lunes, 17 de diciembre de 2012

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun educador infantil para o Punto de atención á infancia municipal, desde o próximo día 2 de xaneiro de 2013 ata o día anterior o inicio do novo curso escolar 2013/2014.

Os requisitos para os candidatos son:

1º) Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
2º)Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
3º)Estar en posesión do título de Técnico superior en educación infantil ou mestre especializado en educación infantil.
4º) Declaración xurada do aspirante de non haber traballado para este Concello máis de 15 meses dentro dos 30 últimos meses inmediatamente anteriores ó 31 de agosto de 2011. Non se terán en conta os contratos formativos, de relevo e interinidade, e os contratos temporais celebrados no marco de programas públicos de emprego-formación, así como os contratos temporais que sexan utilizados por empresas de inserción debidamente rexistradas e o obxecto de ditos contratos sexa considerado como parte esencial dun itinerario de inserción personalizado.
5º)Ter coñecementos de primeiros auxilios.
6º)Dispoñer do carné de manipulador de alimentos.
7º)Estar vacinado contra a rubéola.
8º)Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes a ese posto.


Os catro primeiros requisitos deberán acreditarse antes de que finalize o prazo de presentación de instancias (así como os méritos alegados), e os restantes só deberá acreditalos a persoa seleccionada antes da dación de alta.

O prazo de presentación de solicitudes remata o próximo día 21 de decembro de 2012, ás 14:00 horas.
O lugar de presentación será no rexistro de entrada do Concello do Vicedo, ou mediante as formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
As persoas que presenten a solicitude por outras formas diferentes ó rexistro de entrada do Concello do Vicedo, deberán adelantar por fax o 982590001, dentro do plazo estipulado, copia da solicitude correctamente datada e selada.

Poder consultar as bases pinchando no seguinte enlace:
http://concellodovicedo.sedelectronica.es/?x=2GS7j0BT-BCC5RVTZojhjg
Para máis información, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, Dña. Manuela Domínguez Bermúdez, con oficina sita na Casa de Cultura, ou chamando ó 982590195.

lunes, 3 de diciembre de 2012

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, de UNHA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO, a xornada completa.


Deben cumprirse entre outros os seguintes requisitos:

-Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
-Dispor de vehículo e carné de conducir B1 ou vehículo que facilite o traslado polo termo municipal (motocicleta, etc.)
- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade ou equivalente.
- Estar en posesión de curso homologado de auxiliar de axuda a domicilio ou curso de atención socio – sanitaria a persoas no domicilio, certificado de profesionalidad ou equivalente.
- Declaración xurada do aspirante de non haber traballado para este Concello máis de 22 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores ó 31 de agosto de 2011. Non se terán en conta os contratos formativos, de relevo e interinidade, a os contratos temporais celebrados no marco de programas públicos de emprego-formación, así como os contratos temporais que sexan utilizados por empresas de inserción debidamente rexistradas e o obxecto de ditos contratos sexa considerado como parte esencial dun itinerario de inserción personalizado.


O prazo de inscrición remata o vindeiro día 12 de decembro, ás 09:30 horas. A selección realizarase ese mesmo día a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.martes, 27 de noviembre de 2012

PROCEDEMENTO RECOÑECEMENTO EXPERIENCIA PROFESIONAL E OUTRA FORMACIÓN

A Consellería de Traballo e Benestar realiza unha nova convocatoria co fin último de recoñecer a experiencia laboral ou outra formación a través da obtención si procede do correspondente certificado de profesionalidade.


PRINCIPAIS REQUISITOS:

-Posuír nacionalidade española.

- Ter 18 anos cumpridos para as unidades de competencia de nivel I e 20 para os niveis II y III.

- Ter experiencia laboral ou formación:

* Mínimo 3 anos, con 2.000 horas traballadas nos últimos 10 anos para as unidades de nivel 2 e 3.

* No caso de formación non formal: xustificar polo menos 300 horas nos últimos 10 anos nas unidades de nivel 2 e 3.

- Non estar matriculados ou cursando simultaneamente un curso de formación profesional inicial ou para o emprego conducente á acreditación das unidades de competencia en que soliciten a súa inscrición.

