lunes, 31 de enero de 2022

Axudas á contratación, formación e transformación de contratos temporais en indefinidos para empresas

Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerán os incentivos á contratación por conta allea e á formación de persoas desempregadas na empresa ordinaria e, especialmente, daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral establecidas pola Consellería de Emprego e Igualdade.

Inclúe catro tipos de axudas compatibles:

1. Incentivos á contratación indefinida inicial, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial de persoas mozas, mulleres, persoas desempregadas de longa duración e persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.

2. Incentivos á contratación temporal, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación temporal de persoas mozas, mulleres, persoas desempregadas de longa duración e persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.

3. Incentivos á transformación de contratos temporais en indefinidos só no caso das persoas mozas, mulleres e persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.

4. Incentivos á formación (opcional) dirixida ás persoas contratadas mediante contratación indefinida inicial e temporal por medio deste programa, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

O prazo xeral para presentar as solicitudes das axudas establecidas nesta orde comezará o día 29 de xaneiro de 2022 e rematará o 30 de setembro de 2022. Pero logo habería que ver outros prazos específicos.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchando no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220128/AnuncioG0599-030122-0010_gl.html


AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS (TR349F)

Obxectivo:

Incentivar a contratación indefinida inicial e á formación de persoas desempregadas realizadas polas persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio fiscal na Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola primeira, segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido

Prazo de presentación de solicitudes:

1. As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2021 e a data da publicación desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da publicación da orde, 28/01/2022. Entenderase como último día de prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación e, se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día do mes.

2. As axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde a entrada en vigor desta orde deberán solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida pola que se solicita subvención. Se o último día de prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte. Sempre e cando dita data non supere o 30/09/2022. 

Máis información: Axente de emprego e desenvolvemento local municipal, ou no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220128/AnuncioG0599-030122-0008_es.pdf

Aberto o prazo das axudas a proxectos produtivos e non produtivos aprobadas polos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP)

Axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (en diante, EDLP), aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción local do sector pesqueiro (en diante, GALP).

Proxectos .

Os proxectos que se presenten poderán ser para investimentos produtivos ou para investimentos non produtivos.

Con carácter xeral, os proxectos deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Contribuír aos obxectivos da estratexia de desenvolvemento local participativo (EDLP) aprobada para a zona pesqueira onde se vaian desenvolver.

b) Estar localizados no ámbito territorial elixible de cada GALP.

c) Ser viables técnica e economicamente.

d) Axustarse á normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) que resulte de aplicación para cada tipo de proxecto.

 

Persoas e entidades beneficiarias de proxectos de investimento produtivo

Poderán ser beneficiarias dos proxectos de investimento produtivo as persoas físicas ou xurídicas que cumpran os seguintes requisitos:

a) Estar empadroadas ou ter o seu domicilio social e fiscal nalgún concello do ámbito territorial.

b) Desenvolver o proxecto no mesmo ámbito territorial.

c) Cando a beneficiaria sexa unha sociedade de capital, o proxecto deberá adecuarse ao obxecto social que se recolla nos seus estatutos.

d) No caso de municipios densamente poboados en que a EDLP non computa a totalidade da poboación (só a integrante do sector pesqueiro e os seus familiares), poderán ser beneficiarias:

1º. As persoas xurídicas do sector pesqueiro con domicilio social e fiscal no municipio e en cuxo obxecto social figuren actividades propias do sector pesqueiro.

No caso de que a persoa xurídica desenvolva actividades noutros sectores, deberá acreditar, no momento da solicitude, que a maior parte da súa facturación provén do sector pesqueiro.

2º. As persoas físicas integrantes do sector pesqueiro e os seus familiares. Enténdese por familiares do sector pesqueiro aquelas persoas en cuxa unidade familiar figure algunha persoa física, ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, viva ou falecida no ano inmediato anterior á data da solicitude, que sexa ou fose un/unha pescador/a, mariscador/a, acuicultor/a ou persoa traballadora en activo relacionada coa actividade pesqueira ou que traballase nese sector de forma manifesta.

