jueves, 31 de marzo de 2022

Maratón de emprendemento

 

O programa céntrase en potenciar o emprendemento e a implantación de novos modelos de negocio, creando solucións innovadoras e diferenciais, apoiándose nos recursos naturais e poboacionais, mediante un Maratón de emprendemento de 3 días, a realizar de forma presencial.

A maratón, que realizarase no territorio  do GDR Terras de Miranda, durante os días 22,23 e 24 de abril, no Pazo San Tomé de Mondoñedo , dende o venres pola tarde hasta o domingo a mediodía.  Finalizando con unha presentación de proxectos, dos que un xurado seleccionará catro  por territorio de cada GDR, que serán os que leven como premio unha pequena aportación económica para poñer en marcha o mesmo.

A cuantía dos premios é a seguinte:

3 premios de 2.500€

3 premios de 1.500€

6 premios de 500€

Unha vez rematada a maratón, comezaría a Incubadora Rural de Caixabank, na que durante 6 meses os proxectos gañadores recibirán mentorización por parte de profesionais directivos de Caixabank e Rural Talent, así como por parte de empresas referentes de Galicia.

Axudas para a implantación de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía

 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2022 por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al Programa de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU (código de procedimiento IN422N).

Más información:https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220331/AnuncioG0474-180322-0003_es.html

viernes, 25 de marzo de 2022

Oferta emprego: limpador/-a a xornada completa

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPIADOR/A a xornada completa, por un período de 6 meses.

O prazo de inscrición iniciase o día 25 de marzo e remata o día 04 de abril de 2022, realizándose o proceso de selección o día 05 de abril de 2022 partir das 10:00 horas na casa consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

miércoles, 23 de marzo de 2022

Axudas a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de banda larga ultrarrápida

RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PR604A).<https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220323/AnuncioG0177-100322-0001_gl.html>

Beneficiarias

As empresas privadas, xa sexan persoas físicas que realicen actividade económica ou persoas xurídicas legalmente constituídas, que acrediten, coa solicitude de subvención, o cumprimento dos seguintes requisitos:

– Ter domicilio fiscal ou polo menos un centro de traballo en Galicia.

– Non ter contratado nin poder contratar en condicións de mercado, na localización obxecto de solicitude, servizos de banda larga ultrarrápida, con trinta (30) ou máis megabits por segundo de descarga (fluxo de datos no sentido da rede ao usuario), estando polo tanto illada das redes que prestan estes servizos.

– Non estar no marco de actuación de plans de despregamento en curso de redes de banda larga ultrarrápida, e estar polo tanto a empresa illada destas redes.

Finalidade

Concesión de subvencións a empresas illadas en zonas rurais para a contratación de servizos de banda larga ultrarrápida.


A intensidade da subvención que se poida conceder a cada beneficiario coincidirá coa indicada na súa solicitude cun máximo de 20.000 euros de subvención por proxecto subvencionado, sen menoscabo das limitacións adicionais que estableza o marco normativo de aplicación.

Prazo de presentación de solicitudes

Corenta e cinco (45) días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se o último día fose inhábil, entenderase prorrogado ao seguinte día hábil.

viernes, 18 de marzo de 2022

Actas selección persoal subvencionado polo programa "Fomento do emprego do plan provincial único de cooperación cos concellos 2021", da Excma. Deputación Provincial de Lugo

Publicadas no taboleiro de anuncios do concello do Vicedo as  actas da selección dun peón de servizos múltiples, dous peóns de mantemento de zonas naturais e un auxiliar de información turística, dentro do programa: fomento do emprego do plan provincial único de cooperación cos concellos 2021, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Publicación das bases para a concesión das tarxetas Bono turístico #QuedamosenGalicia22

 No DOG de hoxe día 18/03/2022, publícanse as bases reguladoras que teñen por obxecto establecer as condicións polas que se rexerá a concesión do Bono turístico #QuedamosenGalicia22. Este bono turístico consistirá nunha tarxeta prepagamento para a súa utilización nos establecementos e/ou para as prestacións turísticas ofertadas polas empresas adheridas ao programa Bono turístico #QuedamosenGalicia22 e que se atopan publicadas na web da Axencia Turismo de Galicia no portal promocional de Turismo de Galicia, https://www.turismo.gal/quedamosengalicia22