 ESPECIALIDADES CONVOCADAS:
_________________________________________________

1.- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO: 989 prazas

2.- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTIUTCIÓNS SOCIAIS: 502 prazas

Esta convocatoria é só para as persoas que estaban en lista de espera (admitidos con menor puntuación) na anterior convocatoria Pódese consultar esta lista nesta mesma páxina web.

Estas persoas non terán que prestar nova solicitude, nin documentación. Só deberán estar atentos á paxina web da Consellería, xa que a partir do 15 de decembro, se publicarán os calendarios para o inicio da fase de asesoramento: lugar, data e hora que lle corresponden a cada persoa. Deberán aboar as taxas segundo se indica na páxina web.
___________________________________________________

3.- CONFECCIÓN E MANTEMENTO DE ARTES E APARELLOS: 200 prazas

4.- SERVIZOS PARA O CONTROL DE PRAGAS: 200 prazas

Prazo de inscrición: do 17 de novembro ao 17 de decembro.

Na cualificación de confección e mantemento de artes e aparellos, as persoas que se inscribiron na anterior convocatoria deberán presentar solicitude de inscrición e declaración responsable, pero non terán que achegar a documentación xa presentada.
____________________________________________________

5.- INFORMACIÓN XUVENIL: 100 prazas

6.- SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS: 200 prazas

7.- SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS: 200 prazas   Prazo de inscrición: do 1 ao 31 de marzo de 2013.
_____________________________________________________

Inscricións e máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura de O Vicedo, ou chamando ó 982590195

lunes, 19 de noviembre de 2012

OFERTAS DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, de DÚAS AUXILIARES DE AXUDA A DOMICILIO, a xornada parcial, unha para 25 horas/semana e a outra para 19 horas/semana.Deben cumprirse entre outros os seguintes requisitos:

-Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
-Dispor de vehículo e carné de conducir B1 ou vehículo que facilite o traslado polo termo municipal (motocicleta, etc.)
- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade ou equivalente.
- Estar en posesión de curso homologado de auxiliar de axuda a domicilio ou curso de atención socio – sanitaria a persoas no domicilio, certificado de profesionalidad ou equivalente.


O prazo de inscrición remata o vindeiro día 28 de novembro, ás 09:30 horas. A selección realizarase ese mesmo día a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

martes, 13 de noviembre de 2012

OFERTA DE EMPREGO

Ofertas de emprego publicadas en www.infojobs.net

- Operario empacadora lonja para Viveiro. Selecciona EUROFIRMS, E.T.T. Imprescindible experiencia en posto similar.

- Colaborador comercial para a provincia de Lugo. Agencia Santalucía

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello de O Vicedo, as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun peón de oficios varios, para un contrato de seis meses de duración, con data de inicio 26 de novembro.


O prazo de presentación de instancias remata o día 21 de novembro, ás 9:30. Realizándose a partir das 13:00 horas o proceso de selección na casa consistorial.

Para máis información e solicitudes: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

lunes, 29 de octubre de 2012

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun educador familiar, a media xornada, con adscrición o departamento de servizos sociais do concello de O Vicedo.Requisitos:
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: graduado/diplomado en educación social ou traballo social, licenciado en psicoloxía, pedagoxía e psicopedagoxía.
No caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidelmente a súa homologación.
- Declaración xurada do aspirante de non haber traballado para este Concello máis de 19 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores ó 31 de agosto de 2011. Non se terán en conta os contratos formativos, de relevo e interinidade, a os contratos temporais celebrados no marco de programas públicos de emprego-formación, así como os contratos temporais que sexan utilizados por empresas de inserción debidamente rexistradas e o obxecto de ditos contratos sexa considerado como parte esencial dun itinerario de inserción personalizado.

O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata as 9:30 horas do día 7 de novembro de 2012, realizándose a proba de selección ese mismo día a partir das 10:00 horas na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina de técnico de emprego, Manuela Domínguez, sita na Casa da Cultura.OBRADOIRO DE COMUNICACIÓN "COMUNÍCATE"


Si estás buscando traballo ou si xa estás traballando cara ao público pode resultarche moi útil o obradoiro de comunicación que se celebrará o venres día 2 de novembro.

