miércoles, 26 de septiembre de 2018

AXUDAS SECTOR AGROGANDEIRO

A Excma. Deputación Provincial de Lugo amplía o prazo de presentación de solicitudes de subvención, en réxime de concurrencia competitiva, de subvencións destinadas á apoio ao sector agrogandeiro na provincia de Lugo. Ano 2018.

Máis información pinchando no seguinte enlace: http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/Documentos/0_19538_1.pdf#page=10lunes, 24 de septiembre de 2018

OFERTA DE EMPREGO


Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (34 horas/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda ó fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 17 de  outubro, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 4 de outubro
. A selección realizarase o día 8 de outubro de 2018, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

miércoles, 19 de septiembre de 2018

OBRADOIRO DE EMPREGO TERRAS DO SOR II

No seguinte enlace poden consultar as bases para a selección do director, persoal docente  e administrador e alumnos para o Obradoiro de emprego Terras do Sor II, que se porá en funcionamento proximamente conxuntamente cos concellos de Ourol e Muras: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

CURSOS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS

A Consellería de Economía, Emprego e Industria concedeu unha axuda a este concello para a organización de dous  CURSOS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS (PLAN AFD), dirixido a persoas desempregadas. Un deles terá horario de mañá de 9:00 a 14:00 e o outro de tarde de 15:30 a 20:30 horas. 


Requisitos de acceso: o ser un curso de nivel 2 a titulación mínima sería a ESO ou equivalente.

No caso de superar o curso, obterían o correspondente certificado de profesionalidade expedido pola Xunta de Galicia.


Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello, teléfono: 982590195/982590029.

martes, 18 de septiembre de 2018

AXUDAS DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL PARA A POSTA EN MARCHA DE CASAS DO MAIOR

Características do proxecto
1. A casa do maior, como fórmula destinada a contribuír na atención e prevención da dependencia para manter e mellorar a calidade de vida, ofrecerá unha atención integral e personalizada a persoas maiores de 60 anos en situación de dependencia moderada e severa, grao I e grao II, respectivamente, a cal comprenderá a atención específica das súas necesidades básicas de alimentación, hixiene e tempo libre, de tal modo que se procure o seu mantemento no medio social habitual evitando o internamento en institucións cando isto non sexa o desexado ou cando non existan preto do seu domicilio habitual. A este respecto deseñarase e organizarase un ambiente e trato familiar no que se dea resposta ás necesidades derivadas da idade e da situación de dependencia da persoa usuaria.
2. Este proxecto piloto desenvolverase, sen prexuízo do establecido para o servizo de manutención, con carácter gratuíto na modalidade de atención diúrna e de luns a venres durante todo o ano, excepto os días festivos e un mes de cada doce, no que a casa do maior permanecerá pechada por vacacións.
3. Salvo as excepcións previstas no punto anterior, o proxecto debe manterse en funcionamento ininterrompidamente durante todo o ano, polo que é necesario contar cunha persoa que substitúa a titular no caso de enfermidade ou algunha situación de emerxencia.
4. A atención prestada comprenderá a manutención, a hixiene, o desenvolvemento de actividades de lecer e/ou adestramento cognitivo.
5. Os maiores poderán acudir ao centro un máximo de oito horas diarias nun horario flexible que se pactará co/coa profesional que desenvolva o proxecto piloto. En función deste, servirase a comida, o almorzo e/ou a merenda, segundo proceda.
6. Cada casa do maior terá un máximo de cinco prazas.
As persoas maiores que acudan á casa do maior deberán estar en todo caso empadroa/as no concello en que esta se situase ou nun limítrofe onde non existan recursos de atención ás persoas maiores de acordo co establecido no artigo 1 desta orde.
7. Para acceder ao financiamento previsto é necesario que se atenda a un mínimo de dous maiores, número mínimo que non poderá reducirse.
Para estes efectos, non se terá en conta o período de tempo que transcorra entre a notificación da adxudicación de praza á persoa usuaria e a ocupación efectiva dela.

