jueves, 27 de abril de 2023

Ampliación prazo solicitude axudas para actuacións de eficiencia enerxética en empresas turísticas

RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2023 pola que se acorda unha nova ampliación do prazo para a presentación de solicitudes no procedemento regulado pola Resolución do 25 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para actuacións de eficiencia enerxética en empresas turísticas, incluído no Plan de modernización e competitividade do sector turístico do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria por anticipado de gasto para o ano 2023 (código de procedemento TU986B).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230427/AnuncioG0256-190423-0003_gl.html

miércoles, 26 de abril de 2023

Oferta de emprego para residencia Betania de Viveiro

Residencia Betania de Viveiro necesita persoal de atención sociosanitaria para cubrir vacacións.

Interesados/-as contactar coa directora do centro chamando ao 982561003

Acta selección alguacil de servizos múltiples como funcionario interino

Publicada no día de hoxe, a acta de selección do proceso para o nomeamento como funcionario interino dun alguacil de servizos múltiples para cobertura de praza vacante no cadro de persoal do concello do Vicedo. 

Para consultar a lista pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

Ampliación do prazo e modificación das axudas a establecementos turísticos (todo tipo de aloxamentos, restaurantes, cafeterías, bares..) para actuacións de embelecemento do litoral galego.

 RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2023 pola que se modifica a Resolución do 15 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións a establecementos turísticos para actuacións de embelecemento do litoral galego, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea, NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TU503F).

Ampliación do prazo de solicitude en 1 mes.

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230426/AnuncioG0256-190423-0001_gl.html

viernes, 21 de abril de 2023

Fixación datas realización obtención certificados lingua galega CELGA

RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2023, que foron convocadas mediante a Resolución do 28 de febreiro de 2023 (código de procedemento PL500C).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230421/AnuncioG0655-120423-0003_gl.html

jueves, 20 de abril de 2023

Lista admitidos e excluidos provisional elevada a definitiva para a selección dun/dunha limpador/-a a xornada parcial (70%)

Está exposta no taboleiro de edictos da Corporación, na páxina web do concello e no blog de emprego: empregovicedo.blogspot.com, a lista de admitidos e excluídos provisional, elevada a definitiva por non haber candidatos/-as excluídas,  para a contratación, mediante concurso-oposición, dun/dunha limpador/-a Casa da Cultura e outros, a xornada parcial (70%), como persoal laboral temporal do Concello do Vicedo.

A proba realizarase o día 24 de abril de 2023, ás 10:00 horas, na casa consistorial do concello do Vicedo.

Pinche aquí para consultala lista: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1 (Taboleiro de anuncios /emprego público/pinchar no +) 

martes, 18 de abril de 2023

Oferta de emprego: 3 peóns forestais. Programa APROL RURAL

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade concedeu unha axuda ao Concello do Vicedo para a contratación de 3 PEÓNS FORESTAIS, para o mantemento de zonas naturais, a xornada completa e durante 9 meses, con data prevista de inicio o 18 de maio de 2023,  ao abeiro da Orde do 09 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) para o ano 2023.


Para poder optar a estos postos de traballo hai que estar desempregados, non ocupados e dispoñible para o emprego, e inscritos no servizo público de emprego (oficina de Viveiro), tanto no momento da selección como no da contratación.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal, ou pinchando no seguinte enlace https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

lunes, 17 de abril de 2023

LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS/EXCLUÍDOS PARA A SELECCIÓN DUN ALGUACIL DE SERVIZOS MÚLTIPLES COMO FUNCIONARIO INTERINO

Publicada no día de hoxe a lista de admitidos e exluídos definitiva, en relación co proceso de  selección para o nomeamento como funcionario interino dun alguacil de servizos múltiplespara cobertura de praza vacante no cadro de persoal do concello do Vicedo, 

As probas e valoración de méritos terán lugar o día 26 de abril de 2023, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, xuvenil e da terceira idade (Casa da Cultura), sita en Rúa Cidade de Mondeñedo, nº 23 O Vicedo.

Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver todo)

miércoles, 12 de abril de 2023

AXUDAS PARA PROMOVER O AUTOEMPREGO DE PERSOAS EMIGRATES GALEGAS RETORNADAS

RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas emigrantes galegas retornadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento PR937A).

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230413/AnuncioC3B0-220323-0003_gl.html

martes, 11 de abril de 2023

Programa de avais para a mocidade para a compra da primeira vivenda

 O Programa de avais para a mocidade ten por obxecto prestar unha cobertura temporal e financeira, de carácter persoal, para a adquisición da primeira vivenda por persoas teñan menos de 36 anos.