Non esquezas inscribirte, na O.M.I.X do concello de O Vicedo, situada na Casa de Cultura ou na do concello de Mañón. O prazo remata o próximo 31 de outubro.

miércoles, 24 de octubre de 2012

OFERTA DE EMPREGO DA EMPRESA SEAGA PARA TRABALLAR EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Ata o próximo día 31 de outubro está aberto o prazo para actualización de méritos e novas inscricións nas listas de contratación da empresa pública SEAGA, que actualmente contrata o persoal para as brigadas de extición de incendios. Os requisitos varían según as categorías e a documentación a presentar sería:


- Fotocopia cotexada do DNI

- Fotocopia cotexada do título esixido para cada categoría.

- Declaración de non ter sido separado mediante expediente disciplinario da prestación de servizos para a empresa SEAGA.

- Certificado médico (un por categoría).

- Fotocopia cotexada do carné de conducir si é o caso.

- Documentación acreditativa dos méritos.

- Fotocopia cotexada da acreditación do coñecemento da lingua galega.

- Vida laboral actualizada.

- Certificado de empadroamento.

- Si é o caso, copia cotexada da acreditación da minusvalía.

Para máis información e inscricións: axente de emprego e desenvolvemento local, Dña. Manuela Domínguez Bermúdez, con oficina sita na casa de cultura. Ou a través da páxina web da empresa seaga: http://www.epseaga.com (apartado ofertas de emprego)

martes, 16 de octubre de 2012

OFERTA DE EMPREGO

O Concello do Vicedo ten previsto contratar un animador sociocultural, a xornada parcial, durante seis meses, subvencionado pola Consellería de Traballo e Benestar a través dos chamados "Programas de cooperación".


O primeiro requisito é estar desempregado e inscrito na oficina de emprego de Viveiro, oficina na cal se presentou a correspondente oferta.

Para máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura, ou chamando o 982590195

lunes, 15 de octubre de 2012

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun operario de servizos múltiples, a xornada completa, con adscrición ao Colexio Público de O Vicedo.

Requisitos:
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade. No caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidelmente a súa homologación.
-Declaración xurada do aspirante de non haber traballado para este Concello máis de 20 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores ó 31 de agosto de 2011. Non se terán en conta os contratos formativos, de relevo e interinidade, a os contratos temporais celebrados no marco de programas públicos de emprego-formación, así como os contratos temporais que sexan utilizados por empresas de inserción debidamente rexistradas e o obxecto de ditos contratos sexa considerado como parte esencial dun itinerario de inserción personalizado.

O prazo de inscrición remata ás 09:30 horas, do próximo día 24 de outubro e a selección realizarase a partir dás 10:00 h. do mesmo día.miércoles, 10 de octubre de 2012

OFERTAS DE EMPREGO


Empresa lider no sector necesita 10 empleados para Vicedo e arredores.

Perfil: comercial, experiencia en el sector de formación, don de xentes, traballo en equipo.

Ofrecen altas remuneracións. Condicións según valia.

Enviar CV a rrhh@amesformacion.com ou chamar o 662646137 en horario comercial.
viernes, 28 de septiembre de 2012

OFERTAS DE EMPREGO.INTERNET

Ofertas de emprego publicadas en infojobs.net:


- ACOMPAÑANTE ESCOLAR para a Mariña Lucense. Grupo NORTE E.T.T, S.A. A Coruña

- MÉDICO DE FAMILIA. Centro médico As Pías, S.L. Viveiro
Máis información e inscricións: http://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml

jueves, 27 de septiembre de 2012

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha LIMPIADORA a media xornada, durante seis meses.

Requisitos:
- Estar en posesión da titulación de estudios primarios ou certificado de escolaridade.
- Ter cumpridos os 16 anos.
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.

O prazo de inscrición remata o próximo día 05 de outubro, ás 09:30 horas. A selección realizarase ese mesmo día a partir das 10:00 h. na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

viernes, 21 de septiembre de 2012

PROBAS COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2

Está aberto o prazo de inscrición  a partir do día de hoxe e ata o próximo día 10 de outubro, para asistir ás probas de avaliación en competencias clave para acceder ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2.

As probas realizaranse en Silleda o día 24 de novembro.

Estas probas é necesario superalas para acceder a algúns cursos de formación dirixidos prioritariamente a desempregados subvencionados pola Consellería de Traballo e Benestar, no caso de non posuir a formación mínima esixida: titulación ESO, FP1, outro certificado de profesionalidade do mesmo nivel, outro certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia, non ter acreditada competencia en galego nivel CELGA2, etc.

