lunes, 29 de diciembre de 2014

AXUDAS A EMPRENDEDORES DO IGAPE


No DOG de hoxe o IGAPE convoca varias axudas, entre elas esta para emprendedores:


Requisitos principais do proxecto

1.- Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores para a ampliación do seu novo establecemento que cumpran os requisitos establecidos nestas bases reguladoras, entre eles:

a) Non teñan comezado antes da presentación da solicitude de axuda.
b) Presenten un custo subvencionable superior a 25.000 euros e non superior a 150.000 euros, que se realizará no prazo de execución do proxecto que se estableza na resolución de concesión.
c) Os gastos e/ou investimentos subvencionables terán que estar localizados no centro de traballo da empresa en Galicia.

2.- Considérase novo emprendedor, para os efectos destas bases, aquela persoa física que non estea acometendo outra actividade económica por conta propia na data de presentación da solicitude de axuda. Considerarase que non se cumpre esta condición cando unha persoa no momento da solicitude figure de alta no RETA cunha antigüidade superior a 42 meses ou teña unha participación igual ou superior ao 25% noutra sociedade mercantil.

Máis información:

http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP273

martes, 23 de diciembre de 2014

PROGRAMA BEN EMPREGADO

Programa posto en marcha pola Excma. Deputacion Provincial de Lugo para  o fomento do emprego.

Por un lado as empresas interesadas deben solicitar o persoal que estarían interesadas en contratar o abeiro deste programa e por outro lado a posteriori a Deputación de Lugo realizará unha selección entre os desempregados para cubrir eses postos.

Está aberto o prazo, ata o 11 de xaneiro,  para que todas aquelas empresas (autónomos, comunidades de bens, sociedades,..) ou asociacións que necesiten contratar unha persoa desempregada por un período mínimo dun ano, podan solicitar a correspondente axuda que incluiría os costes laborais totais durante como mínimo ese ano. A selección do persoal realizaraa a Deputación de Lugo e as empresas ou asociacións deben aceptar o/a traballador/-a seleccionado.


Mais informacion:

http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&tipo=6&&contenido=26197&nivel=1400&codResi=1&language=gl

Para a tramitación ou si necesitan máis información tamén poden dirixirse a oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local do concello de O Vicedo

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial  (21,5 horas/semana), durante tres meses, sendo a data de inicio prevista o día 14 de xaneiro.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 07 de xaneiro de 2015, ás 15:00 horas. A selección realizarase ese mesmo dia a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

martes, 9 de diciembre de 2014

NOVO PROCEDEMENTO RECOÑECEMENTO EXPERIENCIA PROFESIONALConvocar, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, para un total de 1.800 prazas nas unidades de competencia das cualificacións profesionais de:
 
- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 598 prazas.
- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 562 prazas.
- Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 100 prazas.
- Xestión de servizos para o control de organismos nocivos. 50 prazas.
- Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 200 prazas.
- Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 300 prazas.
- Información xuvenil (SSC567_3) : 50 prazas.
- Extinción de incendios e salvamento: 100 prazas.
- Transporte sanitario: 200 prazas.

PRINCIPAIS REQUISITOS:

-Posuír nacionalidade española.
- Ter 20 anos cumpridos no momento da inscrición.
- Ter experiencia laboral ou formación:
* Mínimo 3 anos, con 2.000 horas traballadas nos últimos 10 anos para as unidades de nivel 2 e 3.
* No caso de formación non formal: xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos nas unidades de nivel 2 e 3.
- Non estar matriculados ou cursando simultaneamente un curso de formación profesional inicial ou para o emprego conducente á acreditación das unidades de competencia en que soliciten a súa inscrición.
 PRAZOS: Primeiro prazo: 30 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia, ata o 2 de xaneiro de 2014. - Segundo prazo: desde o 15 de febreiro ata o 15 de marzo de 2015, inclusive (só para as cualificacións de: extinción de incendios e salvamento e transporte sanitario)

viernes, 28 de noviembre de 2014

APERTURA DE LISTAS DA EMPRESA PÚBLICA SEAGA

A empresa pública SEAGA fai pública a apertura do prazo de actualización de méritos por parte dos integrantes das listas previas e/ou, de ser o caso, dos novos candidatos a ser incluídos nas mesmas, nas seguintes categorias:

 Enxeñeiro de Montes
 Enxeñeiro Técnico Forestal
 Enxeñeiro Agrónomo
 Enxeñeiro Técnico Agrícola
 Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos
 Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas
 Arquitecto.
 Arquitecto Técnico
 Capataz
 Xefe de Brigada
 Maquinista – condutor
 Peón Especialista
 Peón
 Oficial Administrativo
 Auxiliar administrativo

O prazo de actualización de méritos por parte dos integrantes das listas ou dos novos candidatos a ser
incluídos será de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte o anuncio da publicación da presente
resolución no Diario Oficial de Galicia (do 1 ó 22 de decembro, ambos inclusive).


