viernes, 31 de agosto de 2018

CONVOCATORIA CONCELLO VIVEIRO / FOMENTO DE EMPREGO


O Concello de Viveiro convoca as seguintes prazas: 2 administrativos e 1 técnico informática.
O PRAZO REMATA O 4 DE SETEMBRO

CURSOS PREPARATORIOS CELGA


Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: RESOLUCIÓN de 2 agosto de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparartorios para os certificados de lingua galega Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia. DOGA 14/08/2018.

OBXECTO: Convocar con carácter gratuíto cursos de linguaxe administrativa e cursos preparatorios para os certificados Celga de nivel 1,2 3 e 4. Son cursos preparatorios para as probas de obtención do certificado, pero NON se obtén o certificado por facer o curso. 

Os preparatorios do Celga convócanse como cursos presenciais nas Escolas de Idiomas de A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo (consultar niveis, localidades, datas e horarios no anexo II)

PRAZO solicitude: do 3 ao 12 de setembro de 2018 para cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro) e do 2 ao 11 de xaneiro de 2019 para cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).
Máis información: http://www.xunta.gal/dog/


jueves, 23 de agosto de 2018

Subvencións DOS PROGRAMAS DE FOMENTO E MELLORA DA EFICACIA ENERXÉTICA E SUSTENTABILIDADE EN VIVENDAS E DE FOMENTO DA CONSERVACIÓN, DA MELLORA DA SEGURIDADE DE UTILIZACIÓN E DA ACCESIBILIDADE EN VIVENDAS. (código procedemento VI422E)Sistema: por orde de presentación de solicitudes.
Prazo: 21/09/2018
Restricións: son requisitos indispensables para optar a estas axudas os seguintes:
-      Que a vivenda unifamiliar, edificio colectivo e vivenda do edificio estivesen finalizados antes do 01/01/1996.
-      Que as vivendas constitúan domicilio habitual e permanente dos seus propietarios ou dos arrendatarios. No caso de actuacións en edificios deberán cumprir que o 70% da súa superficie sexa destinada a vivenda e ademáis que o 50% sexa vivenda habitual e permanente do propietario ou arrendatario, así como acordo da Cominiddade de propietarios.
Beneficiarios:
Persoas físicas e xurídicas propietarias de vivendas unifamiliares , edificios residenciais e vivendas nestes edificios. Comunidades de persoas propietarias e agrupacións de comunidades de persoas propietarias. Agrupacións de persdoas propietarias, Sociedades cooperativas de agrupacións de persoas propietarias. Empresas constructoras, arrendatarias ou concesionarias de edificios, así como cooperativas. Persoas físicas arrendatarias. Empresas de servizos enerxéticos no caso de obras de mellora de eficiencia enerxética e sustentabilidadde.
Axudas:
-      Liña A: axuda ao fomento de mellora da eficiencia enerxética e da sustentabilidade en vivendas (actuación na fachada, cuberta, substitución de carpintaría ou acristalamento, cerramento ou acristalamento de terrazas, instalación de dispositivos bioclimáticos ou de sombreamento, sistemas de calefacción, refrixeración, producción de auga quente, ventilación, equipos de calor ou frí, etc..; instalación de equipos de xeración ou utilización de enerxías renovables, protección contra o ruído, mellora de salubridade…). Ademáis nos edificios se contempla tamén a mellora da eficiencia enerxética, o aforro de auga e a mellora do saneamento e da separación de residuos, acondicionamento de espazos privativos da parcela e mobilidade sustentable (adaptar a xardinería, optimizar a rega, instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos ou adecuación de zonas de aparcadoiros de bicicletas), instalación de fachadas ou cubertas vexetais; instalación de sistemas de domótica e/ou sensórica.
Na Liña A para vivendas unifamiliares o máximo de axuda vai de 12.000 a 24.000 euros dependendo das particularidades dos solicitantes(contempladas na orde). Para edificios en función do número de vivendas e locais de que dispoña, e para vivendas de edificios o máximo de axuda vai de 12.000 a 16.000 euros dependendo das particularidades dos solicitantes(contempladas na orde). Todo elo sen perxuízo dos incrementos contemplados na orde para os casos sinalados na mesma.

-      Liña B: axuda ao fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas (relativas oa estado de conservación da cimentación, da estrutura e das instalacións, das cubertas, azoteas, fachadas e medianeiras, incluíndo o desamiantado, adecuación interior, instalación de ascensores, salvaescaleiras e ramplas, guindastres e artefactos, sinais luminosos e sonoros, videporteiro e análogos, domótica e mellora de accesibilidade en baños e cociñas….)
Na liña B varían desde 3.000 euros de máximo ata 14.000 euros de máximo en función das actuacións e dependendo das particularidades dos solicitantes (contempladas na orde). Todo elo sen perxuízo dos incrementos contemplados na orde para os casos sinalados na mesma.

Nas dúas liñas, as axudas non poderán superar ó 40% do custo subvencionable da actuación, que se poderá incrementar ata o 75% nos casos contemplados na Orde.

Destacar:

-          Non serán subvencionables impostos, taxas nin tributos.
-          Hai que dispor de licenza municipal de obras, ou solicitude de licenza no caso de que sea necesaria, ou comunicación previa ao concello cando a actuación non estea sometida a licenza.
-          Presentar informe técnico con data anterior á solicitude que acredite a necesidade da actuación.
-          As actuacións non poderán estar iniciadas con anterioridade ao 01/01/2018 nin rematadas con anterioridade a 21/08/2018.
-          Pódense incluir como gastos actuacións preparatorias antes de presentar a solicitude tales como redacción de proxectos, hornorarios, informes técnicos, certificacións e gastos administrativos.
-          Nas actuacións de reparación, rehabilitación ou conservación de fachadas, carpintaría exterior ou cuberta das edificacións seguiranse os criterios fixados na Guía de cor e materiais elaborada pola Xunta de Galicia.
-          No caso de actuacións da liña A de mellora de eficiencia enerxética e sustentabilidade, a xustificación final deberá incorporar certificado de eficiencia enerxética emitido por técnico competente.
-          Cando as actuacións excedan de 40.000 euros aportar tres orzamentos.
-          Aportar na xustificación final fotografías das obras realizadas.

Máis información: contactar coa Axente de Emprego e Desenvolvemento Local do Concello do Vicedo.
Publicado no Diario Oficial de Galicia de 21/08/2018 INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO.

viernes, 17 de agosto de 2018

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do Concello do Vicedo, as bases para a selección mediante concurso-oposición, dun/dunha peón de recollida de lixo, como persoal laboral temporal, por un período de seis meses, a xornada completa, sendo a data de inicio prevista o 14 de setembro de 2018.
 
O prazo de presentación de instancias estará aberto desde o día 20 de agosto de 2018, ata o día 29 de agosto de 2018. A selección realizaráse o próximo día 04 de setembro de 2018, ás 10:00 horas, na casa consistorial.
 
Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello. Tlf. 982590195/982590029. Tamén se poden consultar as bases no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

miércoles, 8 de agosto de 2018

CURSOS SECTOR COMERCIO

Nova edición de cursos gratuítos online para traballadores e autónomos do sector comercio.
www.cursosfemxa.es

OFERTA DE EMPREGO

Camareiro/a para Café Bar A Volta en Muras. Mes de setembro. Xornada de tarde. Interesados/as chamar ao 634749517

martes, 7 de agosto de 2018

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (37  horas/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda ó fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 7 de  setembro, e por un período de seis meses.O prazo de inscrición remata o vindeiro día 17 de agosto. A selección realizarase o día 23 de agosto de 2018, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0