Para máis información e solicitude pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura de O Vicedo ou chamar o 982590195

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO a xornada parcial (28 horas/semana).


Deben cumprirse os seugintes requisitos:

-Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
-Dispor de vehículo e carné de conducir B1 ou vehículo que facilite o traslado polo termo municipal (motocicleta, etc.)
- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade ou equivalente.
- Estar en posesión de curso homologado de auxiliar de axuda a domicilio ou curso de atención socio – sanitaria a persoas no domicilio, certificado de profesionalidad ou equivalente.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 28 de setembro, ás 09:30 horas. A selección realizarase ese mesmo día a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.martes, 18 de septiembre de 2012

OFERTAS DE EMPREGO

Ofertas de emprego publicadas en infojobs.net:

-2ª ENCARGADO/A TIENDA en Viveiro (Lugo). Importante empresa do sector textil e calzado.
- LICENCIADO/-A EN FARMACIA para a Costa de Lugo. ADER, E.T.T.
- PALISTA para SERVICIOS FORESTALES A MARIÑA, S.L, con permiso de conducir trailer.

Máis información e inscricións: http://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml

OFERTA DE EMPREGO

Oferta de emprego publicada no Progreso de hoxe: Empresa ubicada na Mariña solicita un torneiro de control numérico e manual, experiencia mínima de 2 ou 3 anos. Tlf.: 982595100

BOLSAS PARA A FORMACIÓN NO ESTRANXEIRO

A Excma. Deputación Provincial de Lugo convocou no BOP de hoxe 20 bolsas para a formación profesional fora de España para ex-alumnos da escola de Imaxe e Son da Fundación TIC, entre outros requisitos está o de haber finalizado os estudios nos tres últimos anos.

Para máis información:

lunes, 17 de septiembre de 2012

PROXECTO "LUGOJOB" AXUDAS ESTANCIAS NO ESTRANXEIRO

A Excma. Deputación Provincial de Lugo convoca no BOP de hoxe axudas para estancias no estranxeiro coa finalidade formativa-profesional a través da realización de prácticas en Alemania, Austria, Italia, Portugal, República Checa, Reino Unido e Irlanda. Os beneficiarios serán 50 persoas tituladas en diversas especialidades a partir do 2009.

O prazo de solicitude remata o próximo día 2 de outubro.

Máis información en:

miércoles, 12 de septiembre de 2012

AXUDAS A EMPRESAS

No enlace da Consellería de Traballo e Benestar que aparece a continuación poderá consultar as axudas a empresas e emprendedores con prazo de solicitude aberto, a maioría son axudas para contratación de traballadores por conta allea:

http://traballo.xunta.es/axudas-e-subvencions

OFERTA DE EMPREGO

EUROFIRMS, E.T.T busca candidatos/as que estean disponibles para traballar na lonxa (OPERARIO DE PESCADO); especialmente en días soltos ainda que podría ser bastante continuado; valórase en gran medida a experiencia en tarefas similares.Os interesados/-as deben contactar con Belén Pena chamando ós teléfonos 982 562 906 / 669 574 512 (Viveiro).

viernes, 31 de agosto de 2012

CURSO FORMACIÓN DE ADULTOS

Hoxe finaliza o curso de formación de adultos para a preparación da proba extraordinaria para a obtención do Graduado en educación secundaria obligatoria (ESO), organizado por este concello de O Vicedo e subvencionado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. A actividade formativa durou seis meses, de marzo a agosto, e rematou con 19 alumnos/-as.

lunes, 6 de agosto de 2012

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun educador infantil para o Punto de atención á infancia municipal, desde o próximo día 1 de setembro de 2012 ata o 31 de agosto do 2013


Os requisitos para os candidatos son:
1º) Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
2º)Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
3º)Estar en posesión do título de Técnico superior en educación infantil ou mestre especializado en educación infantil.

4º)Ter coñecementos de primeiros auxilios.

5º)Dispoñer do carné de manipulador de alimentos.

6º)Estar vacinado contra a rubéola.

7º)Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes a ese posto.

Os tres primeiros requisitos deberán acreditarse antes de que finalize o prazo de presentación de instancias (así como os méritos alegados), e os restantes só deberá acreditalos a persoa seleccionada antes da dación de alta.