A persoa solicitante poderá elexir entre tres importes de tarxeta prepago:

Importe total tarxeta

Aportación solicitante

Aportación Administración

500 Euros

300 Euros

200 Euros

375 Euros

225 Euros

150 Euros

250 Euros

150 Euros

100 Euros

 

Poderán ser beneficiarias deste Bono turístico #QuedamosenGalicia22 as persoas físicas maiores de idade que estean empadroadas nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cada persoa física unicamente poderá solicitar e ser adxudicataria dun Bono turístico #QuedamosenGalicia22.

Non poderán solicitar nin ser beneficiarias desta nova edición do Bono turístico #QuedamosenGalicia22 as persoas que xa resultaron beneficiarias na segunda edición do Bono turístico (#QuedamosenGalicia21).

Prazo de presentación de solicitudes: comenzará ás 00:00 horas do día 21 de marzo e finalizará o día 02 de maio de 2022, pero van concendéndose por orde de entrada, ata o esgotamento do crédito.

Lugar de presentación: obligatoriamente por medios electrónicos.

Máis información e solicitudes: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU985D&ano=2022&numpub=1

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220318/AnuncioG0256-170322-0001_es.pdf

Aberta a convocatoria para a obtención dos certificados de lingua galega CELGA

 RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2022 (código de procedemento PL500C).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220318/AnuncioG0598-100322-0001_gl.html

jueves, 17 de marzo de 2022

CURSOS PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2022 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laborais, nivel básico, para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220317/AnuncioO150-100322-0001_gl.pdf

lunes, 14 de marzo de 2022

CURSOS DE SOCORRISMO: RECICLAXE, ADAPTACIÓN..

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2022 por la que se convocan cursos de adaptación de la actividad física y deportiva al socorrismo en espacios acuáticos naturales (CAFDO-EAN), para licenciados o graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas y Deportivas, con el objetivo de conseguir la formación mínima que deben reunir los/las socorristas acuáticos/as para su ejercicio profesional en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia y su inscripción en el Registro profesional del personal de socorrismo, información y primeros auxilios de Galicia.

Información:https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220314/AnuncioO3C2-030322-0002_es.html

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2022 por la que se convocan cursos de reciclaje de socorrismo acuático, válidos para la renovación de la inscripción en el Registro profesional del personal de socorrismo, información y primeros auxilios de Galicia.

Información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220314/AnuncioO3C2-030322-0001_es.html

Obradoiro sobre seguridade no fogar de persoas con demencias

 


jueves, 10 de marzo de 2022

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar (interinidade)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, para cubrir unha baixa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. 

O prazo de inscrición e do día 11 de marzo ao 17 de marzo de 2022 (ambos inclusive). A selección realizarase o día 18 de marzo de 2022, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte  enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

miércoles, 9 de marzo de 2022

Publicadas listas definitivas admitidos e excluidos para a seleccion dun auxiliar de información turística e dous peóns de mantemento de zonas naturais. Programa fomento do emprego 2021

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello (pinchar no + para ver tódalas publicacións), poden verse as resolucións da alcaldia polas que se aproban as listas de admitidos e excluidos definitivas para a selección de: DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS E UN AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICAa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Fomento do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2021", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Recordámoslles que as probas de selección para o posto de auxiliar de información turística será o próximo día 17 de marzo de 2022, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade de O Vicedo (Casa Cultura), sita en rúa Cidade de Mondoñedo, 23, e as probas de selección para os postos de peóns de mantemento de zonas naturais e peón de servizos múltiples serán o día 16 de marzo de 2022, ás 10:00 horas, na Casa Consistorial, sita en rúa Travesía da Mariña, 57. 