Persoas beneficiarias
1. Poderán ser beneficiarias destas axudas para pór en marcha unha casa do maior as persoas físicas que se establezan como empresarios autónomos ou que constitúan cooperativas de traballo asociado que reúnan os seguintes requisitos:
a) Estar en posesión, ou contar, polo menos, cunha persoa socia que o estea, no caso de cooperativas de traballo asociado, de calquera das titulacións que se recollen a continuación, ou equivalentes, ou da formación ou experiencia seguinte:
1º. Grao en Medicina.
2º. Grao en Enfermaría.
3º. Título de técnico en Coidados Auxiliares de Enfermaría establecido polo Real decreto 546/1995, do 7 de abril, ou os títulos equivalentes de técnico Auxiliar de Clínica, técnico Auxiliar de Psiquiatría e técnico Auxiliar de Enfermaría, que se establecen no Real decreto 777/1998, do 30 de abril, ou, de ser o caso, calquera outro título que se publique cos mesmos efectos profesionais.
4º. Título de técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia, regulado polo Real decreto 1593/2011, do 4 de novembro, ou o título equivalente de técnico de Atención Sociosanitaria, establecido polo Real decreto 496/2003, do 2 de maio ou, de ser o caso, calquera outro título que se publique cos mesmos efectos profesionais.
5º. Título de técnico superior en Integración Social, establecido polo Real decreto 1074/2012, do 13 de xullo, ou o título equivalente de técnico superior en Integración Social, establecido no Real decreto 2061/1995, do 22 de decembro, para aqueles profesionais que na data de publicación do presente acordo, estean traballando na categoría profesional de asistente persoal ou auxiliar de axuda a domicilio.
6º. O certificado de profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais, regulado polo Real decreto 1379/2008, do 1 de agosto ou, de ser o caso, calquera outro certificado que se publique cos mesmos efectos profesionais.
7º. O certificado de profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio, regulado polo Real decreto 1379/2008, do 1 de agosto, ou o equivalente certificado de profesionalidade da ocupación de auxiliar de axuda a domicilio, regulado no Real decreto 331/1997, do 7 de marzo ou, de ser o caso, calquera outro certificado que se publique cos mesmos efectos profesionais.
8º. Diploma que acredite a realización de cursos de formación integral e/ou complementaria para futuros profesionais da casa do maior. O curso terá unha duración de 30 horas e será impartido pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade.
b) Residir en concellos cunha poboación inferior a 5.000 habitantes de acordo co previsto no artigo 1 desta orde ou telo feito nos cinco anos anteriores á posta en marcha da experiencia piloto.
c) Contar cun inmoble en condicións de accesibilidade nunha das poboacións mencionadas na letra anterior ou dispor del con anterioridade á posta en marcha da experiencia piloto. O citado inmoble estará dotado do seguintes recursos:
1º. Sistema de calefacción que cubra todas as estadías dedicadas ao desenvolvemento da actividade subvencionada e conte coa protección de elementos calefactores precisa para evitar as queimaduras por contacto ou outros riscos para a integridade dos maiores.
2º. Sistema de iluminación adecuado.
3º. Unha zona para a preparación, almacenamento e conservación de alimentos dotada cos elementos necesarios para prestar o servizo de manutención.
4º. Unha zona de comedor habilitada para o efecto.
5º. Unha zona diferenciada para o descanso e a hixiene:
Contará cunha sala de estar para a realización de actividades individuais ou grupais que posibilite a convivencia e integración social. A súa superficie nunca será inferior a 12,5 metros e deberá dispor de iluminación e ventilación natural.
Contará como mínimo con dous servizos hixiénicos diferenciados, un para cada sexo. Deberán estar dotados de axudas en paredes e sanitarios, así como timbre de chamada con conexión ás zonas comúns. O chan será antiescorregadizo e de fácil limpeza e as portas terán un dispositivo fácil de peche e apertura, de forma que sexa totalmente accesible.
Ambas as zonas deberán estar situadas preferiblemente na planta baixa ou primeira con fácil acceso ao exterior e ser totalmente accesibles.
6º. Barras, axudas e timbre.
7º. As zonas de acceso adecuaranse tanto ao transporte adaptado como aos usuarios en cadeiras de rodas.
8º. Un mobiliario e equipamento que permita a cobertura das necesidades específicas das persoas maiores usuarias, adecuándose ás súas características.
9º. Dispor dun plan de actuación cos maiores para atender eventuais emerxencias que se poidan producir na casa do maior.
d) Acreditar unha revisión médica anual. No caso de cooperativas de traballo asociado, esta revisión médica deberá estar referida á/ás persoa/s social/is que desenvolva/an o proxecto.
2. O requisito establecido na letra a) do punto anterior, con excepción do punto 8º, así como o certificado médico acreditativo do estado de saúde, deberán cumprirse na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.
En canto ao requisito do punto 1.a).8º, o promotor do proxecto deberá comprometerse á súa realización nun prazo máximo de 6 meses desde a entrada en vigor da presente orde, mediante a emisión dunha declaración responsable nos termos previstos no artigo 11.
O resto dos requisitos previstos no punto anterior deste artigo deberán acreditarse no prazo de dous meses desde a recepción da resolución de concesión, ampliable a tres para os supostos de constitución dunha cooperativa de traballo asociado.
Todos os requisitos previstos no número 1 deberán manterse durante o período de permanencia da actividade. Respecto das cooperativas de traballo asociado, de non estaren, constituídas no momento de presentación da solicitude, deberán iniciar os trámites para a súa constitución.
3. As persoas solicitantes deberán acreditar mediante declaración responsable que non están incursas en ningunha das causas de prohibición previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para obter a condición de beneficiarias.