Máis información:

http://www.epseaga.com/pdf/ofertas_emprego_2010/actualizacion/Abre_listas_2014.pdf

martes, 18 de noviembre de 2014

MERCADO DE NADAL "MERCA O TEU"

No BOP de hoxe a Excma. Deputacion Provincial de Lugo publica as bases para a seleccion dos participantes no III Mercado de Nadal "Merca o teu". Dirixido a artesans e productores autoctonos de toda a provincia, que se celebrara do 19 de decembro ao 5 de xaneiro na Praza de San Marcos.

Mais informacion:
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_11050_1.pdf#PAGE=2

OFERTA DE EMPREGOEstán expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha LIMPADORA, con contrato de interinidade, para cubrir vacacións do persoal do servizo de limpeza municipal, desde o día 12 de decembro de 2014 ata o 19 de xaneiro de 2015, co mesmo horario das persoas as que sustitúe.

O prazo de inscrición remata o próximo día 27 de novembro, ás 15:00 horas, realizándose o proceso de selección o día 28 de novembro a partir das 10:00 horas, na Casa do concello.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

jueves, 6 de noviembre de 2014

MES DA MAXIA NA MARIÑA.

Continua o mes da Maxia na Mariña Lucense, o proximo sabado dia 8 no restaurante "Area Grande" de San Roman. Onde se podera disfrutar da actuacion do mago Teto, asi como dun magnifico menu.

Mais informacion pinche aqui:
http://www.mesdamaxia.com/#08-N

lunes, 3 de noviembre de 2014

OBRADOIRO DE FORMACION


Dirixida a poboacion en xeral e os menores de 30 anos recibiran certificado de asistencia.
Os interesados deben de inscribirse chamando a Casa da Cultura de O Vicedo, ao telefono 982590195

martes, 28 de octubre de 2014

CURSOS PARA DESEMPREGADOSA Excma. Deputación Provincial de Lugo organiza cursos dirixidos a persoas desempregadas por toda a provincia.

A iniciativa contempla 19 cursos de atención sociosanitaria a persoas no domicilio, outros 19 de atención a persoas dependentes en institucións sociais, 3 de técnico de transporte sanitario, 6 de operacións básicas de cociña, 5 de operacións básicas en restaurantes e bares, 6 de limpeza e 9 en asesoramento en función xerencial e autoemprego.

Os participantes recibirán durante todo o proceso de formación unha prestación económica equivalente al 75% del Iprem, unha cifra que ronda os 400 euros mensuais. Esta compensación económica é compatible coa prestación por desemprego ou calquera tipo de axuda pública da mesma finalidade.

Os interesados deben de anotarse na súa oficina de emprego correspondente e  manifertar o interese nestos cursos.

CURSO PREVENCION DE RISCOS LABORAIS NO SECTOR AGRARIOO ISSGA vai impartir cursos, sobre a Prevención de Riscos Laborais no manexo de maquinaria agrícola, manexo práctico do tractor e os seus apeiros, dada a importancia destes cursos na prevención dos accidentes e na redución da sinistralidade no entorno agrario.

Cursos na zona da Mariña:

Concello
Lugar de impartición
Datas
Horarios
Ribadeo
Os Irmandiños.
24-28 novembro

Teoría: 10:00-13:20
Práctica: 10:00-14:00
Cervo
Antiguo edificio FOREM
17-21 novembro
Teoría: 10:00-13:20
Práctica: 10:00-14:00As persoas interesadas en participar nestes cursos deben de cubrir unha ficha de inscrición, que deben remitir por correo electrónico ao enderezo desenvolvementorural.issga@xunta.es ou ao fax 981-571730. A admisión nos cursos realizarase segundo orde de inscrición.  

A ficha de inscrición está dispoñible na oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local do concello de O Vicedo, sita na Casa da Cultura, para todos aquelas persoas interesadas.