O prazo de inscrición finaliza o día 17 de agosto ás 9:30 horas, a partir das 10:00 do mesmo día realizaranse as probas de selección na Casa do Concello

Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura de O Vicedo, ou no propio concello.

viernes, 3 de agosto de 2012

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello de O Vicedo, as bases para a selección dun peón de recollida de lixo, para un contrato de seis meses de duración.

O prazo de presentación de instancias remata o día 17 de agosto de 2012, ás 9:30, sendo a selección ese mismo día a partir das 11:30 horas.


Para máis información e solicitudes: pasar polo concello ou pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

jueves, 26 de julio de 2012

LISTAS ADMITIDOS CURSOS "LUGO PACTO PROVINCIAL POLO EMPREGO"

Están publicadas as listas de admitidos nos cursos convocados polo INLUDES, e a Exma. Deputación Provincial de Lugo, dentro do proxecto "Lugo Pacto Provincial polo emprego"

http://www.pactopoloemprego.org/

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral mediante concurso-oposición dunha AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO, a xornada parcial (35,5 horas/semana).Deben cumprirse os seugintes requisitos:

-Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
-Dispor de vehículo e carné de conducir B1 ou vehículo que facilite o traslado polo termo municipal (motocicleta, etc.)
- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade ou equivalente.
- Estar en posesión de curso homologado de auxiliar de axuda a domicilio ou curso de atención socio – sanitaria a persoas no domicilio, certificado de profesionalidad ou equivalente.


Os requisitos anteriores deben de acreditarse antes da finalización do prazo de presentación de instancias.
O prazo de solicitude remata o día 03 de agosto ás 9:30 horas, e a selección será ese mismo día ás 10:00 horas na Casa Consistorial.

Para máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento locallunes, 23 de julio de 2012

AXUDAS PARA PROMOVER A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN NO COMERCIO RETALLISTA DA CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E COMERCIO

OBXECTO DAS AXUDAS: Adquisición de ordenadores, software de xestión e outros equipamentos por parte dos comercios minoristas.


REQUISITOS: Comercios minoristas que cumpran os seguintes requisitos:

- De alta no IAE nos correspondientes epígrafes que aparecen a continuación e non estar de alta noutros epígrafes (antes do 29 de agosto do 2011 en polo menos un deles): 641, 642, 643, 644, 645, 647.1, 647.2, 647.3, 651, 652.2, 652.3,653, 654.2, 654.5, 657, 659.2, 659.3, 659.4, 659.5, 659.6, 659.7, 661.3, 662.2, 663.1, 663.2, 663.3, 663.4, 663.9

- Os comerciantes ambulantes inscrito no correspondente rexistro antes da finalización do prazo de solicitude.

- Non superar os dez traballadores.

- Os locais comerciais non deben superar os 150 m2 de superficie comercial destinada a exposición e venda o público. Esta limitación non é de aplicación as actividades dos epígrafes 653.1º e 663.

- Os beneficiarios non poden haber recibido desta consellería subvencións para equipamentos similares nos exercicios que van desde o 2006 ó 2010.LUGAR DE SOLICITUDE: Nas tiendas informáticas inscritas como colaboradoras da Consellería a estos efectos (consultar listado, en Viveiro a única tenda na que se pode solicitar é FUTURES)IMPORTE DA SUBVENCIÓN: Cada unha das subvencións acadará o 70% do importe do investimento subvencionable (non é subvencionable o IVA). Investimento subvencionable máximo 2.142,80 euros (IVE excluido) e polo tanto a subvención máxima serían 1.500 euros por beneficiario.CONCEPTOS SUBVENCIONABLES:

1º. Modalidade A: Adquisición dun ordenador portátil ou de escritorio, segundo unhas opcións predeterminadas, das cales só se poderá elexir unha.

2º. Modalidade B: Paquete software de xestión.

3º. Modalidade C: Páxina web comercial.

4º. Modalidade D: periféricos e outros compoñentes: lector de código de barras, caixón portamoedas, impresora tíckets.

5º. Modalidade E: paquete TPV integrado

OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS:

-Cumprir o obxectivo que fundamenta a concesión da subvención.

- Xustificar ante a entidade colaboradora o cumprimento dos requisitos.

- Someterse, si é o caso, ás actuacións de inspección e control

- Facilitar toda a información que lle sexa requerida.

