jueves, 31 de enero de 2013

OFERTA DE EMPREGO

NOTA: Cambios nas condicións de esta oferta por necesidades de servizo, aprobados por resolución da alcaldía do 01/02/2013:
1º.- A xornada parcial será de 34 horas/semana, en lugar de 20.
2º.- O prazo de presentación de solicitudes amplíase ata o día 13 de febreiro de 2013, ás 9:30 horas, sendo a selección o mesmo día a partir das 10:00 horas


Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, de UNHA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO, a xornada parcial, durante 3 meses.


Deben cumprirse entre outros os seguintes requisitos:

-Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.

- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.

-Dispor de vehículo e carné de conducir B1 ou vehículo que facilite o traslado polo termo municipal (motocicleta, etc.)

- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade ou equivalente.

- Estar en posesión de curso homologado de auxiliar de axuda a domicilio ou curso de atención socio – sanitaria a persoas no domicilio, certificado de profesionalidad ou equivalente.

- Declaración xurada do aspirante de non haber traballado para este Concello máis de 21 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores, de ser o caso, á data de inicio do contrato, sin ter en conta para o cómputo anterior o tempo transcurrido entre o 31 de agosto de 2011 e o 31 de decembro do 2012. Non se terán en conta os contratos formativos, de relevo e interinidade, a os contratos temporais celebrados no marco de programas públicos de emprego-formación, así como os contratos temporais que sexan utilizados por empresas de inserción debidamente rexistradas e o obxecto de ditos contratos sexa considerado como parte esencial dun itinerario de inserción personalizado.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 08 de febreiro, ás 09:30 horas. A selección realizarase ese mesmo día a partir das 10:00 na Casa Consistorial. NOTA: Prórrogado ata ás 9:30 horas do día 13 de febreiro o prazo de presentación de solicitudes, e a selección realizarase ese mesmo día a partir das 10:00 horas.


Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

miércoles, 30 de enero de 2013

OFERTAS SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO


Enlace para consultar as ofertas de traballo do Servizo Público de Emprego:

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/#

CONVOCATORIA DE PROBAS PARA OBTENCIÓN DE DISTINTO NIVEIS DE CELGA


No DOG do 16/01/2013 convocáronse as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4 no ano 2013,

Destinatarios: persoas maiores de 16 anos ou que os fagan antes de finais do ano 2013.

Datas das probas:
- Celga 4: 1 de xuño de 2013.
- Celga 2: 2 de xuño de 2013.
- Celga 3: 8 de xuño de 2013.
- Celga 1: 9 de xuño de 2013.

Prazos para presentar as solicitudes e aboar a taxa: ata o día 3 de abril de 2013 (inclusive).

Máis información:
http://www.xunta.es/linguagalega/probas_celga

PROBAS DE LIBRE PARA A OBTENCIÓN DO GRADUADO ESO

Onte publicouse no DOG a Resolución que convoca as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria para maiores de dezaoito anos. Os exames serán o 31 de maio e o 12 setembro de 2013 e os períodos de inscríción para cada unha das convocatorias serán entre o 2-15 de abril e do 1 ao 8 de xullo, respectivamente.


Requisitos para poder participar:
- Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.
- Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria ou de calquera outro declarado equivalente.
- Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria.
- Non estaren matriculados de forma oficial nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria, na educación secundaria para persoas adultas ou no segundo curso dun programa de cualificación profesional inicial.
O alumnado de educación secundaria para persoas adultas poderá participar nas probas se presenta a renuncia ao dereito a ser avaliado pola matrícula oficial ante a dirección do centro no que está matriculado.

Pode atopar toda a información relacionada coa proba na seguinte ligazón: http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

martes, 29 de enero de 2013

INFORMACIÓN SOBRE CURSOS DE FORMACIÓN

Poño esta información sobre cursos de formación, por si alguén lle resultase de interese:" Estos cursos permiten a un bajo coste que las personas tengan la oportunidad de acceder a la formación sin importar el momento o el lugar en el que se encuentren.

METODOLOGÍA: Acceso a una Plataforma E-learning que le permitirá una constante comunicación con el tutor especializado, seguimiento de los avances realizados, materiales complementarios, recursos online, desarrollo de módulos temáticos, tareas, foro y chat. Así como asistencia telefónica para resolver las dudas que pudieran surgir durante el proceso.

Todos los alumnos que finalicen cada curso, obtendrían además un Diploma certificando los conocimientos adquiridos de Euroconsulting Plataforma de Formación S.L

Si esta interesado en alguno de nuestros cursos cumplimentar inscripción y enviar a Inma@ieuroconsulting.net o por fax al 956320353 A/a Inmaculada Pérez.