Accións e gastos subvencionables
1. Serán subvencionables ao abeiro desta convocatoria as seguintes actuacións:
a) A reforma e adaptación da vivenda destinada a servir de casa do maior, así como o seu equipamento e dotación material nos termos previstos no artigo 4 desta orde.
b) A prestación da atención individualizada dos maiores de 60 anos con dependencia graos I e II, nas condicións previstas no artigo 2 desta orde.
2. Os gastos previstos na letra a) do punto 1 deste artigo para ter o carácter de subvencionables deberán ser necesarios.
Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, para o contrato menor, o beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a obra, prestación do servizo ou entrega do ben, salvo que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que os realicen, presten ou fornezan, ou salvo que o gasto se realizase con anterioridade á solicitude da subvención.
En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado. Así mesmo, deberán estar pagados con anterioridade á finalización do período de xustificación previsto para cada anualidade.
3. Os gastos previstos deberán ser especificados na solicitude, coa súa planificación por anualidades.
4. En ningún caso serán considerados gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación nin os impostos persoais sobre a renda.

Tipos de axuda e contías
1. As axudas para gastos de investimento consistirán nunha subvención de ata o 100 % dos gastos elixibles, cun límite máximo global por casa do maior de 15.000 euros. Consideraranse como elixibles aqueles gastos, en que o promotor incorra para a reforma e adaptación da vivenda destinada a servir de casa do maior, así como o seu equipamento e dotación material sempre que sexan necesarios.
2. A axuda polo desenvolvemento do proxecto piloto consistirá nunha achega económica de 19.600 €/ano en forma de prima destinada a apoiar esta iniciativa emprendedora ao comezo da súa andaina, que se liquidará nos termos previstos no artigo 24 desta orde. Este importe, que se percibirá anualmente, minorarase proporcionalmente no ano 2018 en función dos meses efectivos de desenvolvemento.
3. Adicionalmente, no caso de que as persoas usuarias da casa do maior fagan uso do servizo de manutención, os beneficiarios das axudas desta orde percibirán un máximo de 100 euros mensuais para un período mensual de 20 días a razón dun máximo de 5 € por persoa e día, sempre que se efectuase un servizo completo.
Para ese efecto, o beneficiario da axuda deberá acreditar o número de usuarios beneficiarios deste servizo mediante a cobertura do anexo VII.