Para poder ser beneficiaria do programa é preciso que na data da presentación da solicitude se cumpran os seguintes requisitos:

a) Que a persoa solicitante, que deberá ser quen vaia adquirir a vivenda, posúa a nacionalidade española ou a dalgún dos Estados membros da Unión Europea. En caso de persoas estranxeiras provenientes de países terceiros, estas deberán contar con autorización de estadía ou residencia en España. No suposto de que a vivenda sexa adquirida por máis dunha persoa, todas elas deberán cumprir este requisito.

b) Que a persoa solicitante sexa maior de idade e teña menos de 36 anos. No suposto de que a vivenda sexa adquirida por máis dunha persoa, todas elas deberán cumprir este requisito.

c) Que a persoa solicitante estea empadroada en Galicia. No suposto de que a vivenda sexa adquirida por máis dunha persoa, todas elas deberán cumprir este requisito.

d) Que a persoa solicitante dispoña duns ingresos mínimos de 2 veces o IPREM* e uns ingresos máximos de 5,5 veces o IPREM. A devandita porcentaxe máxima será do 6,5 veces o IPREM, se a vivenda é adquirida por máis dunha persoa.

Así mesmo, para a obtención do aval é preciso que concorran os seguintes requisitos:

a) Que a vivenda estea situada en Galicia e vaia ser destinada a residencia habitual e permanente da/das persoa/s adquirente/s durante, cando menos, todo o período en que estea vixente a garantía.

b) Que o prezo de adquisición da vivenda, sen os gastos e tributos inherentes á adquisición, non supere os prezos de adquisición, segundo as zonas territoriais** onde se localice a vivenda:

− Concellos correspondentes ao ámbito territorial de prezo máximo superior: 240.000 euros.

− Concellos correspondentes á zona territorial 1: 180.000 euros.

− Concellos correspondentes á zona territorial 2: 130.000 euros.

Non se outorgará a garantía cando a vivenda que se pretende adquirir non vaia constituír a primeira vivenda en propiedade da/s persoa/s adquirente/s. Tampouco se outorgará o aval cando a/as persoa/s adquirente/s sexan propietarios/as ou usufrutuarios/as dunha vivenda en España.

Exceptuarase este requisito nos seguintes casos:

a) Cando o dereito recaese unicamente sobre unha parte alícuota da vivenda e se adquirise por herdanza ou mediante transmisión mortis causa sen testamento.

b) Cando non se dispoña da vivenda por causa de separación ou divorcio, situacións catastróficas ou situacións de violencia de xénero ou ameaza/vítima de terrorismo.

c) Cando a vivenda resulta inaccesible por situacións sobrevidas de dependencia ou discapacidade da/das persoa/s adquirente/s da vivenda ou dalgún dos membros da súa unidade de convivencia, cun grao de discapacidade recoñecido oficialmente igual ou superior ao 33 %.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal co procedemento VI402B

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día 28 de abril e estará aberto ata o 30 de novembro de 2023, ou ata o esgotamento do importe máximo de avais que se concedan no ano 2023, que se fixa en cinco millóns de euros.

Maís información no https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230411/AnuncioC3Q2-040423-0002_gl.html

* IPREM Mensual para 2023: 600 €

LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/EXCLUÍDOS PARA A SELECCIÓN DUN ALGUACIL DE SERVIZOS MÚLTIPLES COMO FUNCIONARIO INTERINO

Publicada no día de hoxe a lista de admitidos e exluídos provisional, en relación co proceso de  selección para o nomeamento como funcionario interino dun alguacil de servizos múltiplespara cobertura de praza vacante no cadro de persoal do concello do Vicedo, 

O prazo para subsanar erros ou aportar documentación é de tres días hábiles (non contan nin sábados, nin domingos, nin festivos)a contar dende o día seguinte ó da publicación, polo tanto serán os días 12, 13 e 14 de abril.

As persoas que non entreguen neste concello a documentación, é decir que a presenten noutros rexistros habilitados, deberán adelantar toda a documentación por fax  ou 982590001 ou ao correo electrónico: concello@concellodovicedo.org, dentro do prazo establecido para a subsanación de erros, a parte da súa presentación no rexistro correspondente.

As probas e valoración de méritos terán lugar o día 26 de abril de 2023, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, xuvenil e da terceira idade (Casa da Cultura), sita en Rúa Cidade de Mondeñedo, nº 23 O Vicedo.

Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver todo)

Oferta de emprego: limpador/a Casa da Cultura e otros a xornada parcial (70%)

Publicada a convocatoria no BOP de Lugo de hoxe 11/04/2023, e expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  limpador/a casa da cultura e outros, a xornada parcial, con adscrición ao servizo municipal de limpeza  do Concello do Vicedo. Ata a cobertura definitiva da praza con persoal laboral fixo, e no horario que demande o servizo.

O prazo de inscrición é de cinco días hábiles, a contar dende a publicación do presente anuncio, polo tanto, finaliza o día 18 de abril de 2023.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0