lunes, 27 de mayo de 2013

CURSOS DIRIXIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABALLADORES DESEMPREGADOS


Na páxina web da Consellería de Traballo e Benestar podedes consultar as novidades publicadas en relación ós cursos que organizarán os concellos proximamente, dirixidos prioritariamente a persoas desempregadas:

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/afd/afd2013-Lugo.pdf

Si che interesa algún curso podes dirixirte a oficina de emprego ou directamente a entidade que o organiza para ter máis información.

O Concello de O Vicedo ten concedido un curso de "ATENCIÓN ESPECIALIZADA A ENFERMOS DE ALZHEIMER", que se impartirá en horario de mañá, pero aínda non temos data de inicio. De todas formas, si estás interesado podes chamar ó 982590195 para máis información.

jueves, 23 de mayo de 2013

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS. 2013

Ata o 12 de xuño de 2013, está aberto o prazo, para a acreditación das competencias profeionais adquiridas a través da experiencia profesionalidade ou ensinanzas non formais en distintas cualificacións, por parte da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Para acceder a este procedemento, os candidatos e as candidatas deberán cumprir os seguintes requisitos:

A. Posuír a nacionalidade española, dispor do certificado de rexistro de cidadanía comunitaria ou da tarxeta de familiar de cidadá ou cidadán da Unión Europea, ser titular dunha autorización de residencia ou de residencia e traballo en España en vigor, nos termos establecidos na normativa española de estranxeiría e inmigración.

B. Ter 18 anos cumpridos no momento de realizar a inscrición, para unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel I, e ter 20 anos para as unidades de competencia de nivel II e III.

C. Ter experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias profesionais que se queiran acreditar:

c.1. No caso de experiencia laboral, xustificar polo menos tres anos cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total, nos últimos dez anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria, para as unidades de competencia de niveis II e III e, para unidades de competencia de nivel I, xustificarán polo menos 2 anos cun mínimo de 1.200 horas traballadas en total.
c.2. No caso de formación, xustificar polo menos 200 horas para unidades de compencia de nivel I ou 300 horas para as unidades de competencia dos niveis II e III, nos últimos 10 anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria. Nos casos nos que os módulos formativos asociados á unidade de competencia que se pretenda acreditar prevexan unha duración inferior, deberanse acreditar as horas establecidas nestes módulos.

D. As persoas candidatas non poderán estar matriculadas nin cursando simultaneamente un curso de formación profesional inicial (ordinario ou modular), nin para o emprego conducente á acreditación das unidades de competencia en que soliciten a súa inscrición. Tampouco poderán ter completado un curso de formación profesional inicial nin de formación para o emprego polo que teñan dereito á acreditación directa das mesmas unidades de competencia que agora se convocan. Para todo isto, presentarán declaración xurada.

As persoas maiores de 25 anos que cumpran os requisitos de experiencia laboral ou formativa indicados na alínea anterior e que non poidan xustificalos mediante os documentos sinalados, poderán solicitar a súa inscrición provisional no procedemento, sempre e cando presentaran a xustificación mediante algunha proba admitida en dereito, da súa experiencia laboral ou das aprendizaxes non formais de formación. Unha comisión de coordinación será a encargada de estudar estes casos, e emitirá un informe sobre a procedencia ou non da participación da persoa candidata no procedemento. Se o informe é positivo, procederase á súa inscrición definitiva.

Máis información pinchando no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion

lunes, 20 de mayo de 2013

AXUDAS A CONCELLOS PARA OBRADOIROS DE EMPREGO

O pasado día 16 de maio publicouse no DOG a convocatoria de subvencións para a organización de OBRADOIROS DE EMPREGO por parte dos concellos.

Os OBRADOIROS DE EMPREGO son programas mixtos de formación e emprego, convínase a formación profesional relacionada directamente co posto de traballo e o traballo efectivo. A duración é de 6 meses, e os/-as participantes contrátanse desde o primeiro día cun contrato de formación e  aprendizaxe. Como principal novidade este ano poderán participar desempregados cunha idade igual ou superior aos dezaoito anos.
 
Os interesados ademáis de desempregados sin ocupación, deben estar inscritos na oficina de emprego.

En caso de estar interesados deberían inscribirse canto antes porque o número de desempregados é importante para que nos concedan un obradoiro de emprego.

viernes, 10 de mayo de 2013

OFERTA DE EMPREGO

Están publicadas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación, mediante concurso-oposición, dun PEÓN-CONDUCTOR para o departamento de limpeza e mantemento do concello de O Vicedo.


Requisitos:
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Estar en posesión do carné de conducir tipo C, e de ser o caso, certificado de aptitude profesional (CAP).
- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade.
No caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidelmente a súa homologación.
-Declaración xurada do aspirante de non haber traballado para este Concello máis de 18 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores, de ser o caso, á data de inicio do contrato, sin ter en conta para o cómputo anterior o tempo transcurrido entre o 31 de agosto de 2011 e o 31 de decembro do 2012. Non se terán en conta os contratos formativos, de relevo e interinidade, a os contratos temporais celebrados no marco de programas públicos de emprego-formación, así como os contratos temporais que sexan utilizados por empresas de inserción debidamente rexistradas e o obxecto de ditos contratos sexa considerado como parte esencial dun itinerario de inserción personalizado.

O prazo de solicitude está aberto ata o día 21 de maio, ás 9:30, sendo as probas de seleccción ese mesmo día a partir das 10:00 na Casa da Cultura.

Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura, ou chamando ó 982590195

martes, 7 de mayo de 2013

AXUDAS MICROEMPRESAS PARA O FOMENTO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS

No DOG de hoxe e por o prazo de un mes, abrese a convocatoria de axudas a microempresas para o fomento das novas tecnoloxías nas áreas rurais, convocadas por AGADER.

Inversión mínima: 4.000 euros

Para máis información pinche en este enlace:
http://app.igape.es/.axudas/ficha.asp?cod=AGAD006

OFERTAS DE EMPREGO


No facebook da bolsa de emprego do Concello de Burela podes ver información sobre ofertas de traballo e outra información de interese para desempregados.