viernes, 29 de julio de 2022

Lista de admitidos/excluidos provisional para a selección de dous técnicos e educación infantil para o PAI

Está exposta desde o día de hoxe, 29 de xullo de 2022, no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica do concello do Vicedo, apartado taboleiro de anuncios, a lista de admitidos e excluidos provisional para a contratación laboral temporal de dous/dúas Técnicos/-as en educación infantil,  para o Punto de atención a infancia.


O prazo para subsanar erros ou aportar documentación é de dous días hábiles (non contan nin sábados, nin domingos, nin festivos)a contar dende o día seguinte ó da publicación, polo tanto serán os días 01 e 02 de agosto.

As persoas que non entreguen neste concello a documentación, é decir que a presenten noutros rexistros habilitados, deberán adelantar toda a documentación por fax  ou 982590001 ou ao correo electrónico: concello@concellodovicedo.org, dentro do prazo establecido para a subsanación de erros, a parte da súa presentación no rexistro correspondente.

A proba realizarase o próximo día 11 de agosto de 2022, ás 10:00 h, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira Idade do Vicedo (Casa Cultura). R. Cidade de Mondoñedo, 23. 27860 O Vicedo.

Pinche aquí para consultala lista: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1 (Taboleiro de anuncios /emprego público/pinchar no +) 

jueves, 28 de julio de 2022

Oferta de emprego: auxiliar administrativo como funcionario, por oposición libre

No BOP de Lugo de hoxe día 28/07/2022 publícanse as bases da convocatoria, que tamén están expostas na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello, para a selección e provisión, mediante oposición libre, dunha praza de auxiliar administrativo de adminstración xeral, vacante na plantilla de persoal funcionario do Concello de O Vicedo

O prazo de solicitude comenzará ao día seguinte da publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial do Estado, e será de 20 días hábiles
 
 Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchando nos seguintes enlaces : http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/28-07-2022.pdf#page=31

jueves, 21 de julio de 2022

Oferta de emprego: para cubrir vacante de peón de protección do ambiente e espazos naturais

Están expostas na sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello as bases de selección para a contratación, con carácter de urxencia para cubrir unha vacante, mediante oposición, de 1 PEÓNS DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE E ESPAZOS NATURAIS, a xornada completa, sendo a data de finalización do contrato o 12 de setembro de 2022.


O prazo de solicitude comenza mañá día 22 e finaliza o día 27 de xullo de 2022. A proba de selección realizarase o 28 de xullo de 2022, ás 10:00 horas no Centro sociocultural, xuvenil e da terceira idade de O Vicedo (Casa Cultura).
 
 Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchando no seguinte enlace: http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

OFERTA DE EMPREGO ZONA DE VIVEIRO

EUROFIRMS, empresa de Traballo Temporal con oficina en Viveiro, precisa incorporar para un dos nosos clientes personal para cadea de montaxe:

-PÉON CADEA DE MONTAXE (home ou muller), para empresa sector metal na zona de Viveiro. Contrato temporal de 5-6 meses com opción de contrato estable. Xornada partida de luns  a venres
Salario según Convenio Metal Lugo

Buscan persoas dinámicas, con iniciativa e posibilidade de incorporación inmediata.

Valórase a formación técnica en fabricación mecánica, electricidade ou metal.

Interesados contactar con Eurofirms ETT Viveiro. Teléfono:982562906miércoles, 20 de julio de 2022

Resultados probas esforzo para a selección de tres condutores motobomba e tódolos membros da brigada de incendios forestais

Pinchando no seguinte enlace, pódense consultar os resultados das probas de esforzo para a selección de tres condutores motobomba e tódolos membros da brigada de prevención e defensa contra incendios forestais: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0 ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver todas as publicacións)

Por outra banda, recordámoslles que nas listas publicadas o día 12/07/2022 establecianse as datas, hora e lugar da realización das seguintes probas: o día 21 de xullo para a selección dos condutores motobomba, e o día 22 de xullo para a selección dos membros da brigada contra incendios forestais.

lunes, 18 de julio de 2022

Asesoramento a empresas en dixitalización, para empresas turísticas (como hostalería) e agroalimentarias

 Dende o GDR Terras de Miranda infórmannos do lanzamento da convocatoria dun programa de asesoramento a *empresas en dixitalización*Trátase dun programa gratuito dispoñible para as empresas turísticas (como hostalaría) e agroalimentarias do seu territorio.


As empresas beneficiarias recibirán unha diagnose detallada coas súas debilidades, fortalezas, ameazas, oportunidades e áreas de mellora, con especial foco no ámbito da comunicación dixital. Tamén recibirán un asesoramento individualizado para a implantación das melloras identificadas e un seguimento da implantación das mesmas, con especial foco na comercialización online.