martes, 8 de marzo de 2022

Adhesión de empresas turísticas ao programa Bono Turístico QuedamosenGalicia22

No DOG de hoxe 08/03/2022 publícase a RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2022 pola que se determinan as condicións de adhesión das empresas turísticas ao programa Bono turístico #QuedamosenGalicia22 e se abre o prazo mañá día 09/03/2022 para a presentación das solicitudes de participación

Poderán solicitar a súa adhesión aquelas empresas, empresarios ou agrupacións empresariais que dispoñan de aloxamentos, excepto as vivendas de uso turístico, e tamén as axencias de viaxe que, con independencia do lugar en que radique a súa sede social, desenvolvan as súas actividades dentro do sector turístico vinculado a Galicia e presten os servizos, actividades ou produtos vinculados a este programa na Comunidade Autónoma de Galicia.

Todas estas empresas deberán estar dadas de alta no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) no momento da publicación desta convocatoria, ter coñecemento da sinatura que se lles proporcionou no momento da alta no citado rexistro e dispoñer de TPV con número de comercio que os identifiquen no servizo de pagos, para a execución das correspondentes operacións de pagamento efectuadas coas ditas tarxetas.


Máis información:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220308/AnuncioG0256-010322-0001_gl.pdf

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU985C


Oferta emprego limpador/-a a xornada parcial (96,66%)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  LIMPIADOR/A, a xornada parcial (96,66%), con adscrición ao servizo municipal de limpeza do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 30 de  marzo, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición iniciase o próximo día 09 de marzo de 2022 e remata o 18 de marzo de 2022. A selección realizarase o día 21 de marzo de 2022, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:

https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 4 de marzo de 2022

Listas admitidos/excluidos para as seleccións de dous peóns de mantemento de zonas naturais, un peón de servizos múltiples e un auxiliar de información turística. Programa Fomento do emprego 2021, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo

No enlace que aparece a continuación, no apartado de emprego público do taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello (pinchar no + para ver tódalas publicacións), poden verse as resolucións da alcaldia polas que se aproban as listas de admitidos e excluidos provisionais (no caso do peón de servizos múltiples elévase  a definitiva) para a para a selección de: DOUS PEÓNS DE MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS,  UN PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES E UN AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICAa xornada completa, como persoal laboral temporal, dentro do programa: "Fomento do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2021", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Recordamoslles que as probas de selección para o posto de auxiliar de información turística será o próximo día 17 de marzo de 2022, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade de O Vicedo (Casa Cultura), sita en rúa Cidade de Mondoñedo, 23, e as probas de selección para os postos de peóns de mantemento de zonas naturais e peón de servizos múltiples serán o día 16 de marzo de 2022, ás 10:00 horas, na Casa Consistorial, sita en rúa Travesía da Mariña, 57. 

Segundo se establece na resolución os excluidos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, é decir, dos días 7 e 8 de marzo para efectuar as alegacións que estimen oportunas ou corrixir, no seu caso, os erros que proceda.


jueves, 3 de marzo de 2022

Axudas para actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas

No DOG de hoxe 03/03/2022 publícase a RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2022 pola que se convoca o Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión EuropeaNextGenerationEU, para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406E)

O prazo de solicitude comenza mañá día 04 de marzo de 2022

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220303/AnuncioC3Q2-180222-0002_es.pdf

miércoles, 2 de marzo de 2022

AXUDAS PARA A RENOVACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Resolución do 16 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a renovación de electrodomésticos, en réxime de concorrencia non competitiva, así como a selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2022 (códigos de procedemento IN414B e IN414C)

O prazo de presentación de solicitudes de adhesión das entidades colaboradoras comezará o día 02 de marzo e rematará o 30 de xuño de 2022 e para solicitar a súa adhesión a entidade colaboradora terá que cubrir e confirmar o formulario de adhesión .

O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o 23 de marzo de 2022 ás 9.00 e rematará o 30 de setembro de 2022 ou cando se esgoten os fondos. A entidade colaboradora terá que cubrir e confirmar o formulario de solicitude de axuda .

Máis información: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN414B

 https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN414C