipal de limpeza do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 23 de decembro de 2021


O prazo de inscrición comeza o día 23 de novembro de 2021 e remata o 02 de decembro de 2021. A selección realizarase o día 03 de decembro de 2021, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Oferta emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 16 de decembro, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición é desde o día 23 de novembro de 2021 e ata o 02 de decembro de 2021 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 03 de decembro de 2021, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 15 de noviembre de 2021

Ofertas emprego: auxiliares axuda no fogar.

Presentáronse na oficina de emprego de Viveiro, dúas ofertas de auxiliar de axuda no fogar, a xornada parcial, unha de 32 horas/semana e a outra de 29 horas/semana.

Para máis información contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local chamando ao 982590029. Tamén poden consultar as bases no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0viernes, 5 de noviembre de 2021

Programa "Camiño da Innovación" para microempresas e pemes. Evento a celebrar en Cervo o día 8 de novembro

A iniciativa "Camiño da Innovación" da Axencia Galega de Innovación, que percorrerá toda Galicia a través dun tráiler como espazo de inspiración, información e servizos próximos ás microempresas e pemes galegas.

En total, "Camiño da Innovación" vai realizar 18 etapas en concellos das catro provincias galegas para garantir a proximidade a todo o tecido empresarial. A actuación estará aberta ao público de 9h a 18h en cada concello e servirá como oficina de asesoramento para apoiar a innovación. Ademais, levaranse a cabo eventos, coa participación de pemes da contorna, para difundir a cultura da innovación.

Para a comarca da Mariña  o evento terá lugar en Cervo este próximo luns día 8 de Novembro, o resto de  datas de cada etapa por concello pode ser consultado na sección da web da Axencia Galega de Innovación dedicada a Camiño da innovación.

Para participar na iniciativa, podédesvos inscribir a través deste formulario<https://form.jotform.com/212922525069355> e solicitar:

-       Asesoramento personalizado sobre as oportunidades e potencial de innovación por parte do persoal da Axencia Galega de Innovación, na Praza do Concello de 9:30 a 18:00 ( necesario solicitar cita)

-       Asistencia aos encontros coa participación de pemes innovadoras, neste evento  que se fará no Concello de Cervo de 12:30  a 14:00 contará coa presencia de Patricia Fernandez Liz , directora da área de Servicios da GAIN (necesario confirmar asistencia).

             Durante o evento coñeceremos os casos de éxito de:

  1.  Laminados Villapol: empresa pioneira na transformación da madeira galega situada na Mariña
  2.  Pescados Rubén: empresa líder no sector da pesca a nivel mundial
  3.  Star Microelectronics: empresa galega de alto valor tecnolóxico na fabricación de compoñentes electrónicos

Esta actuación enmárcase no Programa de Impulso á Innovación nas Pemes de Galicia, que ten como obxectivo promover que a innovación sexa a esencia da competitividade das pemes galegas, e contribuír a superar os obstáculos para innovar.

martes, 2 de noviembre de 2021

Oferta emprego: auxiliar de axuda no fogar, xornada parcial 32 horas/semana

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (32 h/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 01 de decembro, e por un período de tres meses.


O prazo de inscrición comenza mañá día 03 e remata o día 12 de novembro de 2021. A selección realizarase o día 15 de novembro, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0