viernes, 31 de julio de 2015

OFERTA DE EMPREGO

 Están expostas no taboleiro de anuncios do concello de O Vicedo, as bases para a selección mediante concurso-oposición, dun peón de recollida de lixo, como persoal laboral temporal, por un período de sesis meses, a xornada completa.
 
O prazo de presentación de instancias remata o día 11 de agosto de 2015, ás 15:00 horas. A fase de oposición realizarase a partir das 12:30 horas do día 13 de agosto de 2015, na Casa Consistorial do Vicedo
 
Para máis información e solicitudes: pasar polo concello ou pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou chamar ao 982590195.

jueves, 30 de julio de 2015

AXUDAS DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

No seguinte enlace pode consultar as distintas axudas da Consellería de Traballo e Benestar con prazo aberto dirixidas a cooperativas, sociedades laborais, persoas con discapacidade, promoción do cooperativismo, empresas de inserción laboral....


Para máis información pinche aquí:
http://traballo.xunta.es/axudas-e-subvencions

viernes, 24 de julio de 2015

LISTA DE ADMITIDOS DEFINITIVA PARA A SELECCION DE 2 EDUCADORES INFANTÍS PARA O PAI

No seguinte enlace pode consultarse a lista definitiva de admitidos e excluidos no proceso de selección de dous educadores infantís.

 A data da proba e o próximo 6 de agosto, ás 10:00 na Casa da Cultura

Pincha aquí:

http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1 (Taboleiro de anuncios /emprego público)

martes, 21 de julio de 2015

LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PROVISIONAL PARA A CONTRATACION DE DOUS EDUCADORES INFANTÍS PARA O PAI

Está exposta desde o día de hoxe, 21 de xullo de 2015, no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica do concello de O Vicedo a lista de admitidos e excluídos provisional para a contratación laboral temporal de dous EDUCADORES INFANTÍS,  para o Punto de atención a infancia.
As persoas que non entreguen en este concello a documentación, é decir que o presenten en outros rexistros habilitados, deberán adelantala por fax dentro do plazo establecido para a subsanación de erros.

O prazo para subsanar erros é de dous días hábiles, polo tanto comenza mañá día 22 e remata o próximo día 23 de xullo. O día seguinte publicarase a lista definitiva.

Para consultar a lista pinche aquí:
https://concellodovicedo.sedelectronica.es (Apartado de emprego público)

lunes, 20 de julio de 2015

AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACION INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS


A Consellería de Traballo e Benestar subvenciona a contratación indefinida de persoas asalariadas, a traballadores autónomos.

Beneficiarios:

- Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola primeira contratación que realicen con carácter indefinido durante o seu primeiro ano de actividade.

- Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas ou as persoas profesionais pola segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido nos tres primeiros anos de actividade.

Máis información:
https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=TR&codProc=349F&procedemento=TR349F

ou contactando coa Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, con oficina sita na Casa da Cultura de O Vicedo.

viernes, 17 de julio de 2015

NOTA INFORMATIVA

Está previsto que o martes 21 se publique a lista de admitidos e excluidos provisional para a contratación de dous EDUCADORES INFANTÍS para o Punto de atención á infancia

jueves, 9 de julio de 2015

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha LIMPADORA, par cubrir vacacións, con adscrición ao servizo de limpeza municipal, desde o día 4 de agosto de 2015 ata o 2 de setembro de 2015, co mesmo horario das persoas as que sustitúe.

O prazo de inscrición remata o próximo día 20 de xullo, ás 15:00 horas, realizándose o proceso de selección o día 21 de xullo, a partir das 10:00 horas, na Casa do concello.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

viernes, 3 de julio de 2015

OFERTA DE CAMERERO/A URXENTE

Necesítase urxentemente CAMAREIRO/-A para bar O Boliche, O Barqueiro.

Interesados/-as chamar o 981424212

OFERTA DE EMPREGO DE DOUS EDUCADORES INFANTÍS PARA O PUNTO DE ATENCIÓN A INFANCIA (PAI)

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, de DOUS EDUCADORES INFANTÍS, para o Punto de atención á infancia municipal, durante o curso 2015/2016, desde o próximo día 10 de setembro de 2015 ata o día anterior o inicio do novo curso escolar 2016/2017.
Os requisitos para os candidatos son:
1º) Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
2º)Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
3º)Estar en posesión do título de Técnico superior en educación infantil ou mestre especializado en educación infantil.
4º) Declaración xurada do aspirante de non haber traballado para este Concello máis de 11 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores, de ser o caso, á data de inicio do contrato.Non se terán en conta os contratos formativos, de relevo e interinidade, a os contratos temporais celebrados no marco de programas públicos de emprego-formación, así como os contratos temporais que sexan utilizados por empresas de inserción debidamente rexistradas e o obxecto de ditos contratos sexa considerado como parte esencial dun itinerario de inserción personalizado.
5º)Ter coñecementos de primeiros auxilios.
6º)Dispoñer do carné de manipulador de alimentos.
7º)Estar vacinado contra a rubéola.

 Estes requisitos deberán acreditarse antes de que finalize o prazo de presentación de instancias (así como os méritos alegados), e a persoa seleccionada deberá presentar certificado médico ou certificado de aptitude conforme esta apta para o posto de traballo de educador infantil, antes da dación de alta.


O prazo de presentación de solicitudes comenza mañá día 4 de xullo e remata o próximo día 13 de xullo de 2015
O lugar de presentación será no rexistro de entrada do Concello do Vicedo, ou mediante as formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
As persoas que presenten a solicitude por outras formas diferentes ó rexistro de entrada do Concello do Vicedo, deberán adelantar por fax o 982590001, dentro do plazo estipulado, copia da solicitude correctamente datada e selada.

Poder consultar as bases  e conseguir a instancia de solicitude e a declaración que acompaña a documentación, pinchando no seguinte enlace (apartado Taboleiro de anuncios- Emprego público): https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1