lunes, 4 de julio de 2022

AXUDAS A EMPRESAS PARA A CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL DE MULLERES


Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, á convocatoria para o ano 2022 dos incentivos á contratación indefinida inicial de mulleres desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para acceder ou permanecer no mercado de traballo (código de procedemento TR770A).

Os incentivos previstos nesta orde serán de aplicación ás contratacións indefinidas iniciais a tempo completo que se celebren desde o 1 de xaneiro de 2022 e ata o 30 de setembro de 2022 con mulleres desempregadas.

Para os efectos desta orde, entenderase por muller desempregada aquela que figure inscrita como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia no momento da súa contratación e que, pola súa vez, careza de ocupación segundo o informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e, se é o caso, segundo certificado da mutualidade do colexio profesional, na data de alta no momento da súa contratación.

 A contratación realizada coa muller desempregada pola que se solicita a subvención deberá ser indefinida inicial, incluída a modalidade de fixos-descontinuos dun mínimo de 9 meses de duración, e cunha xornada a tempo completo.

As contratacións polas que se solicita subvención deberán estar comunicadas, a través da aplicación Contrat@ á oficina pública de emprego que corresponda, no momento da solicitude.

Prazo solicitude: do 05/07/2022 ata o 30/09/2022, con carácter xeral. En todo caso, as solicitudes vanse resolvendo por orde de entrada ata o esgotamento do crédito.

Máis informaciónhttps://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR770A&ano=2022&numpub=1&lang=gl


viernes, 1 de julio de 2022

Axudas a establecementos hosteleiros para investimentos en equipamentos poscovid

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para investimentos en equipamentos poscovid dos establecementos hostaleiros financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU503E). 

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220701/AnuncioG0256-270622-0001_gl.pdf 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU503A

Oferta de emprego: arquitecto superior a xornada parcial (75%)

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso de méritos, dun/dunha ARQUITECTO SUPERIOR, a xornada parcial (75%), e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición comenza mañá día 02/07/2022 e por un período de 8 días naturais.

Para máis información e inscricións: pasar pola concello ou pinchar no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info (apartado: taboleiro de anuncios, pinchar no + para ver toda a información)

ABERTO PRAZO DE SOLICITUDE PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL DA BRIGADA DE INCENDIOS E CONDUTORES MOTOBOMBA

No BOP de Lugo do 01/07/2022 publícase o anuncio da convocatoria para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, do persoal de incendios para a campaña 2022:

- Tres peóns para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 1 Peón-condutor para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 1 Xefe de brigada para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 3 Condutores motobomba, tres meses a xornada completa.

O prazo de solicitude é de cinco días hábiles a contar a partir da publicación no BOP, polo tanto,  estará aberto desde o día 04  ata o día 8 de xullo de 2022.

Máis información e solicitudes contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou pinchando no seguinte enlace:   https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info 

jueves, 30 de junio de 2022

PROGRAMA BONO ALUGUEIRO PARA A MOCIDADE. ANO 2022

 ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES

Será obxecto desta subvención, nos termos desta resolución e sempre dentro das dispoñibilidades orzamentarias, a renda ou o prezo da cesión aos que á mocidade ha de facer fronte para o goce da súa vivenda ou habitación habituais.

Poderán beneficiarse desta axuda as persoas físicas maiores de idade que reúnan todos e cada un dos requisitos seguintes:

a) Ter menos de 36 anos no momento de solicitar a axuda.

b) Posuír a nacionalidade española, ou a dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, Suíza, ou o parentesco determinado pola normativa que sexa de aplicación. No caso das persoas estranxeiras non comunitarias deberán acharse en situación de estancia ou residencia regular en España.

c) Ser titular ou estar en condicións de subscribir na Comunidade Autónoma de Galicia, en calidade de persoa arrendataria, un contrato de alugamento de vivenda formalizado nos termos da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos, ou, en calidade de persoa cesionaria, dun contrato de cesión de uso. No caso de alugamento de habitación non é xixible que a formalización sexa nos termos da Lei 29/1994, do 24 de novembro.

d) Dispoñer de, polo menos, unha fonte regular de ingresos.

Para estes efectos, entenderase que teñen unha fonte regular de ingresos quen estea traballando por conta propia ou allea, o persoal investigador en formación e as persoas perceptoras dunha prestación social pública de carácter periódico, contributiva ou asistencial, sempre que poidan acreditar unha vida laboral de, polo menos, tres meses de antigüidade, nos seis meses inmediatamente anteriores ao momento da solicitude, ou unha duración prevista da fonte de ingresos de, polo menos, seis meses, contados desde o día da súa solicitude.

