jueves, 14 de diciembre de 2017

CURSOS PARA MENORES DE 30 ANOS

A Xunta de Galicia en colaboración co Sistema de Garantía Xuvenil está a impulsar cursos de formación para mozos e mozas desempregados, para que podades ofrecelos aos vosos usuarios.

As características máis destacables dos cursos son:

·         Dirixidos a persoas menores de 30 anos, desempregadas, inscritas no servizo público de emprego e rexistradas no sistema de garantía xuvenil.
·         Variada oferta formativa en diferentes sectores.
·         Prácticas en empresas.
·         Obtención de certificado de profesionalidade.

Máis información e solicitudes nas oficinas de emprego, sendo a data final do prazo de solicitude o 26 de decembro
martes, 28 de noviembre de 2017

XORNADA PRESENTACION EDLP E BOAS PRÁCTICAS


As xornadas "Mares de Oportunidades" teñen un triple obxectivo:
  • Presentación da EDLP (Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa) así como as distintas liñas de axudas existentes no GALP A Mariña-Ortegal, destacando as principais características da Estratexia.
  • Presentar exemplos de boas prácticas no noso territorio e doutros territorios en proxectos de desenvolvemento territorial do medio costeiro dentro dos diferentes obxectivos estratéxicos, co fin de poder aprender deles e poder implantalos no noso territorio. Entre esos exemplos, farese unha pequena presentación do proxecto: "O Vicedo historia e cultura mariñeira".
  • Creación de redes de colaboración, tanto dentro do noso territorio como entre os distintos GALP. Converter as xornadas nun punto de networking e de intercambio de ideas a partir das cales os posibles promotores poidan coñecerse e ter a capacidade de xerar novos proxectos.
Para máis información pinche no seguinte enlace:

http://www.maresdeoportunidades.com/

miércoles, 22 de noviembre de 2017

OFERTA E EMPREGO

A Consellería de Economía, Emprego e Industria subvenciona a este concello a contratación durante 9 meses, a xornada completa, de: 1 PEÓN DE OBRAS e 1 ANIMADOR TURÍSTICO, ao abeiro do programa APROL Rural.

Está dirixido a persoas desempregadas non ocupadas inscritas no servizo público de emprego. Presentarase a correspondente oferta na oficina de emprego de Viveiro, para proceder a selección entre os candidatos/-as remitidos por dita oficina.

Pode consultar as bases de selección pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

martes, 21 de noviembre de 2017

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPADOR@, par cubrir vacacións, con adscrición ao servizo de limpeza municipal, desde o día 14 de decembro de 2017 ata o 16 de xaneiro de 2018, co mesmo horario das persoas as que sustitúe.

O prazo de inscrición comenzá mañá día 22 de novembro e remata o próximo día 01 de decembro, ás 15:00 horas, realizándose o proceso de selección o día 04 de decembro, a partir das 10:00 horas, na Casa do concello.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura. Pode consultar as bases e descargar os anexos para inscribirse no seguinte enlace:http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 13 de noviembre de 2017

BONO COIDADO PARA FAMILIAS CON FILLOS MENORES DE 12 ANOSA Consellería de Política Social concede axudas económicas, baixo un sistema non competitivo, ás familias con fillos menores de 12 anos que residan en Galicia e que precisen un recurso personalizado no fogar. para atender ás necesidades específicas derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais e as responsabilidades familiares que se producen entre o 1 de outubro de 2017 e o 30 de setembro de 2018. A asistencia consistirá nunha contribución para contribuír ao pagamento da cantidade de servizos de atención aos nenos en casa, nos seguintes casos:
Convenientemente acreditado:
a) Enfermidade do menor e incapacidade de ser coidada polos membros da unidade familiar.
b) Enfermidade do coidador habitual.
c) Asistencia do coidador habitual ás entrevistas ou cursos de formación.
d) situacións específicas relacionadas co emprego ou coidado, se o cónxuxe ou compañeiro como parentes ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, para evitar a atención / a neno / a polos membros da familia.
Requisitos:
a) Ter unha nena ou nacidos / ou despois de 31 de decembro de 2005 en relación a anualidades 2017 e despois do 31 de decembro de 2006 en relación o neno 2,018 anualidades.
b) O rendemento da familia, definida como a suma da base xeral imposto base tributaria e de aforro, non exceda € 45.000 € ou 13.500 per cápita. Para estes efectos, debe ter en conta a declaración fiscal do ano 2015 desde a anualidades 2017 e 2016 en relación a 2018 anualidades.
Tipo de axuda:
En xeral, concederase un máximo de 80 horas por familia durante todo o período de subvención; un máximo de 20 horas corresponderá á anualidade de 2017 e 60 horas á anualidade de 2018). O número total de horas concedidas incrementarase nun 15% por cada neno menor de doce anos despois do primeiro.
O importe da axuda estará baseado na renda per cápita da unidade familiar, de acordo cos seguintes apartados:
a) Renda familiar per cápita ata 3.750 euros: 14 euros / hora.
b) Renda familiar por habitante superior a 3.750 e ata 7.500 euros: 11 € / hora.
c) Renda familiar por habitante superior a 7.500 e ata 10.000 euros: 9 euros / hora.
d) Renda familiar per cápita superior a 10.000 e ata 13.500 euros ou máis: 7 € / hora
O período subvencionable será do 1 de outubro de 2017 ao 30 de setembro de 2018.
Prazo de presentación: 11/11/2017 - 30/04/2018


http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171110/AnuncioG0425-031117-0003_gl.pdf 

martes, 7 de noviembre de 2017

OFERTAS DE EMPREGOCONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL, CON CARÁCTER  TEMPORAL, DUN MONITOR SOCORRISTA EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS PARA PRESTAR SERVIZOS NO
CONCELLO DE VIVEIRO A TRAVÉS DO PROGRAMA DEPUEMPREGO. BOP LUGO 07/11/2017 http://www.deputacionlugo.org