- Manter a propiedade sobre os investimentos subvencionados durante un período mínimo de 5 anos.

- Comunicar a obtención doutras axudas para o mesmo fin.

- Manter un sistema de contabilidade separado ou código contable axeitado que facilite unha pista de auditoría.PRAZO DE SOLICITUDE: Desde o 26 de xullo ata o 10 de novembro de 2012, ou ata que se esgote o crédito.

martes, 17 de julio de 2012

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios as bases para a selección, mediante oposición, dun auxiliar administrativo, a xornada completa, e cunha duración de seis meses, con adscrición á Secretaría-Intervención do concello do Vicedo.

Requisitos:
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Posuír ou estar en condicións de obter o Título académico esixido: título de graduado escolar, ESO, formación profesional de primeiro grao, ciclo formativo de grao medio ou equivalente. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán posuír o documento que acredite a súa homologación.

Todos estos requisitos deben acreditarse antes de que finalize o prazo de presentación de solicitudes, é decir, antes das 9:30 h. do día 27 de xullo de 2012. A partir, das 10:00 h. do mesmo día, celebraranse as probas de selección na Casa Consistorial.

Para máis información e solicitudes contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura de O Vicedo, ou chamando o 982590195


jueves, 12 de julio de 2012

OFERTAS DE EMPREGO RELACIONADAS CO CURSO AFD DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN XERIATRÍA

Están expostas no taboleiro de anuncios as bases para a contratación laboral temporal de:

- un auxiliar administrativo, a xornada parcial, para realizar tarefas de coordinación e de tipo administrativo do curso do plan AFD de "Auxiliar de enfermería en xeriatría"
- un monitor/-a para impartir o antedito curso. Requírese titulación universitaria relacionada, preferentemente  Diplomado/-a en enfermería, ou experiencia acreditada mínima de 3 anos en ocupacións similares.

O prazo para a presentación de instancias e o resto da documentación requerida remata o próximo mércores 18 de xullo, ás 12:00 horas.

Para máis información, poden poñerse en contacto coa Axente de emprego e desenvolvemento local, Dña. Manuela Domínguez Bermúdez.

martes, 10 de julio de 2012

CURSO AFD DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN XERIATRÍA

A Consellería de Traballo e Benestar concedeu a este concello axuda para a organización dun curso de AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN XERIATRÍA, de 318 horas, aínda que está dirixido preferentemente a pesoas desempregadas, poderán asistir algunhas persoas ocupadas.

En primeiro lugar solicitarase candidatos/-as a oficina de emprego de Viveiro, as cales sempre terán referencia sobre o resto.

Para máis información: pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou chamar ó 982590195.

viernes, 6 de julio de 2012

OFERTAS DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello de O Vicedo, as bases para de selección para a contratación laboral temporal, mediante oposición,de varios postos de traballo:

-1 Informador/-a de turismo, con categoría de auxiliar, desde o 16 de xullo ata o 31 de agosto.
-1 Animador sociocultural, para tres meses.
-1 Peón de oficios varios, para tres meses.

O prazo de solicitude remata o venres 13 de xullo, ás 9:30 horas.

Para máis información e solicitudes: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura de O Vicedo

miércoles, 4 de julio de 2012

AXUDAS PARA A MELLORA DE ESTABLECEMENTOS RESTAURANTES

A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza convocou axudas para a mellora de establecementos restaurantes.

Máis información: http://app.igape.es/.axudas/ficha.asp?cod=PRES012

O prazo de solicitude remata o vindeiro 19 de xullo.

Para solicitudes e dudas poden contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura de O Vicedo

martes, 3 de julio de 2012

OFERTA DE EMPREGO

A Consellería de Traballo e Benestar concedeu unha axuda o concello de O Vicedo para a contratación dun peón forestal, durante 6 meses, o 75% da xornada.

A oferta de emprego, tramítase a través da oficina de emprego de Viveiro.

miércoles, 27 de junio de 2012

OFERTA DE EMPREGO

O Concello do Vicedo ten previsto contratar seis socorristas durante dous meses, subvencionados pola Consellería de Traballo e Benestar a través dos chamados "Programas de cooperación".

O primeiro requisito é estar desempregado e inscrito na oficina de emprego de Viveiro, oficina na cal se presentou a correspondente oferta.

