miércoles, 1 de febrero de 2023

AXUDAS DE PRÉSTAMOS DIRECTOS A EMPRESAS DO IGAPE

RESOLUCIÓN do 3 de xaneiro de 2023 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG408B).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230131/AnuncioO92-090123-0003_gl.html

martes, 31 de enero de 2023

AXUDAS Á CONTRATACIÓN E Á FORMACIÓN PARA EMPRESAS

PLAN GALICIA EMPREGA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN E Á FORMACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA 2023 (DOG 31/01/2023)

ORDE do 10 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do Plan Galicia emprega de incentivos á contratación e á formación na empresa ordinaria, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TR342C).

 

· PROCEDEMENTO: concorrencia non competitiva ata o esgotamento do crédito (resolven segundo a orde determinada en función da data de presentación da documentación completa).

 

· OBXETO: favorecer a contratación de persoas desempregadas na empresa ordinaria (e entidades sen ánimo de lucro), especialmente daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral.

 

· AXUDAS: o Plan de Galicia emprega recolle dúas liñas de axudas:

-      Liña de incentivos á contratación por conta allea, que inclúe 4 modalidades:

· Contratación indefinida inicial de persoas desempregadas.

· Ao incremento de xornada das contratacións indefinidas, de tempo parcial a tempo completo.

· Ao incremento da duración anual dos contratos fixos-descontinuos a un mínimo de 9 meses.

· Axudas para a adaptación de postos de traballo de persoas con discapacidade.

-      Liña de incentivos ás accións formativas no centro de traballo, de carácter opcional, dirixida ás persoas contratadas mediante contratación indefinida inicial por medio desta orde.

 

· BENEFICIARIOS: As persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas que contraten persoas traballadoras por conta allea para prestar servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia. Tamén os centros especias de emprego (excepto para facer contratos con persoas con discapacidade e as empresas de inserción laboral para contratos con persoas en situación ou risco de exclusión social).

 

· SOLICITUDE:

-      Presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado (anexo) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Deberán presentarse ante a xefatura territorial onde teña o centro de traballo a persoa contratada.

-      No caso de presentarse a solicitude de xeitos presencial será requirida para a emenda; considerarase como data de presentación aquela na que se realiza dita emenda.

-      O prazo iníciase o 01/02/2023 e remata o 29/09/2023.

 

Para máis información pinche no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog ou diríxase á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.

lunes, 30 de enero de 2023

Acta selección para a creación dunha bolsa de técnicos de urbanismo

Publicada no día de hoxe, a acta de selección do proceso para a creación dunha bolsa de técnicos de urbanismo para o Concello do Vicedo.

Para consultar a lista pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

CONVOCADAS NOVAS AXUDAS DO AGADER PARA A MODERNIZACIÓN E AMPLIACIÓN DE PEQUENAS EMPRESAS (PRÓXIMA PUBLICACIÓN NO DOG O 30/01/2023)

O AGADER segundo o previsto, convocou no DOG de hoxe día 30 de xaneiro de 2023, unha nova  convocatoria de axudas dirixida á “Ampliación e modernización de todo tipo de pequenas empresas que desenvolven actividades non agrarias”, dentro da medida 6.4 “Investimentos en actividades non agrarias” do PDR de Galicia 2014-2020.

A liña de axudas principal está destinada exclusivamente á modernización de empresas existentes, mediante a adquisición de maquinaria e equipamentos novos afectos á actividade empresarial.

 O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes dende a data da publicación, comenza mañá día 31/01/2023 ás 00:00 e ata o 28/02/2023 ás 23:59.

Máis información: contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchando no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230130/AnuncioO90-301222-0003_gl.html.

viernes, 27 de enero de 2023

NOVAS AXUDAS DO AGADER PARA A MODERNIZACIÓN E AMPLIACIÓN DE PEQUENAS EMPRESAS (PRÓXIMA PUBLICACIÓN NO DOG O 30/01/2023)

O AGADER a través do DOG publicará o 30 de xaneiro de 2023 unha nova  convocatoria de axudas dirixida á “Ampliación e modernización de todo tipo de pequenas empresas que desenvolven actividades non agrarias”, dentro da medida 6.4 “Investimentos en actividades non agrarias” do PDR de Galicia 2014-2020.

 A liña de axudas principal está destinada exclusivamente á modernización de empresas existentes, mediante a adquisición de maquinaria e equipamentos novos afectos á actividade empresarial.

 O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes dende a data da publicación.

A concesión de axudas será en concorrencia competitiva e os promotores en ningún caso poderán ter iniciados os investimentos antes da data da solicitude de axuda.