Os interesados e interesadas deben cumprimentar un formulario de preinscrición dispoñible na seguinte: ligazón: https://forms.gle/dw3e9haMYrE2Li6p8

O período de preinscrición comprende do *11 ao 29 de xullo de 2022*.

As bases da convocatoria están dispoñibles en:
https://drive.google.com/file/d/1y2VsgCttA1Z6xAvyM8Jh3Ytvrytc_pc-/view

viernes, 15 de julio de 2022

Publicada resolución con cambios de lugar, día e hora para a realización das probas físicas para a selección de condutores motobomba e os membros da brigada. Igualmente se publican as listas definitivas para a selección dun xefe e tres peóns para a brigada de incendios

Publicadas no día de hoxe as listas definitivas para a selección de tres peóns de prevención e defensa contra incendios forestais e para a selección dun xefe de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.

Igualmente, se publican cambios de lugar, día e hora para a realización das probas físicas para a selección dos condutores motobomba e para os membros da brigada (xefe brigada, peón-condutor e 3 condutores)

Poden consultar as listas e toda a información pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver todas as publicacións)


miércoles, 13 de julio de 2022

Axudas a empresas creadas por mulleres e a creación de emprego feminino (Programa EMEGA)

Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Emega as empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen os seus plans de reactivación e/ou mellora no período comprendido entre o 1 de agosto de 2021 e a data da fin do prazo de presentación de solicitudes, sempre que cumpran todas as condicións e requisitos comúns e os específicos da correspondente liña ou tipo de axuda previstos nas bases reguladoras.

Debe tratarse de empresas coa categoría de micro ou pequenas empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten: empresarias individuais, sociedades civís ou sociedades mercantís, incluídas as sociedades laborais e as cooperativas de traballo asociado.

As axudas concédense en réxime de concorrencia competitiva e teñen por obxecto apoiar e fomentar o emprendemento feminino en Galicia e a creación de emprego, por conta propia e por conta allea, para mulleres.

O programa Emega comprende as seguintes liñas e axuda complementaria: a) Liña Emprende: liña de axudas económicas mediante incentivos para promover a posta en marcha de novas iniciativas empresariais; b) Liña Activa: liña de axudas económicas mediante incentivos para favorecer a reactivación, consolidación e mellora de empresas para paliar unha situación económica adversa e acadar o necesario equilibrio empresarial para asegurar a súa pervivencia e consolidación no actual contexto económico; c) Liña ITEF: liña de axudas económicas mediante incentivos para impulsar a implantación de iniciativas empresariais de carácter innovador, con contido científico ou con base tecnolóxica; d) Axuda complementaria Concilia: co obxecto de a promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, en dúas modalidades: Concilia-promotoras e Concilia-persoas traballadoras por conta allea.

Prazo de solicitude:  13/07/2022 - 12/08/2022

Máis información:  https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI429A   https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220712/AnuncioG0656-010722-0001_gl.html ou contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal.

Axudas bono alugueiro social

 RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do bono de alugueiro social e se procede á súa convocatoria continuada e permanente ata o esgotamento do crédito (código de procedemento VI482F).

As axudas do bono de alugueiro social están destinadas a atender, con carácter urxente, os seguintes colectivos:

a) Aquelas unidades de convivencia que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda por estaren inmersas en situacións de especial dificultade que determinaron que a persoa arrendadora interpuxese unha demanda de desafiuzamento por non pagamento das rendas.

b) As unidades de convivencia das vítimas de violencia de xénero que teñan dificultade para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda. Para os efectos deste programa, incluiranse as mulleres vítimas de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica do seu agresor ou, no caso de mulleres vítimas de trata con fins de explotación sexual, de dependencia da persoa que manteña sobre ela unha relación de dominación.

Terán tamén esa consideración as mulleres que padecesen violencia vicaria ou violencia por interposita persona, con resultado de morte, así como as fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, calquera que sexa a natureza da súa filiación, que se encontrasen nunha situación de dependencia económica da nai ou do agresor no momento do falecemento da vítima.

c) Aquelas unidades de convivencia con dificultades para asumiren o custo do arrendamento dunha vivenda e que fosen privadas da súa vivenda habitual, que posúen en calidade de propietarias ou usufrutuarias, por danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc. Excepcionalmente, poderán acceder a esta axuda as persoas arrendatarias destas vivendas sempre que se acredite no informe dos servizos municipais a xustificación da excepcionalidade, a inexistencia de alternativas e a situación de vulnerabilidade da unidade de convivencia.

d) Aquelas unidades de convivencia ás cales, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública de titularidade do IGVS, lle finalizase a vixencia do seu contrato, unha vez publicada esta resolución.