No caso de dispoñer de máis dunha fonte regular de ingresos, as rendas computables serán a suma das rendas derivadas das ditas fontes.

e) Dispoñer dunhas rendas anuais, incluídos os das persoas que teñan o seu domicilio habitual e permanente na vivenda arrendada ou cedida ou a arrendar ou ceder, consten ou non como titulares dun contrato de arrendamento ou cesión, iguais ou inferiores a tres veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM).

Non obstante, só se terán en conta as rendas anuais da persoa solicitante nos seguintes supostos:

– No de alugamento de habitación.

– No caso de que na vivenda convivan, ademais da persoa solicitante, outra/s persoas e concorran os seguintes requisitos:

• Que no momento de solicitar a axuda ningunha das persoas que conviva na vivenda teña entre si parentesco en primeiro grao de consanguinidade ou ben que todas elas teñan menos de 36 anos.

• Que todas elas subscriban o contrato de alugamento.

f) Que a vivenda ou habitación arrendada ou cedida constitúa, no momento da solicitude, a súa residencia habitual e permanente, no caso de que teña contrato. A dita circunstancia deberá ser acreditada mediante certificado ou volante de empadroamento nos termos previstos nesta resolución.

2. Non se poderá conceder a axuda cando a persoa solicitante ou algunha das que teñan a súa residencia habitual e permanente na vivenda obxecto do contrato ou compromiso de alugamento ou de cesión de uso se atope nalgunha das situacións que a continuación se indican:

a) Ser persoa propietaria ou usufrutuaria dalgunha vivenda en España. Para estes efectos, non se considerará que se é persoa propietaria ou usufrutuaria dunha vivenda se o dereito recae unicamente sobre unha parte alícuota dela e se obtivese por herdanza ou transmisión mortis causa sen testamento. Exceptuaranse deste requisito quen, sendo titular dunha vivenda, acredite a súa non dispoñibilidade por causa de separación ou divorcio, por calquera outra causa allea á súa vontade ou cando a vivenda resulte inaccesible por razón de discapacidade da persoa titular ou algunha outra persoa da súa unidade de convivencia.

b) Ter parentesco en primeiro ou segundo grao de consanguinidade ou de afinidade coa persoa arrendadora ou cedente da vivenda.

c) Ser socia ou partícipe da persoa física ou xurídica que actúe como arrendadora ou cedente.

3. As persoas beneficiarias e as que teñan a súa residencia habitual e permanente na vivenda obxecto do contrato ou compromiso deberán atoparse ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non ter pendente ningunha outra débeda, por ningún outro concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

4. Non poderán obter a condición de beneficiarias destas axudas aquelas persoas que estean incursas nalgunha das circunstancias previstas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de decembro, e no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

5. Cando na mesma vivenda convivan dous ou máis persoas mozas, cada unha delas poderá ser beneficiaria se cumpren os requisitos establecidos neste ordinal.

CUANTÍA E DURACIÓN DAS AXUDAS: unha axuda de 250 euros mensuais, co límite da renda mensual, ou de convivir con outras persoas, do importe que lle corresponda satisfacer á persoa beneficiaria da axuda, e por un prazo de dous anos. As axudas poderán recoñecerse desde o 01/01/2022 no caso de ter contrato vixente en esa data.

SOLICITUDE E PRAZO: obrigatorio por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Para a presentación electrónica das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación de solicitude é do 01/07/2022 ao 31/10/2022 e, en todo caso, no momento do esgotamento do crédito orzamentario, o que será publicado no DOG mediante resolución ditada pola persoa titular da Dirección Xeral do IGVS. As solicitudes van resolvéndose por orde de entrada.

Para máis informaciónhttps://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482E&ano=2022&numpub=1&lang=gl


martes, 21 de junio de 2022

Oferta de emprego para DOMUSVI Viveiro

 A residencia de maiores DOMUSVI Viveiro necesita auxiliares de enfermería ou persoas co certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, para cubrir vacacións e baixas.

Interesados/-as deixar curriculum vitae no propio centro, ou contactar coa directora ou coordinadora do mesmo.


lunes, 20 de junio de 2022

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar. Xornada parcial: 32 horas/semana

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (32 horas/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 11 de xullo de 2022, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición comenza mañá día 21 e remata o día 30 de xuño de 2022. A selección realizarase o día 01 de xullo de 2022, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0