Beneficiarios:

1.       As microempresas e pequenas empresas ubicadas en zona rural

2.       Persoas físicas que residan nunha zona rural.

3.       Titulares e/ou membros dunha unidade familiar dunha explotación agraria que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación

 

Proxectos Subvencionables:

Os proxectos deben ter  un orzamento elixible superior a 10.000 € e inferior a 220.000 €. No caso de proxectos promovidos no sector da artesanía, os límites anteriores quedan establecidos en 5.000 € e 100.000 € respectivamente.

a)         Industrias, fábricas e locais destinados á produción de bens e materiais. Non obstante o anterior, os investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima ou fonte de enerxía limitaranse ás operacións de segunda transformación.

b)         Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o produto final do proceso de transformación e/ou comercialización derivado dos investimentos non estea incluído no anexo I do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE). Non obstante o anterior, para este sector de actividade excluiranse aqueles proxectos cun orzamento elixible superior a 60.000 €. 

c)         Prestación de servizos en calquera sector económico, con exclusión das empresas de servizos de maquinaria agrícola e forestal e das empresas de servizos enerxéticos

d)         Prestación de servizos sociais (garderías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade,  granxas-escola...).

e)         Actividades de ocio, recreativas e deportivas.

f)         Artesanía e actividades artesanais.

g)         Actividades baseadas na innovación tecnolóxica e no comercio electrónico.

h)         Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial e veterinaria.

i)          Comercio polo miúdo de produtos non incluídos no anexo I do TFUE.

Gastos Subvencionables

Con carácter xeral, será subvencionable a compra de maquinaria e equipamentos novos afectos á actividade empresarial, e que sexan necesarios para desenvolvemento da actividade produtiva da empresa.

 Importe da Axuda

45% dos gastos subvencionables

Para calquera dúbida os promotores poden porse  en contacto con nós a través do enderezo electrónico: infoagader@xunta.gal  ou nos teléfonos: 981547369 - 981547382 - 981542690

miércoles, 25 de enero de 2023

Lista admitidos/excluídos definitiva para a selección dunha praza de técnico de urbanismo

Publicada no día de hoxe, a lista de admitidos/excluídos definitiva  ao proceso de selección para dar cobertura interina a unha praza de técnico de urbanismo do Concello do Vicedo.

Para consultar a lista pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

martes, 24 de enero de 2023

Axudas para investimentos para persoas traballadoras autónomas

Orde do 09 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do programa do bono das persoas autónomas e se procede a súa convocatoria para o ano 2023 (TR341Q). Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. DOGA DO 24 DE XANEIRO DE 2023

Persoas Beneficiarias:

-      Persoas autónomas de Galicia de alta no RETA ou mutualidade, con domicilio fiscal en Galicia, e antigüedade ininterrumpida no mesmo superior a 42 meses, que ademáis acaden un rendemento neto reducido anual inferior a 30.000 euros e facturación mínima anual de 12.000 euros IVE incluído, todo isto declarado no ano 2021.

-      Sociedades de calquera clase e comunidades de bens que teñan unha persoa autónoma societaria con antigüedade ininterrumpida na actividade superior a 42 meses, cuxa empresa teña unha facturación mínima anual de 12.000 euros (IVE incluído) na declaración do ano 2021, e cuxa base impoñible no imposto de sociedades referida ao ano 2021 sexa inferior a 30.000 euros.

 

Excluídos:

-      As persoas que cobrasen a axuda do bono das persoas autónomas nalgunha das anteriores convocatorias.

-      Os familiares que, de maneira habitual, realizan traballos para persoas traballadoras autónomas e que non teñen a condición de traballadores por conta allea.


Importe: 80% do custo das actividades subvencionables, cun límite máximo de 3.000 euros.

 

Os investimentos subvencionables son:

-      Compra de maquinaria

-      Compra e/ou instalación para a mellora da eficiencia enerxética.

-      Investimentos para a substitución de combustibles fósiles ou materiais críticos ou escasos.

-      Compra de utensilios e ferramentas.

-      Reforma do local de negocio.

-      Equipamento informático.

-      Equipamento de oficina e/ou negocio.

-      Rótulos

-      Aplicacións informáticas, páxinas web, apps e redes sociais.

-      Deseño de marca.

Prazo e lugar presentación solicitudes: iniciase ás 9:00 horas do día 25 de xaneiro de 2023 e finaliza 0 29 de setembro de 2023 ou ata o esgotamento do crédito. A presentación debe ser obrigatoriamente por medios electrónicos.

Máis información: contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchar no seguinte https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230124/AnuncioG0656-040123-0006_es.html