martes, 30 de agosto de 2022

Oferta de emprego: peón de recollida de lixo a xornada completa

 Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  PEÓN DE RECOLLIDA DE LIXO, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de recollida de lixo do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 16 de setembro de 2022, e ata a cobertura definitiva da praza con persoal laboral fixo, e no horario que demande o servizo.

O prazo de inscrición comenza mañá e remata o día 05 de setembro de 2022. A selección realizarase o día 06 de setembro de 2022, ás 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  

lunes, 29 de agosto de 2022

AXUDAS A EMPRESAS PARA CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL

  RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, 
  pola  que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á
  conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo 
  como medida de  fomento da conciliación e corresponsabilidade, financiadas 
  con fondos REACT-UE, como parte da resposta da Unión á pandemia da 
  COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se 
  convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI440A).

jueves, 25 de agosto de 2022

Bases selección alumnos/-as e resto do persoal para o obradoiro de emprego "Terras do Sor VI"

Están expostas na sede electrónica e taboleiro de anuncios do concello as bases de selección do alumnado e persoal para o obradoiro dual de emprego, conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor VI" e subvencionado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. O número de alumnos/-as participantes é de 20: 7 para a especialidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais e 13 para a especialidade de traballos de carpintaría e moble. Ademáis seleccionarase un director, 2 monitores de carpintaría de madeira, 1 monitor de sociosanitaria e 1 administrador a media xornada.

Para máis información, pode pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada parcial (30 horas/semana)

 Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (30 horas/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 16 de setembro de 2022, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición comenza mañá e remata o día 05 de setembro de 2022. A selección realizarase o día 06 de setembro de 2022, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  

lunes, 22 de agosto de 2022

Apertura prazo solicitude oferta de emprego para a selección dun/dunha auxiliar administrativo funcionario, por oposición libre.

No BOE do 20/08/2022 publicouse o anuncio referente a convocatoria para a provisión mediante oposición libre, dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral, vacante na plantilla de persoal funcionario do Concello de O Vicedo.

Como o prazo de solicitude era de 20 días hábiles a partir do día seguinte da publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial do Estado, o prazo estará aberto do día 22/08/2022 ao 16/09/2022 (ambos inclusive)
 

 Máis información e inscricións: directamente no concello ou pinchando no seguinte enlace : http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  

viernes, 19 de agosto de 2022

CURSOS PREPARATORIOS CELGA 2, 3 Y 4. DOGA 19/08/2022.

 RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega Celga, que se realizarán e distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.DOGA 19/08/2022.

OBXECTO: Convocar cursos preparatorios para a consecución dos certificados de língua galega (Celga 2, 3 e 4), pero NON se obtén o certificado por facer o curso. 

Os cursos do Celga son presenciais e impartiránse nas seguintes localidades: Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa. (Niveis e datas especificadas no Anexo II da Orde).

REQUISITOS PARA OS CURSOS DO CELGA: Ser maior de 16 anos ou cumprilos no ano 2022.

PRAZO de solicitude: do 01 ao 10 de setembro de 2022 para cursos do primeiro cuadrimestre (setembro-xaneiro) e do do 3 ao 13 de xaneiro de 2023 para cursos do segundo cuadrimestre (febrero-maio).  

Para solicitar máis información contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local deste concello.

CURSOS PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NIVEL BÁSICO. DOGA 19/08/2022.

 RESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2022 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laborais de nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais. DOGA 19/08/2022.

OBXECTO: Convocar cursos de prevención de riscos laborais nivel básico en modalidade de teleformación.

BENEFICIARIOS: persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais

PRAZO de solicitude: desde as 09:00 horas do 22/08/2022 ata as 23:55 horas  do 31/08/2022, a través de https://egap.xunta.gal/matricula

Para solicitar máis información contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local deste concello.

viernes, 12 de agosto de 2022

AXUDAS Á ADQUISICIÓN DE VIVENDA DO IGVS

Requisitos para poder ser beneficiarios destas axudas:

a) Posuír a nacionalidade española ou a dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, Suíza, ou o parentesco determinado pola normativa que sexa de aplicación. No caso de persoas estranxeiras non comunitarias, deberán contar con autorización de estadía ou residencia en España.

b) Ter menos de 35 anos, incluída a idade de 35 anos, no momento de solicitar a axuda ou no momento da subscrición do contrato privado ou da escritura pública de compravenda, cando esta se realice antes da publicación da correspondente convocatoria.

c) Ter subscrito a partir da data sinalada na correspondente convocatoria un contrato privado ou, de ser o caso, unha escritura pública de adquisición dunha vivenda que reúna os seguintes requisitos:

– Que a vivenda estea localizada nun municipio pertencente ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia cunha poboación residente igual ou inferior a 10.000 habitantes. Para estes efectos, tomaranse como referencia as últimas cifras oficiais do padrón municipal de habitantes publicadas polo Instituto Galego de Estatística na data de entrada en vigor do Real decreto 42/2022, do 18 de xaneiro.