Para máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura, ou chamando o 982590195

martes, 26 de junio de 2012

OFERTA DE EMPREGO. URXENTE

Na Voz de Galicia do sábado 23 de xuño, publicouse unha oferta de emprego de TRAGSA de:

- Xefes brigada incendios forestais
- Peóns defensa incendios forestais
para varios distritos.

Mañá mércores 27 de  xuño, ás 19:00 horas remata o prazo de presentación de solicitudes.

Documentación a presentar: Currículum vitae, fotocopia DNI, fotocopia carné de conducir no seu caso, vida laboral actualizada, tarxeta de demandante de emprego, contratos de traballo relacionados co posto e cursos relacionados, de ser o caso.

Para máis información: pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura

SELECCIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA IMPARTIR CURSOS

O INLUDES selecciona entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro para a execución de accións formativas no marco do proxecto "Lugo-Pacto provincial polo emprego", mediante firma dun convenio.

O prazo de solicitude remata o próximo 02/07/2012.

Consulta de bases de selección: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_BOP.jsp&contenido=18587&tipo=5&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&language=gl

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura

lunes, 25 de junio de 2012

AXUDAS PARA INVERSIÓNS REALIZADAS POR EMPRENDEDORES OU EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN

O Instituto Galego de Promoción Económica convocou axudas co obxectivo de fomentar a aparición de proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores.

Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores para a ampliación do seu novo establecemento que cumpran os requisitos establecidos nestas bases reguladoras, entre eles: A intensidade de axuda concedida establécese entre un mínimo dun 15% dos gastos subvencionables e un máximo do 50%. Fin plazo de presentación de solicitudes: ata o 15 de novembro de 2012.

a) Non teñan comezado antes da presentación da solicitude de axuda.

b) Presenten un custo subvencionable superior a 35.000€ e non superior a 500.000€, que se realizará no prazo de execución do proxecto que se estableza na resolución de concesión; se o custo subvencionable resultase superior a 500.000 €, o Igape reduciría a base subvencionada a esta cantidade.

c) Os gastos e/ou investimentos subvencionables terán que estar localizados no centro de traballo da empresa en Galicia.

Considérase novo emprendedor, para os efectos destas bases, aquela persoa física que non estea acometendo outra actividade económica por conta propia á data de presentación da solicitude de axuda. Considerarase que non se cumpre esta condición cando unha persoa no momento da solicitude figure de alta no RETA cunha antigüidade superior a un ano ou detente unha participación igual ou superior ao 25% noutra sociedade mercantil.


 
 
Para máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura.

AXUDAS A LIÑAS DE FINANCIAMENTO CONVOCADAS POLO INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

No DOG do día de hoxe, o IGAPE publica as bases para poder acceder a tres liñas de financiamento para a realización de investimentos para empresarios e emprendedores:

1. Liña Microcréditos: créditos para financiar investimentos nas microempresas galegas (con menos de 10 traballadores e cunha cifra de negocios anual ou balance xeral anual que non supere os 2 millóns de euros). Cuantía máxima 25.000 euros.

2. Liña Peme xove: créditos para financiar investimentos en proxectos emprendedores galegos. Cuantía mínima 25.000 euros e máximo de 120.000 euros.

3. Liña Peme competitiva: créditos para financiar investimentos que permitan mellorar a competitividade das pemes galegas. Cuantía mínima 25.000 euros e máximo de 120.000 euros.

Fin plazo presentación solicitudes: ata o 14/09/2012.

Máis información: pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

viernes, 22 de junio de 2012

OFERTA DE EMPREGO

O Concello de O Vicedo selecciona TRES CONDUCTORES PARA A MOTOBOMBA durante a tempada de verán/2012. A duración do contrato é de tres meses e medio con data de inicio prevista para o 16 de xullo.

Requisitos que deben cumprir os candidatos:

- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
-  Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Estar en posesión do certificado de estudios primarios ou certificado de escolaridade.
- Estar en posesión do carné de conducir tipo C, e de ser o caso, certificado de aptitude profesional (CAP).


Todos os requisitos anteriores deberán posuírse o día en que remate o prazo de presentación de instancias e deberán presentarse nas oficinas municipais coa solicitude.

O prazo de solicitude remata o próximo día 3 de xullo, ás 9:30 horas, celebrándose ese mesmo día o proceso selectivo a partir das 10:00 horas na Casa da Cultura.