e) Aquelas unidades de convivencia ás cales, por concorreren circunstancias de emerxencia social e non acadaren o límite mínimo de ingresos establecido no Programa de vivendas baleiras cos concellos, a Comisión de Seguimento e Coordinación do citado programa lles propoña a adxudicación dunha vivenda.

f) Aquelas unidades de convivencia que, sendo residentes en vivendas de entidades financeiras ou da Sociedade de Xestión de Activos Procedentes de Reestruturación Bancaria (Sareb), en virtude dos convenios de colaboración subscritos entre o IGVS e as citadas entidades, rematasen a vixencia do seu contrato de arrendamento dentro dos seis meses anteriores á data de presentación da súa solicitude de axuda do Programa do bono alugueiro social.

g) Os/as mozos/as menores de idade tutelados pola Xunta de Galicia, unha vez que acaden a maioría de idade e saian do réxime de tutela, co obxecto de facilitarlles o acceso a unha vivenda en réxime de arrendamento.

h) As persoas que fosen privadas da súa vivenda habitual como consecuencia de procedementos xudiciais de execución hipotecaria ou dun acordo extraxudicial de venda ou dación en pagamento a entidades financeiras.

i) As persoas que sexan beneficiarias do bono de alugueiro social, ou que estean en situación de prórroga, con base nas convocatorias anteriores, sempre que acrediten que continúan en situación de vulnerabilidade.

2. Excepcionalmente, poderase conceder esta axuda en situacións de emerxencia ou catástrofe, cando así o considere o Consello da Xunta, en atención á extrema urxencia da súa situación.


Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220713/AnuncioC3Q2-040722-0001_gl.html

Encontro de mulleres empresarias e emprendedoras do rural

 

Asociación de Mulleres Empresarias da provincia de Lugo (AELU),  e a Deputación de Lugo poñen en marcha o programa Feminino Rural. Donas do Rural. Donas de Si, unha iniciativa que dará apoio, formación e asesoramento de maneira gratuíta a mulleres empresarias e emprendedoras do rural para que melloren o seu negocio ou poidan poñer en marcha con garantías a súa idea emprendedora.


Co obxectivo de chegar ao maior número de mulleres posible e facilitar a súa participación, todas as accións do proxecto faranse de maneira deslocalizada, nas comarcas da Mariña, Lugo, A Ulloa, Terra Chá, Sarria, A Montaña e a Ribeira Sacra. En cada unha destas comarcas realizarase unha presentación e un almorzo de traballo no que participarán 25 mulleres de cada unha das zonas obxecto da inicaitiva, coa finalidade de crear sinerxias e fomentar o intercambio de experiencias entre elas.

Nunha segunda fase do proxecto participarán unha selección de 5 empresarias e emprendedoras por comarca que sairán das reunións de traballo, as cales recibirán unha formación e un asesoramento personalizados, que irán  dirixidos a mellorar o funcionamento, gañar competitividade e abrir novos mercados no caso das empresarias que teñan os negocios en marcha, e para constituír e arrancar a empresa no caso das emprendedoras participantes.

Está aberto o prazo de inscripción para a participación na edición da comarca de A Mariña, o vindeiro 18 de xullo ás 10:00h terá lugar un  Almorzo GRATUITO no Restaurante O Frenazo (Alfoz) para que as emprendedoras e empresarias da comarca se coñezan.

Para inscricións, información e consultas poden chamar ao 982 226 991 / 655947735

martes, 12 de julio de 2022

LISTAS DE ADMITIDOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE 3 CONDUTORES MOTOBOMBA E A BRIGADA DE INCENDIOS (1 XEFE DE BRIGADA, 3 PEÓNS E 1 PEÓN-CONDUTOR)

No día de hoxe, 12 de xullo de 2022, aprobáronse as seguintes listas de admitidos/excluidos provisionais, que no caso do peón-condutor e condutores motobomba elévanse a definitivas por non haber candidatos/-as excluidos:

  3 peóns para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.

- 1 Peón-condutor para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.

- 1 Xefe para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.

- 3 Condutores motobomba, tres meses a xornada completa.

As persoas que aparecen como excluidas, poderán formular alegacións ou correxir, no seu caso, os erros que proceda, no prazo de dous días hábiles a contar a partir de hoxe (sin contar sábados, domingos nin festivos). 

 Por outra banda, nas listas fíxanse as datas, hora e lugar da realización das probas.

Poden consultar as listas e toda a información pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver todas as publicacións)

Lista provisional admitidos/excluidos selección ARQUITECTO SUPERIOR

Está exposta no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica a lista provisional de admitidos/excluidos para a contratación laboral temporal, mediante concurso de méritos, dun/dunha ARQUITECTO SUPERIOR, a xornada parcial (75%), e por un período de seis meses.

