martes, 28 de noviembre de 2017

XORNADA PRESENTACION EDLP E BOAS PRÁCTICAS


As xornadas "Mares de Oportunidades" teñen un triple obxectivo:
  • Presentación da EDLP (Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa) así como as distintas liñas de axudas existentes no GALP A Mariña-Ortegal, destacando as principais características da Estratexia.
  • Presentar exemplos de boas prácticas no noso territorio e doutros territorios en proxectos de desenvolvemento territorial do medio costeiro dentro dos diferentes obxectivos estratéxicos, co fin de poder aprender deles e poder implantalos no noso territorio. Entre esos exemplos, farese unha pequena presentación do proxecto: "O Vicedo historia e cultura mariñeira".
  • Creación de redes de colaboración, tanto dentro do noso territorio como entre os distintos GALP. Converter as xornadas nun punto de networking e de intercambio de ideas a partir das cales os posibles promotores poidan coñecerse e ter a capacidade de xerar novos proxectos.
Para máis información pinche no seguinte enlace:

http://www.maresdeoportunidades.com/

miércoles, 22 de noviembre de 2017

OFERTA E EMPREGO

A Consellería de Economía, Emprego e Industria subvenciona a este concello a contratación durante 9 meses, a xornada completa, de: 1 PEÓN DE OBRAS e 1 ANIMADOR TURÍSTICO, ao abeiro do programa APROL Rural.

Está dirixido a persoas desempregadas non ocupadas inscritas no servizo público de emprego. Presentarase a correspondente oferta na oficina de emprego de Viveiro, para proceder a selección entre os candidatos/-as remitidos por dita oficina.

Pode consultar as bases de selección pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

martes, 21 de noviembre de 2017

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPADOR@, par cubrir vacacións, con adscrición ao servizo de limpeza municipal, desde o día 14 de decembro de 2017 ata o 16 de xaneiro de 2018, co mesmo horario das persoas as que sustitúe.

O prazo de inscrición comenzá mañá día 22 de novembro e remata o próximo día 01 de decembro, ás 15:00 horas, realizándose o proceso de selección o día 04 de decembro, a partir das 10:00 horas, na Casa do concello.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura. Pode consultar as bases e descargar os anexos para inscribirse no seguinte enlace:http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 13 de noviembre de 2017

BONO COIDADO PARA FAMILIAS CON FILLOS MENORES DE 12 ANOSA Consellería de Política Social concede axudas económicas, baixo un sistema non competitivo, ás familias con fillos menores de 12 anos que residan en Galicia e que precisen un recurso personalizado no fogar. para atender ás necesidades específicas derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais e as responsabilidades familiares que se producen entre o 1 de outubro de 2017 e o 30 de setembro de 2018. A asistencia consistirá nunha contribución para contribuír ao pagamento da cantidade de servizos de atención aos nenos en casa, nos seguintes casos:
Convenientemente acreditado:
a) Enfermidade do menor e incapacidade de ser coidada polos membros da unidade familiar.
b) Enfermidade do coidador habitual.
c) Asistencia do coidador habitual ás entrevistas ou cursos de formación.
d) situacións específicas relacionadas co emprego ou coidado, se o cónxuxe ou compañeiro como parentes ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, para evitar a atención / a neno / a polos membros da familia.
Requisitos:
a) Ter unha nena ou nacidos / ou despois de 31 de decembro de 2005 en relación a anualidades 2017 e despois do 31 de decembro de 2006 en relación o neno 2,018 anualidades.
b) O rendemento da familia, definida como a suma da base xeral imposto base tributaria e de aforro, non exceda € 45.000 € ou 13.500 per cápita. Para estes efectos, debe ter en conta a declaración fiscal do ano 2015 desde a anualidades 2017 e 2016 en relación a 2018 anualidades.
Tipo de axuda:
En xeral, concederase un máximo de 80 horas por familia durante todo o período de subvención; un máximo de 20 horas corresponderá á anualidade de 2017 e 60 horas á anualidade de 2018). O número total de horas concedidas incrementarase nun 15% por cada neno menor de doce anos despois do primeiro.
O importe da axuda estará baseado na renda per cápita da unidade familiar, de acordo cos seguintes apartados:
a) Renda familiar per cápita ata 3.750 euros: 14 euros / hora.
b) Renda familiar por habitante superior a 3.750 e ata 7.500 euros: 11 € / hora.
c) Renda familiar por habitante superior a 7.500 e ata 10.000 euros: 9 euros / hora.
d) Renda familiar per cápita superior a 10.000 e ata 13.500 euros ou máis: 7 € / hora
O período subvencionable será do 1 de outubro de 2017 ao 30 de setembro de 2018.
Prazo de presentación: 11/11/2017 - 30/04/2018


http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171110/AnuncioG0425-031117-0003_gl.pdf 

martes, 7 de noviembre de 2017

OFERTAS DE EMPREGOCONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL, CON CARÁCTER  TEMPORAL, DUN MONITOR SOCORRISTA EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS PARA PRESTAR SERVIZOS NO
CONCELLO DE VIVEIRO A TRAVÉS DO PROGRAMA DEPUEMPREGO. BOP LUGO 07/11/2017 http://www.deputacionlugo.org

Camarero/a Hotel Ego/Restaurante Nito en Viveiro. Interesados enviar currículum a: administración@hotelego.es administración@urbanviveiro.es