3º. As entidades públicas locais cuxos proxectos están dirixidos á poboación integrante do sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio da zona pesqueira.

e) As beneficiarias dos proxectos produtivos limitaranse á categoría de peme, excepto as entidades públicas de carácter local, segundo a definición do anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado.

f) As empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas como consecuencia dunha decisión previa da Comisión Europea que as declare ilegais e incompatibles co mercado común.

 

Entidades beneficiarias de proxectos de investimento non produtivo

1. Poderán ser beneficiarias dos proxectos de investimento non produtivo:

a) Confrarías de pescadores e as súas federacións.

b) Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións.

c) Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou asociacións do sector pesqueiro.

d) Entidades públicas locais.

e) Asociacións declaradas de utilidade pública.

f) Entidades sen ánimo de lucro que teñan, entre os seus obxectivos, algún dos seguintes:

1º. Fomentar as actividades náuticas.

2º. Promocionar os produtos pesqueiros do territorio.

3º. Fomentar o medio mariño e costeiro.

4º. Promover o patrimonio cultural marítimo pesqueiro.

 

Prazo de presentación de solicitudes: un mes contado a partir do 27/01/2022.

Máis información: Axente de emprego e desenvolvemento local municipal, no propio GALP, ou no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220127/AnuncioG0427-301221-0005_gl.html 

Convocatoria procedemento de recoñecemento da experiencia profesional para varias cualificacións profesionais

O Diario Oficial de Galicia (DOG n.º 17) publicou o 26 de xaneiro de 2022 unha nova convocatoria para acreditar a experiencia profesional das persoas traballadoras galegas. 

Estas 3 cualificacións profesionais son as seguintes:

  • Vixilancia e seguridade privada (SEA029_2): 240 prazas, nas unidades de competencia UC0080_2, UC0081_2 e UC0082_2.

Estas unidades de competencia correspóndense con dous certificados de profesionalidade completos:

    • Vixilancia, seguridade privada e protección das persoas
    • Vixilancia, seguridade privada e protección de explosivo
  • Atención sociosanitaria a múltiples vítimas e catástrofes (SAN122_2): 170 prazas.
  • Amarre de porto e monoboias (MAP404_!): 50 prazas.

Tamén se convocan 50 prazas na unidade de competencia UC0010_1 (Contribuír ás operacións de cuberta nunha embarcación pesqueira).

O prazo de inscrición desta convocatoria é desde o día 27 de xaneiro ata o día 23 de febreiro de 2022 (ámbolos dous incluídos)

Para poder presentarse deberán posuírse os seguintes requisitos:

  • Ter experiencia laboral de alomenos 3 anos nos últimos 15 anos,
  • Ou ter cursos de formación relacionados coa cualificación á que se queira presentar de 300 horas realizados nos últimos 10 anos.

 

Selección monitor/-a de educación compensatoria para o Obradoiro de emprego Terras do Sor V

Están expostas na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello as bases para a selección dun/dunha monitor/a de educación compensatoria, para o obradoiro dual de emprego, conxunto para os concellos do Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor V" e subvencionado pola Consellería de Emprego e Igualdade, mediante presentación de oferta de emprego na oficina de  emprego de Viveiro. 

Para máis información consultar coa Axente de emprego e desenvolvemento municipal ou pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 28 de enero de 2022

Acta da selección dun/dunha arquitecto superior para o concello do Vicedo

Está exposta no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica a acta da selección para a contratación laboral temporal, mediante concurso de méritos, dun/dunha ARQUITECTO SUPERIOR, a xornada parcial (75%), e por un período de seis meses.

Para máis información e inscricións: pasar pola concello ou pinchar no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info (apartado: taboleiro de anuncios, pinchar no + para ver toda a información)

martes, 25 de enero de 2022

AXUDAS A EMPRESAS PARA A COMPRA DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO QUE DESENVOLVAN ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS

A concesión de axudas será en concorrencia competitiva e os promotores en ningún caso poderán ter iniciados os investimentos antes da data da solicitude de axuda.

