jueves, 29 de diciembre de 2016

SELECCIÓN AXENTE TIC

No Boletín oficial da provincia de Lugo do día 28/12/2016,  publicouse o anuncio da convocatoria para a selección, mediante concurso-oposición, dun AXENTE TIC, a xornada parcial (20 horas/semana), como persoal laboral temporal do concello de O Vicedo, e encargado da aula CEMIT.
Poden consultar as bases e descargar a instancia de solicitude no seguinte enlace:
https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1   (apartado taboleiro de anuncios).


Según aparece nas bases de selección a documentación que debe acompañar a instancia de solicitude é:
- Copia compulsada do DNI.
- Copia compulsada da titulación esixida: estar en posesión dalgunha titulación de Técnico superior ou FPII da rama informática
- Copia compulsada da acreditación de estar en posesión do CELGA 4 ou curso de perfeccionamento do galego.
- Acreditación dos méritos en caso de existir, en orixinal ou copia compulsada, de: vida laboral máis contratos de traballo, diplomas dos cursos relacionados co posto e outras titulacións relacionadas co posto de traballo.
Si a documentación se presenta directamente no Concello, deben traer os orixinais e xa se lles fan aquí as copias compulsadas.
Si presentan a solicitude noutro rexistro distinto o do propio Concello, ademáis de todo o anterior, deben de enviar por fax ao 982590001, dentro do prazo estipulado, unha copia da solicitude correctamente presentada e datada, según o estipulado nas bases.
O prazo de solicitude é de 10 días naturais a contar desde o día seguinte o da publicación no Boletín oficial da provincia, finaliza o próximo día 09 de xaneiro de 2017, por ser o día 07 inhábil.

lunes, 12 de diciembre de 2016

RECOPILACION OFERTAS DE EMPREGOSe convoca unha bolsa de formación na área da ciencia económica no sector público.  Escola Galega de Administración Pública. Acreditar ter terminados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2012 e acreditadas a titulación de licenciatura ou grao en economía. Bases e solicitudes publicadas no DOGA 12/12/2016. http://www.xunta.gal/dog

PROVISIÓN TRES POSTOS INTERINOS DE OPERARIOS DE SERVIZOS MÚLTIPLES RIBADEO. BOP LUGO 12/12/2016.  bop.deputacionlugo.org

viernes, 9 de diciembre de 2016

RECOPILACIÓN OFERTAS DE EMPREGOPERSONA INTERNA para Ribadeo. Necesitamos traballador/a interno/a en aldea que pertenece a Ribadeo. Coidado a persoa dependiente, tarefas do fogar, coidado finca... Salario a convenir. Contrato oficial, seguridade social, 1 mes de vacacións, 1 día e medio libre por semana. Imprescindible ter carnet de conducir e informes. Teléfono de contacto: 607718547.  EMPREGO A MARIÑA. https://es-es.facebook.com/empleoamarinalucense/


Se busca patrón de bajura URGENTE para puerto de Celeiro que sea responsable y con ganas de trabajar a poder ser con experiencia información por privado. EMPREGO A MARIÑA. https://es-es.facebook.com/empleoamarinalucense/

Ferreter@ Zona Viveiro selecciona para importante empresa ferreter@ con experiencia. INFOJOBS. http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo


Barreiros CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA DUAS PRAZAS DE OFICIAIS DO SERVIZO DE AUGAS MUNICIPAL (PROGRAMA DEPUEMPREGO)
contratación laboral temporal mediante o sistema de concurso, de DOUS (2) postos de traballo de OFICIAL PARA O SERVIZO DE AUGAS MUNICIPAL, ó abeiro do convenio asinado coa Deputación Provincial de Lugo (Programa Depuemprego).
Prazo de presentación de instancias: CINCO DÍAS HÁBILES a contar dende o seguinte ó da publicación deste anuncio (de 9:00 a 14:00 horas, no Rexistro xeral do concello de Barreiros- Rua Vila, 63, 27790, San Cosme de Barreiros), tamen poderán remitirse na forma determinada no artigo 16.4 da Lei 39/2015 segundo o establecido
na base sétima. Bases dos postos de selección: publicadas na páxina
web do concello www.concellodebarreiros.com, no Taboleiro de anuncios do concello e na páxina web da Deputación Provincial de Lugo (Programa Depuemprego). BOP LUGO 09/12/2016.

miércoles, 7 de diciembre de 2016

RECOPILACIÓN OFERTAS DE EMPREGO06/12/2016

Auxiliar de Banca para la Costa de Lugo Manpower Trabajo Temporal Lugo - INFOJOBS. http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo


ADMINISTRATIVO/A RRHH CON SAGE MURANO- AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ. INFOJOBS. http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo

 

ADMINISTRATIVO CON EXPERIENCIA As Pontes De García Rodríguez, INFOJOBS. http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo

Recurso preventivoAs Pontes De García Rodríguez INFOJOBS. http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo

domingo, 4 de diciembre de 2016

RECOPILACIÓN OFERTAS EMPREGO02/12/2016

Formación i empleo
·         Goberno da Deputación ofrece a 105 mozos no paro formación e emprego cos primeiros 7 cursos do LUGOWORK. As accións formativas son para menores de 30 no paro e inscritos no Sistema de Garantía Xuvenil. Responden ás necesidades laborais do tecido produtivo da provincia
-Tras a formación, os participantes terán a posibilidade de ser contratados en empresas lucensesRequisitos, prazos e cursos
Estes cursos, totalmente gratuítos, inclúen preto de 1.600 horas de formación para 105 desempregados lucenses. Os participantes teñen que ser lucenses menores de 30 anos e estar inscritos no Sistema de Garantía Xuvenil. As accións formativas levaranse ás zonas Centro, Norte, Sur e Montaña lucenses, pois celebraranse en Lugo, Viveiro, A Fonsagrada e Monforte de Lemos.
O día 3 de decembro de 2016 se abre prazo de solicitude en www.deputacionlugo.gal e en www.eoi.es. Este rematará o 3 de febreiro de 2017. Os interesados poden solicitar máis información en lugowork@deputacionlugo.org e en 982-26-00-88 ou 982-26-00-77.
As 7 accións formativas son as seguintes:
– Auxiliar de Vendas Online e Atención ao Público.
– Axudante de Cociña e Servizo de Restauración.
– Emprego eficiente e uso de maquinaria para o aproveitamento forestal.
– Aserrado de madeira.
– Auxiliar de Xestión Informática e Internet para Pemes.
– Traballos auxiliares en obras de rehabilitación e construción.
– Operario de obra civil.