PROMOCIÓN HASTA 15 DE FEBRERO

CURSOS ONLINE LOW COST HORAS ONLINE PRECIO PROMOCIÓN

IDIOMAS

ALEMÁN NIVEL BÁSICO 60 H 15 €

ALEMÁN NIVEL MEDIO 100 H 25 €

ALEMÁN PARA HOSTELERÍA 40 H 20 €


HOSTELERÍA

Manipulador de alimentos (Alto Riesgo) 20 H 10€

Microsoft Office 2007(Si se matricula de los cuatro de Office Ahora 40 €) 160 H 40€

Access 40 H 20 €

Excel 40 H 20 €

Powerpoint 40 H 20 €

Word 40 H 20 €

Informática

Internet y Comercio Electrónico 40 H 20 €

Windows XP 60 H 20 €Diseño

Diseño de Interiores (Sketchup ) 60 H 20 €

Photoshop CS3 60 H 30 €Web

Dreamweaver CS3 60 H 20 €

Flash CS3 60 H 20 €

HTML. 60 H 20 €

Base de datos SQL 60 H 20 €Medio Ambiente

Gestión de Recursos Solidos urbanos. 60 H 20 €

Salud Ambiental 60 H 20 €

Prevención de Riesgos Laborales -Básico 60 H 15 €


Recursos Humanos

Comunicación eficaz en la empresa. 40 H 20 €

Habilidades Directivas. 60 H 20 €

Selección de personal. 60 H 20 €

Motivación. 60 H 20 €

Recursos Humanos. 60 H 20 €


TRÁMITE MATRICULACIÓN

1º Cumplimentar formulario de Preinscripción indicando los cursos en los que se quiere matricular

2º Enviar formulario por email a Inma@ieuroconsulting.net o fax al 956320353

3º IMPORTANTE Esperar a recibir por email confirmación de inscripción al curso antes de realizar transferencia.

4º Realizar pago ir a pág. Web http://www.ieuroconsulting.com/cursos%20no%20subvencionados.htm

5º Una vez comprobado el ingreso de transferencia se enviará por email las claves de acceso a nuestra Plataforma de Formación http://www.cursos-enlinea.com/asociacion.asp?id=alu

6º Una vez finalizado el curso el alumno podrá descargarse el Diploma donde se certifica los conocimientos adquiridos

Más información: www.ieuroconsulting.com "OFERTA DE EMPREGO

Na Voz de Galicia de hoxe publicase un anuncio dunha oferta de emprego de: COCIÑEIRO/A con experiencia para a zona da Mariña. Interesados contactar con Axencia privada de colocación A Mariña, chamando ó 982582508.

jueves, 24 de enero de 2013

CONVOCATORIA PRAZA AXENTE TIC


No Boletín oficial da provincia de Lugo do día de hoxe, 24/01/2013,  publicouse o anuncio da convocatoria para a selección, mediante concurso-oposición, dun Técnico superior en desenvolvemento de aplicacións informáticas (Axente TIC), a xornada parcial, como persoal laboral temporal do concello de O Vicedo, e encargado da aula CEMIT.


Poden consultar as bases e descargar a instancia de solicitude no seguinte enlace:
http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.3   (pinchar en emprego público, apartado taboleiro de anuncios).


Según aparece nas bases de selección a documentación que debe acompañar a instancia de solicitude é:
- Copia compulsada do DNI.
- Copia compulsada da titulación esixida: Técnico superior en desenvolvemento de aplicacións informáticas.
- Copia compulsada da acreditación de estar en posesión do CELGA 4 ou curso de perfeccionamento do galego.
- Acreditación dos méritos en caso de existir, en orixinal ou copia compulsada, de: vida laboral máis contratos de traballo, diplomas dos cursos relacionados co posto e outras titulacións relacionadas co posto de traballo.

Si a documentación se presenta directamente no Concello, deben traer os orixinais e xa se lles fan aquí as copias compulsadas.

Si presentan a solicitude noutro rexistro distinto o do propio Concello, ademáis de todo o anterior, deben de enviar por fax ou correo electrónico, dentro do prazo estipulado, unha copia da solicitude correctamente presentada e datada, según o estipulado nas bases.

O prazo de solicitude é de 10 días naturais a contar desde o día seguinte o da publicación no Boletín oficial da provincia.

miércoles, 23 de enero de 2013

BECAS BANCO SANTANDER

O Banco Santander convoca becas a universitarios para prácticas en empresas de Galicia, durante 3 meses.