Beneficiarios:
    1. As microempresas e pequenas empresas ubicadas en zona rural
    2. Persoas físicas que residan nunha zona rural.
    3. Titulares e/ou membros dunha unidade familiar dunha explotación agraria que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación

Proxectos Subvencionables:
Os proxectos deben ter un orzamento elixible superior a 10.000 € e inferior a 220.000 €. No caso de proxectos promovidos no sector da artesanía, os límites anteriores quedan establecidos en 5.000 € e 100.000 € respectivamente.

Nos termos desta resolución, serán subvencionables os proxectos destinados á:

1) Adquisición de maquinaria e equipamento co obxectivo de mellorar, ampliar e/ou modernizar pequenas empresas que desenvolven actividades produtivas non agrarias nos seguintes sectores e ámbitos de actividade:

a) Industrias, fábricas e locais destinados á produción de bens e materiais. Non obstante o anterior, os investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima ou fonte de enerxía limitaranse ás operacións de segunda transformación.
b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o produto final do proceso de transformación e/ou comercialización derivado dos investimentos non estea incluído no anexo I do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE). Non obstante o anterior, para este sector de actividade excluiranse aqueles proxectos cun orzamento elixible superior a 60.000 €.
c) Prestación de servizos en calquera sector económico, con exclusión das empresas de servizos de maquinaria agrícola e forestal e das empresas de servizos enerxéticos
d) Prestación de servizos sociais (garderías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade, granxas-escola...).
e) Actividades de ocio, recreativas e deportivas.
f) Artesanía e actividades artesanais.
g) Actividades baseadas na innovación tecnolóxica e no comercio electrónico.
h) Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial e veterinaria.
i) Comercio polo miúdo de produtos non incluídos no anexo I do TFUE.

2) Posta en marcha de novas actividades empresariais non agrícolas nas aldeas modelo declaradas con anterioridade á publicación da correspondente convocatoria destas axudas, nos mesmos sectores e ámbitos de actividade sinalados na letra a) do punto 1 deste artigo.

Todos os proxectos subvencionables deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Non estaren iniciados na data de presentación da solicitude da axuda. Para estes efectos, considerarase como inicio do investimento o comezo dos traballos de construción ou ben o primeiro compromiso en firme para o pedido dos equipamentos ou outro compromiso que faga o investimento irreversible e que vincule xuridicamente ao solicitante, se esta data é anterior. Só no caso de proxectos para a posta en marcha de novas actividades empresariais en aldeas modelo, o persoal técnico da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural comprobará que os investimentos non están iniciados mediante a realización dunha acta de non inicio durante a fase de revisión da solicitude de axuda. Se o solicitante desexa iniciar a execución do proxecto antes da realización da citada comprobación, deberá achegar unha acta notarial que reflicta fidedignamente o non inicio da obra, instalación ou equipamento.

b) Desenvolvérense no territorio de Galicia. Non obstante o anterior, non serán subvencionables os proxectos que se desenvolvan nas parroquias galegas clasificadas como zonas densamente poboadas (ZDP), atendendo á clasificación para as parroquias galegas segundo o grao de urbanización denominada GU 2016 (IGE, 2016). No caso de proxectos para a posta en marcha de novas actividades nas aldeas modelo declaradas polo órgano de Dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, os proxectos subvencionables serán aqueles que se desenvolvan no perímetro que conforma a zona de actuación integral de cada unha delas, segundo figura nos correspondentes acordos de declaración.

c) Seren finalistas, é dicir, que no momento do pagamento final cumpran os obxectivos e funcións para os que se lles concedeu a axuda.

d) Seren viables técnica e financeiramente. CVE-DOG: bvbsabl7-6rj1-jmo0-su73-bysj6tscmpd4 DOG Núm. 16 Martes, 25 de xaneiro de 2022 Páx. 4365 ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

 e) Axustárense á normativa sectorial que resulte de aplicación para cada tipo de proxecto, así como ás especificacións indicadas nas presentes bases.

f) No caso de proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, o investimento proxectado deberá mellorar o rendemento global da empresa solicitante.Gastos Subvencionables
Con carácter xeral, serán subvencionables:
Con carácter xeral, será subvencionable a compra de maquinaria e equipamentos novos afectos á actividade empresarial, e que sexan necesarios para desenvolvemento da actividade produtiva da empresa.