Para máis información e inscricións: pasar pola concello ou pinchar no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info (apartado: taboleiro de anuncios, pinchar no + para ver toda a información) 

lunes, 11 de julio de 2022

Oferta de emprego: peón de recollida de lixo para cubrir vacacións

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha PEÓN RECOLLIDA DE LIXO baixo a modalidade de contrato de traballo de sustitución, para cubrir vacacións, a xornada completa, desde o próximo día 9 de agosto ata o 24 de agosto de 2022.

O prazo de inscrición comenza hoxe día 12  e ata o 21 de xullo, ambos inclusive, realizándose o proceso de selección o día 22 de xullo de 2022, ás 10:30 horas, na casa consistorial.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinchando no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info (apartado: taboleiro de anuncios, pinchar no + para ver toda a información)

Oferta de emprego: dun/dunha limpador/-a para cubrir vacacións

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPIADOR/A baixo a modalidade de contrato de traballo de sustitución, coa xornada das persoas as que sustitúe, desde o próximo día 01 de agosto ata o 01 de setembro de 2022.


O prazo de inscrición será do día 12  ou 21 de xullo, ambos inclusive, realizándose o proceso de selección o día 22 de xullo de 2022, ás 10:00 horas, na casa consistorial.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinchando no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info (apartado: taboleiro de anuncios, pinchar no + para ver toda a información)

viernes, 8 de julio de 2022

APERTURA DO PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA A SELECCIÓN DE DOUS/DÚAS TECNICOS/-AS EN EDUCACIÓN INFANTIL

No BOP de Lugo de día 08/07/2022 publícase o anuncio da convocatoria para a selección de DOUS/DÚAS TÉCNICOS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL, e o prazo de solicitude son 10 días naturais dende a publicación do antedito anuncio no boletín.

As bases de selección están expostas no taboleiro de anuncios do concello, así como na sede electrónica, e pode consultarse pinchando no seguinte enlacehttps://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver todas as publicacións)

lunes, 4 de julio de 2022

AXUDAS A EMPRESAS PARA A CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL DE MULLERES


Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, á convocatoria para o ano 2022 dos incentivos á contratación indefinida inicial de mulleres desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para acceder ou permanecer no mercado de traballo (código de procedemento TR770A).

Os incentivos previstos nesta orde serán de aplicación ás contratacións indefinidas iniciais a tempo completo que se celebren desde o 1 de xaneiro de 2022 e ata o 30 de setembro de 2022 con mulleres desempregadas.

Para os efectos desta orde, entenderase por muller desempregada aquela que figure inscrita como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia no momento da súa contratación e que, pola súa vez, careza de ocupación segundo o informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e, se é o caso, segundo certificado da mutualidade do colexio profesional, na data de alta no momento da súa contratación.

 A contratación realizada coa muller desempregada pola que se solicita a subvención deberá ser indefinida inicial, incluída a modalidade de fixos-descontinuos dun mínimo de 9 meses de duración, e cunha xornada a tempo completo.

As contratacións polas que se solicita subvención deberán estar comunicadas, a través da aplicación Contrat@ á oficina pública de emprego que corresponda, no momento da solicitude.

Prazo solicitude: do 05/07/2022 ata o 30/09/2022, con carácter xeral. En todo caso, as solicitudes vanse resolvendo por orde de entrada ata o esgotamento do crédito.

Máis informaciónhttps://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR770A&ano=2022&numpub=1&lang=gl


viernes, 1 de julio de 2022

Axudas a establecementos hosteleiros para investimentos en equipamentos poscovid

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para investimentos en equipamentos poscovid dos establecementos hostaleiros financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU503E). 

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220701/AnuncioG0256-270622-0001_gl.pdf 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU503A

Oferta de emprego: arquitecto superior a xornada parcial (75%)

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso de méritos, dun/dunha ARQUITECTO SUPERIOR, a xornada parcial (75%), e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición comenza mañá día 02/07/2022 e por un período de 8 días naturais.

Para máis información e inscricións: pasar pola concello ou pinchar no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info (apartado: taboleiro de anuncios, pinchar no + para ver toda a información)

ABERTO PRAZO DE SOLICITUDE PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL DA BRIGADA DE INCENDIOS E CONDUTORES MOTOBOMBA

No BOP de Lugo do 01/07/2022 publícase o anuncio da convocatoria para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, do persoal de incendios para a campaña 2022:

- Tres peóns para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 1 Peón-condutor para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 1 Xefe de brigada para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 3 Condutores motobomba, tres meses a xornada completa.

O prazo de solicitude é de cinco días hábiles a contar a partir da publicación no BOP, polo tanto,  estará aberto desde o día 04  ata o día 8 de xullo de 2022.

Máis información e solicitudes contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou pinchando no seguinte enlace:   https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info