– Que o prezo de adquisición da vivenda, incluídos os seus anexos, sen os gastos e tributos inherentes a ela, sexa igual ou inferior a 120.000,00 €.

– Que se trate dunha vivenda xa construída. Para estes efectos, admitiranse tanto as vivendas novas como as usadas.

d) Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia estean empadroadas na vivenda adquirida no momento de presentación da correspondente solicitude, para o caso de dispoñer de escritura pública de compravenda formalizada con anterioridade á referida data.

e) Que as rendas anuais das persoas que compoñen a unidade de convivencia sexan iguais ou inferiores a 3 veces o IPREM.

Este límite será de 4 veces o IPREM se na unidade de convivencia existen persoas cunha discapacidade distinta das sinaladas a seguir. O referido límite será de 5 veces o IPREM cando na composición da unidade de convivencia existan persoas con algunha das seguintes discapacidades:

– Persoas con parálise cerebral, persoas con enfermidade mental, persoas con discapacidade intelectual ou persoas con discapacidade do desenvolvemento, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %.

– Persoas con discapacidade física ou sensorial, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %.

f) Que a persoa solicitante e as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia se atopen ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non teñan pendente ningunha outra débeda, por ningún outro concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

g) Que nin a persoa solicitante nin as demais persoas integrantes da súa unidade de convivencia estean incursas nalgunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de decembro, e no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como que non se lles revogase nin fosen obxecto dunha resolución de reintegro dunha axuda prevista neste ou no anterior plan estatal de vivenda, por incumprimento ou causa imputable a aquelas.

h) Que nin a persoa solicitante nin ningunha das persoas integrantes da súa unidade de convivencia sexan propietarias ou usufrutuarias dalgunha vivenda en territorio español. Para estes efectos, non se considerará que se posúe a propiedade ou o usufruto dunha vivenda se o dereito recae unicamente sobre unha parte alícuota desta e foi obtido por herdanza ou transmisión mortis causa sen testamento. Exceptuaranse deste requisito aquelas persoas que, sendo titulares dunha vivenda, acrediten non ter a súa dispoñibilidade por causa de separación ou divorcio, non poidan habitala por calquera outra causa allea á súa vontade ou cando a vivenda resulte inaccesible por razón de discapacidade da persoa solicitante ou de calquera membro da súa unidade de convivencia.

- No suposto de adquisición da propiedade da vivenda por máis dunha persoa, cada unha das persoas propietarias deberá cumprir os requisitos sinalados no parágrafo anterior para poder ser beneficiaria da axuda.

- Tamén poderán ser persoas beneficiarias destas axudas, nos termos que se especifique na correspondente convocatoria, aquelas ás que, tendo presentado unha solicitude de subvención para a adquisición de vivenda ao abeiro de convocatorias inmediatamente anteriores, lles fose denegada por esgotamento do crédito previsto.


PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 13/08/2022 - 30/09/2022, ou ata o esgotamento do crédito


MÁIS INFORMACIÓN: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI435A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

jueves, 11 de agosto de 2022

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada completa

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada completa, con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 09 de setembro de 2022, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición comenza mañá e remata o día 22 de agosto de 2022. A selección realizarase o día 23 de agosto de 2022, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0   

miércoles, 10 de agosto de 2022

Axudas para persoas que queiran volver a emprender ou persoas que estén de alta como autónomos e queren emprender noutro sector da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Establécense dous tipos de apoio ás persoas traballadoras autónomas:

1ª. Para as que cesaron na súa actividade e van volver emprender un negocio como persoas traballadoras autónomas e son demandantes de emprego no momento previo á nova alta como persoa traballadora autónoma.

A súa finalidade é facilitarlle a volta á actividade económica á persoa emprendedora a quen lle foi mal no seu anterior negocio pero que ten a experiencia práctica e a iniciativa de volver emprender, no mesmo ou en diferente sector.

2ª. Para as que estean de alta como persoas traballadoras autónomas e queren volver emprender noutro sector.

A finalidade é facilitarlle o cambio de actividade económica á persoa emprendedora que desexa cambiar a súa actividade, ten a experiencia práctica e a iniciativa de volver emprender e quere facelo noutros sectores económicos como os considerados emerxentes ou vinculados á economía circular, entre outros.

Os apoios do programa estrutúranse en dous bonos:

– Bono alta nova oportunidade para axudar á posta en marcha do novo negocio.

– Bono formación e/ou mentoring para acompañar e axudar na posta en marcha do negocio.