Importe da Axuda
45% dos gastos subvencionables

Para calquera dúbida os promotores poden porse en contacto con nós a través do enderezo electrónico: 
infoagader@xunta.gal ou nos teléfonos: 981547382 - 981547369 – 981542690, ou contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchar no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220125/AnuncioO90-301221-0001_gl.pdfviernes, 21 de enero de 2022

Axudas ao emprendemento en economía social

ORDE do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa AprolEconomía social) e se convocan para o ano 2022 .

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220121/AnuncioG0599-271221-0018_gl.pdf

Axudas para a adquisición de vivendas protexidas 2022

 Poderán beneficiarse destas axudas as persoas físicas maiores de idade que reúnan os seguintes requisitos:

a) Posuír a nacionalidade española ou, no caso de seren estranxeiras, ter a residencia legal en España.

b) Ser adquirente ou adxudicataria, en primeira transmisión, dunha vivenda de protección autonómica de réxime xeral ou especial de nova construción ou procedente da rehabilitación cualificada definitivamente na data de publicación desta resolución.

c) Ter subscrito con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2022 un contrato privado de compravenda visado pola Área Provincial do IGVS onde estea situada a vivenda ou, de ser o caso, unha escritura pública de compravenda que conteña as cláusulas obrigatorias derivadas da cualificación definitiva da vivenda.

d) Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia estean ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non teñan pendente ningunha outra débeda, por ningún outro concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

e) Que nin a persoa solicitante nin as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia estean incursas nalgunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Tamén poderán ser persoas beneficiarias destas axudas aquelas persoas que presentasen unha solicitude de subvención para a adquisición de vivenda protexida ao abeiro da Resolución do 5 de xullo de 2021 e lles fose denegada por esgotamento do crédito previsto na convocatoria. Neste caso, deberán cumprir todos os requisitos sinalados neste ordinal, agás o relativo á data prevista no punto 1.c).

3. No suposto de adquisición da propiedade da vivenda por máis dunha persoa, cada unha das persoas propietarias deberá cumprir os requisitos sinalados no primeiro parágrafo para poder ser beneficiaria da axuda.

Prazo solicitude: desde o 22/01/2022 ata o 30/09/2022, ou ata o esgotamento do crédito.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchar no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220121/AnuncioC3Q2-130122-0002_gl.html

miércoles, 19 de enero de 2022

Axudas para particulares para a corrección de impactos paisaxísticos

Persoas beneficiarias:

Titulares dun inmoble ou ben sobre o que se pretendan realizar as actuacións.

A persoa solicitante deberá ser propietaria e deberá acreditar a plena dispoñibilidade. No caso de beneficiarios que non teñan o inmoble ou ben o seu nome no catastro deberán acreditar a titularidade xunto coa xustificación con: escrituras de propiedade, testamento… Ademáis no caso de varios copropietarios deberá aportar autorización de todos para a realización das actuacións.

A totalidade dos requisitos establecidos na resolución deberán cumprirse antes do remate do prazo de presentación de solicitudes.

Obxecto: Subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a execución de actuacións de corrección de impactos paisaxísticos, que deberán aplicar os criterios e recomendacións da Guía de color e materiales de Galicia das doce grandes áreas paisaxísticas de Galicia e no caso de muros de peche coa Guía de caracterización e integración paisaxística de valados; concretamente, as relacionadas no artigo segundo da resolución, entre os cales destacamos: tratamento de paredes medianeras vistas, revestimento e pintado de fachadas actualmente en ladrillo cerámico, hormigón ou sin revestir, renovación do acabado exterior das fachadas, remate exterior das cubertas realizadas con placas de fibrocemento, acondicionamento e mellora de peches de fincas de grandes dimensións, etc.. Os gastos subvencionables son os indicados no seu punto cuarto. Deben de ser posteriores a presentación da solicitude, as obras non deben estar empezadas.