Camarero/a Hotel Ego/Restaurante Nito en Viveiro. Interesados enviar currículum a: administración@hotelego.es administración@urbanviveiro.es

miércoles, 18 de octubre de 2017

LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS/EXCLUIDOS SELECCIÓN DUN ADMINISTRATIVO/-A. PROGRAMA DEPUEMPREGO 2017

Publicadas as listas de admitidos e excluidos definitiva en relación coa a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición,dun/dunha  Administrativo/-a, polo período dun ano, subvencionados ao abeiro do Plan provincial único de cooperación cos concellos 2017, "Programa Depuemprego 2017", da Excma. Deputación de Lugo.
Recordarvos que as probas de selección e valoración de méritos terán lugar o día 24 de outubro de 2017, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).

Para máis información ou consulta da lista contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver tódolas publicacións)

viernes, 13 de octubre de 2017

LISTAS DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA OS POSTOS DE PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES E ADMINISTRATIVO/-A, SUBVENCIONADOS AO ABEIRO DO PROGRAMA DEPUEMPREGO 2017

Publicadas as listas de admitidos e excluidos en relación coa a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun Peón de servizos múltiples e dun/dunha  Administrativo/-a, polo período dun ano, subvencionados ao abeiro do Plan provincial único de cooperación cos concellos 2017, "Programa Depuemprego 2017", da Excma. Deputación de Lugo.

A lista de admitidos e exluidos provisional do Peón de servizos múltiples elevase a definitiva por non haber excluídos. As probas e valoración de méritos terán lugar o día 23 de outubro de 2017, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).

En relación coa lista de admitidos e excluidos provisional para o posto de administrativo, segundo se establece na resolución os excluídos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, é decir, dos días 16 e 17 de outubro para efectuar as alegacións que estimen oportunas. As probas e valoración de méritos terán lugar o día 24 de outubro de 2017, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).

Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver tódolas publicacións)

martes, 10 de octubre de 2017

OFERTA DE EMPREGOTécnico/a de mantemento de parques eólicos para a empresa ACCIción na localidade do Vicedo. INFONA INFRAESTRUCTURAS SERVICE para desenvolver a ocupaOJOBS.

AXUDAS REFORMA COCINAS E BAÑOS DO IGAPE

Os particulares interesados en acollerse ao programa para reformar cociñas ou baños poderán presentar as súas solicitudes, sempre a través das empresas adheridas, desde o 11 de outubro ata o 17 de novembro de 2017. Pinche no seguinte enlace para consultar as empresas adheridas: http://www.igape.es/gl/ser-mais-competitivo/reforma17/reforma17-adheridos?f=munic&pr=IG218.2017.1&time=1507619575&ftexto=15061&ftextoinfo=T1JUSUdVRUlSQQ==
O custo mínimo dos produtos adquiridos ao abeiro do Reforma 17 será de 1.000 euros, e as axudas oscilarán entre un mínimo de 200 e un máximo de 1.000 euros.

viernes, 6 de octubre de 2017

OFERTA DE EMPREGO

Están publicadas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun operario de servizos múltiples, a xornada completa, con adscrición ao colexio público do Vicedo e outros servizos municipais, e por un período de seis meses, a contar a partir do próximo 30 de outubro de 2017.

O prazo de inscrición remata ás 15:00 horas do próximo día 17 de outubro. A selección realizarase a partir dás 10:00 h. do día 18 de outubro de 2017, na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 2 de octubre de 2017

LISTAS CONTRATACIÓN SEAGAAPERTURA PRAZO DE ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS E/OU INCORPORACIÓN DE NOVOS CANDIDATOS A DIVERSAS CATEGORÍAS PROFESIONAIS DO SISTEMA DE LISTAS PREVIAS PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL TEMPORAL SEAGA


Tal e como está contemplado nas Bases para a contratación de persoal temporal de Seaga, durante o mes de outubro se abre o prazo para actualización de méritos nas listas e permítese, ademais, a inscrición de novos candidatos.

O prazo de inscrición abarcará todo o  mes de outubro, dende o 2 ata o 31 incluídos, nas oficinas de Seaga ou por correo certificado (non serven os rexistros da Xunta nin o Portelo Único).


Os que desexen actualizar méritos só terán que acreditar os méritos de experiencia externa a incorporar (vida laboral e contratos), pois os méritos de Seaga actualízanse de oficio.

Os que desexen inscribirse de novo terán que presentar toda a documentación (DNI, certificado médico, empadroamento, etc...)
  
Información na páxina web de Seaga (www.epseaga.com).