Permanencia mínima da actividade subvencionada
O período mínimo de permanencia da actividade empresarial subvencionada será de 5 anos contados desde a data de posta en marcha da experiencia piloto. Entenderase como data de posta en marcha a data da resolución de concesión da axuda. Exceptúanse deste requisito aqueles supostos en que causas de forza maior allea á vontade do/da profesional ou cooperativa que o leve a cabo ou a falta de demanda impidan o desenvolvemento da actividade nas condicións establecidas no artigo 2.7.

Prazo de solicitudes:  O prazo de solicitude remata o 08.10.2018.

OFERTA DE EMPREGO 2 PEÓNS BRIGADA INCENDIOS

Presentouse no día de hoxe oferta na oficina de emprego de Viveiro para DOUS PEÓNS PARA A  BRIGADA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS (CAMPAÑA 2018), por quedar prazas vacantes. Manténdose as bases de selección aprobadas e publicadas con data 2 de maio, a excepción das claúsulas 6, 7 e 8.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello. 

lunes, 17 de septiembre de 2018

PROBAS OBTENCIÓN CELGA 2 E CELGA 4

RESOLUCIÓN do 7 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2018 (ED114A).

Obxecto: convocar probas para a obtención dos certificados Celga 2 e Celga 4 no ano 2018. Ambas se realizarán tanto en Santiago de Compostela coma en Ponferrada, entre a segunda quincena de novembro e a primeira fin de semana de decembro de 2018.
Destinatarias: persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria.
Taxas: 15,93 euros.
Prazo de solicitude: o prazo de solicitude remata o 4 de outubro de 2018.
Máis información: pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura do Vicedo. Publicado no DIARIO OFICIAL GALICIA do 14/09/2018.   https://www.xunta.gal/dog

viernes, 14 de septiembre de 2018

OFERTAS DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, de tres auxiliares de axuda no fogar, un por un período de seis meses e xornada parcial (20 horas á semana), outro por un período de seis meses e xornada parcial (21 horas á semana), e o terceiro por interinidade con xornada completa. O proceso de selección será o día 27 de setembro a partir das 10:00 horas.
Asimesmo, están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha limpiador/a, un por un período de seis meses e xornada completa. O proceso de selección será o día 28 de setembro partir das 10:00 horas.

O prazo de inscrición para as catro convocatorias remata o próximo día 26 de setembro. 

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura. https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

jueves, 13 de septiembre de 2018

OFERTA DE EMPREGO EN VIVEIRO

Academia de Viveiro necesita profesor/a para posto estable a media xornada (20h/semana). Perfil de letras para impartir clases de língua castelá, língua galega e inglés. Se valorarán coñecementos en francés. Niveis de 1º de ESO ata 2º de Bacharel.
Interesados/as chamar ao 649178806.

miércoles, 12 de septiembre de 2018

OBRADOIRO DE EMPREGO TERRAS DO SOR II

Está previsto proximamente por en funcionamento un Obradoiro de emprego conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor II". O número de alumnos/-as participantes é de 20, correspondendo 10 a este concello e distribuidos do seguinte xeito:

- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais: 4 persoas.
- Traballos de carpintería e moble: 6 persoas.

Os candidatos deberán estar inscritos como desempregados na oficina de emprego de Viveiro e carecer de ocupación nese momento, ademáis doutros requisitos que poden establecerse nas bases de selección. Para a especialidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais é necesario ter unha titulación mínima: ESO ou equivalente.

Os interesados deben pasar pola oficina de emprego de Viveiro para inscribirse especificamente para Obradoiros de emprego e nunha das dúas especialidades en concreto.

Ademáis, contratarase  outro persoal de xestión e apoio: un director, monitores un adminsistrativo.

lunes, 10 de septiembre de 2018

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPIADOR/A a media xornada, por un período de 6 meses.
O prazo de inscrición remata o próximo día 20 de setembro, realizándose o proceso de selección o día 21 de setembro partir das 10:00 horas.
Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura. https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board