Contía: a contía máxima será do 70 % do orzamento do investimento subvencionable, co límite máximo de 3.000,00 €, por solicitante e ben.

Prazo de presentación de solicitudes: do 20 de xaneiro de 2022 e ata o 19 de febreiro de 2022, ou ata o esgotamento do crédito.

Para máis información contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchar no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220119/AnuncioG0192-221221-0001_es.pdf 

Axudas a investimentos non produtivos vinculadas á realización de obxectivos agroambientais e climáticos incluídos na Rede Natura 2000

 O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras do réxime de axudas dirixidas a restaurar, preservar e mellorar a biodiversidade nas zonas Natura 2000.

Prazo de solicitude:  15/01/2022 - 14/02/2022

Máis información: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT814A , ou contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal


lunes, 10 de enero de 2022

Lista provisional admitidos/excluidos selección ARQUITECTO SUPERIOR

Está exposta no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica a lista provisional de admitidos/excluidos para a contratación laboral temporal, mediante concurso de méritos, dun/dunha ARQUITECTO SUPERIOR, a xornada parcial (75%), e por un período de seis meses.

Para máis información e inscricións: pasar pola concello ou pinchar no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info (apartado: taboleiro de anuncios, pinchar no + para ver toda a información)

lunes, 3 de enero de 2022

GALICIA RURAL EMPRENDE - AXUDAS CREACIÓN DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS EN ZONAS RURAIS (2022)

 O prazo de presentación comeza o 04/01/2022

Serán subvencionables os proxectos dirixidos á creación de emprego nas zonas rurais mediante axudas á primeira implantación e desenvolvemento de novas actividades económicas non agrarias viables, que deben contribuír á diversificación económica, crecemento de emprego, sostenibilidade do medio rural e equilibrio territorial, tanto en termos económicos como sociais.

Beneficiarios

a) Os titulares ou membros dunha unidade familiar dunha explotación agraria que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación.

b) Os autónomos e as microempresas e pequenas empresas de nova creación (dentro dos 12 meses anteriores á solicitude da axuda). Non se considera que existe nova creación nos supostos de cambio de natureza xurídica (de autónomo a sociedade mercantil unipersoal, por ex.) e se os socios que representen a maioría do capital social viñeran desenvolvendo a mesma actividade por conta propia dende antes dos 12 meses anteriores á data da solicitude de axuda.

2. Non poderán ser beneficiarias as agrupacións de persoas xurídicas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade que careza de personalidade xurídica propia, así como as persoas xurídicas que non teñan ánimo de lucro, aínda que realicen actividade económica.

Tampouco poderán ser beneficiarias das axudas as empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas como consecuencia dunha decisión previa da Comisión Europea que as declare ilegais e incompatibles co mercado común.

Non poderán ser beneficiarias das axudas previstas nestas bases reguladoras as empresas que operan no sector da pesca e da acuicultura.

Non poderán ter a condición de beneficiarios as sociedades nas en que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG nº 121, do 25 de xuño) ou incumpran as obrigas do artigo 11 da citada lei de subvencións.

Non poderán ser beneficiarias das axudas previstas nestas bases reguladoras as persoas físicas ou xurídicas beneficiarias deste mesmo programa en convocatorias anteriores.