O prazo de inscrición finaliza o próximo 31 de xaneiro, máis información en:

http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Santander-Universidades/Becas-Santander.html

jueves, 17 de enero de 2013

INICIATIVA "MIRADAS DE MULLER" EN AULAS DA REDE CEMIT


Durante 2013 poñerase en marcha unha nova iniciativa da Xunta de Galicia e a Rede CeMIT, na que colabora o IGAPE, sobre capacitación dixital e emprendemento no eido da fotografía dixital, dirixida a mulleres desempregadas que estean interesadas en introducirse no mundo empresarial desenvolvendo actividades relacionaas coa fotografía dixital.

A iniciativa ofrecerá consultoría, formación e difusión no campo da fotografía ás mulleres desempregadas, a través dunha plataforma que integra unha rede social e un espazo para que poidan publicar as súas creacións e que supoña un escaparate que axude a promover as obras destas mulleres.

Utilizaranse as novas tecnoloxías como vehículo e ferramenta que garanta o acceso profesional ao autoemprego e a difusión da disciplina fotográfica como manifestación artística e cultural.

A Xunta de Galicia levará a cabo a presente iniciativa en 33 das 98 aulas da Rede de CeMIT, aulas públicas con acceso a internet e dotadas de avanzado equipamento audiovisual e multimedia, distribuídas por toda a xeografía galega. Este proxecto, que leva por nome “Miradas de Muller”, comprende tres áreas de actuación:

I. Motivación ao emprendemento feminino no ámbito da fotografía.
II. Capacitación dixital no eido da fotografía dixital.
III. Plataforma web “Miradas de Muller”: Poñerase a disposición das usuarias na plataforma do proxecto (http://www.miradasdemujer.com) a través da cal poderán acceder a píldoras informativas, dispoñer dun titor, difundir os seus servizos a través dunha bolsa de traballo...

A data límite para a inscrición das usuarias no proxecto será o próximo 28 de Xaneiro.

PARA INSCRIBIRTE NA INICIATIVA, REALIZA OS SEGUINTES PASOS:

Rexístrate como usuaria da Rede CeMIT nalgunha das 33 aulas especificadas no calendario e solicita a adhesión á iniciativa, antes do 28 de xaneiro.

Poderás rexistrarte como usuaria a través de dúas vías:

A través da web• http://cemit.xunta.es (a aplicación de inscrición só é compatible cos exploradores Mozilla Firefox e Google Chrome).

Nesta páxina poderás inscribirte como usuaria da Rede é unha vez obtido o teu usuario e contrasinal, poderás matricularte na iniciativa nalgunha das aulas indicadas.

Tamén poderás facer directamente a• inscrición acudindo persoalmente a algunha destas aulas.

Recorda que tes toda a información sobre a iniciativa dispoñible na páxina web de CeMIT http://cemit.xunta.es

Poderás solicitar máis información sobre a iniciativa enviando un correo electrónico á dirección oficinacemit@xunta.es ou ben consultando nalgunha das aulas indicadas.

No seguinte enlace pode consultar máis información e inscribirse na mesma: https://cemit.xunta.es/node/5161miércoles, 9 de enero de 2013

PROGRAMA ALUGA


Na páxina que aparece a continuación dispoñen de toda a información sobre as axudas, ás persoas inquilinas das vivendas arrendadas no marco do Programa Aluga, no exercicio 2013:

http://igvs.xunta.es/web/actuamos/604

lunes, 7 de enero de 2013

CLASES PREPARATORIAS CELGAS
FORMACIÓN DE ADULTOS

CLASES PREPARATORIAS PARA AS PROBAS DOS NIVEIS CELGA 1, CELGA 2, CELGA 3 E CELGA 4 DE LINGUA GALEGA


CONVOCA: Concello do Vicedo.

SUBVENCIONA: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (Dirección xeral de política lingüística).


OBXECTO: Si existe un número mínimo de alumnos/-as organizar grupos preparatorios para as probas de distintos niveis de lingua galega.

INSCRICIÓNS: Os interesados deben de inscribirse na Casa da Cultura de O Vicedo, antes do próximo 23 de xaneiro, ou chamando ó 982590195.

jueves, 3 de enero de 2013

OFERTAS DE EMPREGO

Ofertas de emprego publicadas en www.infojobs.net, si está interesado/a nalgunha delas, pinche no seguinte enlace:


http://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml

- PASTELERO para Viveiro, Mª Carmen Golpe Orol.
- CAMARERO/A para Viveiro, Canoura Galdo, S.L.
- LICENCIADA EN FARMACIA para costa de Lugo.
- MOZO CON CARNET DE TRAILER para Burela. Peixes Toño, S.L.