Requisitos:

1. Persoas autónomas ou que teñan sido autónomas con anterioridade, e que queren volver emprender:

Serán beneficiarias das axudas as persoas que se dean de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, no período do 1 de xaneiro de 2022 ao 30 de outubro de 2022, e que cumpran os seguintes requisitos:

a) Ter cotizado anteriormente a esta nova alta polo menos durante 3 meses ininterrompidos na súa vida laboral no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.

b) Estar inscrita como persoa demandante de emprego nos servizos públicos de emprego con carácter previo a nova alta e carecer de ocupación efectiva, non ter contrato laboral en vigor e atoparse en tal situación na data inmediatamente anterior á de inicio da actividade laboral.

c) Transcorrer un período mínimo de dous meses entre a nova alta na Seguridade Social e a anterior baixa.

d) Ter o domicilio fiscal en algún concello de Galicia e desenvolver a súa nova actividade económica ou profesional en Galicia.

2. Persoas autónomas que queren cambiar de sector de actividade:

Tamén serán beneficiarias das axudas deste programa as persoas que estean de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, e iniciaran unha nova actividade nun sector distinto ao anterior, no período do 1 de xaneiro de 2022 ao 30 de outubro de 2022, e que cumpran os seguintes requisitos:

a) Ter cotizado, anteriormente a esta nova alta polo menos durante 6 meses ininterrompidos na súa vida laboral, no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA), ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.

b) Ter un alta como persoa traballadora autónoma nun sector diferente o anterior, para o que se terá en conta o CNAE e o IAE (modelos 036 ou 037).

c) Ter o domicilio fiscal en algún concello de Galicia e desenvolver a súa nova actividade económica ou profesional en Galicia.

En ambos casos os requisitos deberán cumprise ben na data da solicitude ou ben na data do inicio da actividade, segundo o caso.


PRAZO DE PRESENTACIÓN: 11/08/2022 - 31/10/2022.

MÁIS INFORMACIÓN: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello ou pinchando nos seguintes enlaces: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR790A&ano=2022&numpub=1&lang=es

 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220810/AnuncioG0656-030822-0001_es.pdf


Oferta emprego: auxiliar administrativo funcionario, oposición libre.

No DOG do 8/08/2022 publícase o anuncio da aprobación da convocatoria e bases, para a selección e provisión mediante oposición libre, dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral, vacante na plantilla de persoal funcionario do Concello de O Vicedo.

O prazo de solicitude comenzará ao día seguinte da publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial do Estado, e será de 20 días hábiles
 

 Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchando nos seguintes enlaces : http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/28-07-2022.pdf#page=31 

viernes, 5 de agosto de 2022

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada parcial (32 horas/semana)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (32 horas/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 24 de agosto de 2022, e por un período de tres meses.

O prazo de inscrición comenza mañá e remata o día 16 de agosto de 2022. Igualmente se presentará oferta na oficina de emprego de Viveiro. A selección realizarase o día 18 de agosto de 2022, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  

jueves, 4 de agosto de 2022

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS PARA A SELECCIÓN DE DOUS/DÚAS TÉCNICOS/-AS EN EDUCACIÓN INFANTIL PARA O PAI

Está exposta desde o día de hoxe, 04 de agosto de 2022, no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica do concello do Vicedo, apartado taboleiro de anuncios, a lista de admitidos e excluIdos definitiva para a contratación laboral temporal de dous/dúas Técnicos/-as en educación infantil,  para o Punto de atención a infancia.

A proba de selección realizarase o próximo día 11 de agosto de 2022, ás 10:00 h, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo (Casa da Cultura) R. Cidade de Mondoñedo, 23. 27860 O Vicedo.

Pinche aquí para consultala lista: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1 (Taboleiro de anuncios /emprego público/pinchar no +)

martes, 2 de agosto de 2022

Concedido un novo obradoiro de emprego "Terras do Sor VI" conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras

Está previsto proximamente por en funcionamento un Obradoiro dual de emprego conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor VI", subvencionado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, para as especialidades de: 


- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.
- Traballos de carpintería e moble.

Os candidatos deberán estar inscritos como desempregados na oficina de emprego de Viveiro e carecer de ocupación, ademáis doutros requisitos que poden establecerse nas bases de selección, as cales cando estén aprobadas expoñeranse na sede electrónica do concello de O Vicedo, taboleiro de edictos, etc. 

Os interesados deben pasar canto antes pola oficina de emprego de Viveiro para inscribirse especificamente para Obradoiros duais de emprego e nunha das dúas especialidades en concreto. 

Ademáis, contratarase  outro persoal de xestión e apoio: un director, monitores un adminsistrativo.

Para máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local deste concello, ou chamando ao 982590029