Sectores incentivables

Con carácter xeral serán subvencionables as seguintes actividades:

a) Obradoiros e fábricas destinados á produción de bens e materiais.
Non obstante o anterior, os investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima ou fonte de enerxía limitaranse ás operacións de segunda transformación.
b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o produto final do proceso de transformación e/ou comercialización derivado dos investimentos non estea incluído no anexo I do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE).
c) Prestación de servizos a empresas en calquera sector económico (agricultura, silvicultura, sector industrial e de servizos, ...).
d) Prestación de servizos sociais (gardarías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade, granxas-escola...).
e) Actividades de lecer, recreativas e deportivas.
f) Artesanía e actividades artesanais.
g) Actividades baseadas nas novas tecnoloxías da información e da comunicación (TICs), innovación tecnolóxica e comercio electrónico.
h) Actividades nos sectores da enxeñería, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial, contabilidade, veterinaria.
i) Comercio polo miúdo de produtos non incluídos no anexo I do TFUE.
j) No sector da hostalería, exclusivamente a creación de novos restaurantes situados en construcións patrimoniais senlleiras (pazos, muíños, patrimonio industrial, pallozas, faros…) que fagan uso do produto de proximidade.

Requisitos principales del proyecto

Os proxectos deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Non ter comezado antes da presentación da solicitude de axuda.

b) Os gastos e/ou investimentos incluídos no plan de negocio que deberá presentar o solicitante terán que estar localizados no centro de traballo da empresa en Galicia.

c) Será obrigatoria a creación dun mínimo de 1 emprego, ben sexa por conta propia ou indefinido por conta allea. A creación de emprego considerarase en unidades UTA. Para estes efectos, considérase (UTA) unha unidade de traballo anual, nos termos previstos no anexo I do Regulamento 651/2014, e equivale ao traballo dunha persoa na empresa en cuestión ou por conta da dita empresa a tempo completo durante todo o ano de que se trate. O traballo das persoas que non traballan todo o ano, ou traballan a tempo parcial, independentemente da duración do seu traballo, ou o traballo estacional, computarase como fraccións de UTA. No caso de creación de emprego a tempo parcial, acumularanse as fraccións ata acadar a unidade, non computando creacións de emprego por fraccións UTA restantes.

O plan de negocio que amose a viabilidade da iniciativa, axustarase aos contidos definidos no formulario electrónico de solicitude de axuda, debendo referirse exclusivamente a unha única actividade, ao marxe doutras que poida desenvolver o solicitante.

Cuantía da axuda

A axuda consistirá nunha prima cuxa contía básica establécese en 20.000 euros, e que poderá incrementarse ata un máximo de 45.000 euros nas seguintes situacións:

a) Creación de emprego indefinido (mínimo 1 emprego UTA). A creación de emprego debe ser adicional, ademais da man de obra correspondente ao beneficiario da axuda: 20.000 euros.

b) Ubicación nunha zona con limitacións naturais ou outras limitacións específicas contempladas no artigo 32 do Regulamento (UE) 1305/2013, e relacionadas no anexo VI das bases reguladoras: 5.000 euros.

O prazo de presentación de solicitudes será de 45 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Máis información: http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP436 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220103/AnuncioO92-201221-0004_es.pdf

AXUDAS PARA ALUGUEIRO 2022 (DOGA 30/12/2021)

 1.    RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2021 pola que se convocan para o ano 2022, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social (código de procedemento VI482A)

PRAZO SOLICITUDE: do 03/01/2022 ao 31/05/2022 sempre que non se esgote antes o crédito.

 

2.    2. RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2021 de concesión directa da axuda complementaria á do Programa de bono de alugueiro social durante o ano 2022. Esta axuda é complemtaria da anterior e de aplicación directa, polo tanto non require doutra solicitude a maiores.

 

3.   3.  RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2021 pola que se convoca a renovación das axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 de 2021 para o ano 2022 (código de procedemento VI432B). Dúas liñs:

-    LIÑA A: AXUDAS DE ALUGAMENTO A PERSOAS CON ESCASOS MEDIOS ECONÓMICOS.

-    LIÑA B: AXUDAS DE ALUGAMETO PARA A MOCIDADE MENOR DE 35 ANOS.

 PRAZO DE SOLICITUDE: ambas liñas (A e B) teñen de prazo do 01/03/2022 ao 31/03/2022.

 

Para máis información pinche no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog/ ou diríxase á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.