Para máis información, contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local do concello.

miércoles, 20 de junio de 2012

CURSOS PARA DESEMPREGADOS CONVOCADOS POLO INLUDES

Cursos convocados polo INLUDES dentro do Proxecto "Lugo Pacto provincial polo emprego":

Criterios de admisión:

1. Perfil A:
- Persoas desempregadas e inscritas como demandantes de emprego na oficina de emprego correspondente.
- Estar empadroado nalgún concello da provincia de Lugo con data anterior a 20/06/2012.

2. Perfil B:
- Persoas desempregadas e inscritas como demandantes de emprego pertencentes a algúns colectivos  de dificil inserción: mozos menores de 30 anos, maiores de 45 anos, desempregados de longa duración (máis de 1 ano), etc.
- Estar empadroado nalgún concello da provincia de Lugo con data anterior a 20/06/2012.

Cursos previstos para realizar en Viveiro, según perfil1. Perfil A:
- Coidador de discapacitados físicos e psíquicos (200 horas)
- Atención especializada a enfermos de alzheimer (250 horas)
- Auxiliar de enfermería en xeriatría (300 horas)

2. Perfil B:
- Produtor de hortalizas ecolóxicas (190 horas)
- Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería (330 horas)
- Administrador de servidores e páxinas web (350 horas).

Becas:
Os beneficiarios recibirán unha beca por asistir do 75% do IPREM (399,38 euros). Compatible coa percepción da prestación ou subsidio, sempre que o conxunto de rendas percibidas non supere a antedita cuantía (399,38 euros). Desta cantidade deducirase as horas que non asista a formación.

Lugar de presentación:
Na Deputación provincial de Lugo ou por correo postal, enviando o mesmo día un fax conforme se realizou a presentación.

Plazo de presentación: ata o 30 de xuño de 2012

Documentación a aportar: (en orixinal ou copia cotexada)
- Currículum vitae actualizado.
- DNI
- Certificado dos períodos de inscrición como demandante de emprego.
- Certificado de empadroamento.
- Si se cobra algunha prestación ou subsidio. Presentar documentación que así o acredite, duración e importe.
- Certificado de minusvalía, no seu caso.
- Libro de familia no caso de ter fillos a cargo.
- Experiencia laboral relacionada: informe de vida laboral e contratos. No suposto de "coidadores non profesionais que atenden a persoas en situación de dependencia" acreditarase mediante certificado de convivencia coa persoa dependente e certificado de dependencia da persoa coa que convive.
- No caso de formación relacionada: copia compulsada do diploma.
- Colectivos de perfil B, acreditar.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura de O Vicedo


lunes, 18 de junio de 2012

CHARLA CURSOS DE GALEGO - CELGACharla informativa sobre os CELGAS, Certificados de lingua galega.

Informarase os asistentes sobre os distintos niveles, as validacións e outras formas de obter estes certificados.

Ademáis valorarase a posibilidade de constituir un curso preparatorio para as vindeiras convocatorias.

viernes, 15 de junio de 2012

OFERTA DE EMPREGO 7 PEÓNS MEDIA XORNADA

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases de selección para a contratación, mediante oposición, de 7 PEÓNS DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE E ESPACIOS NATURAIS, a media xornada,  para a tempada de verán/2012, do 1 de xullo o 31 de agosto.


Requisitos que deben cumprir os candidatos:
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Estar en posesión do certificado de estudios primarios ou certificado de escolaridade.

Todos os requisitos anteriores deberán posuírse o día en que remate o prazo de presentación de instancias e deberán presentarse nas oficinas municipais coa solicitude (DNI e xustificante de estudios realizados).

O prazo de solicitude remata o próximo día 27 de xuño, ás 9:30 horas, celebrándose ese mesmo día o proceso selectivo a partir das 10:00 horas na Casa da Cultura.

Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

martes, 12 de junio de 2012

AXUDAS CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR

No DOG de hoxe publicanse unhas axudas dirixidas os homes traballadores por conta allea e as familias monoparentais nas que a persoa solicitante, home ou muller, sexa traballadora por conta allea,  que soliciten reducción da xornada laboral para o coidado dun fillo o unha filla menor de 3 anos, ou ben, aínda superándose esa idade, cando o/a menor padeza unha discapacidade recoñecida de porcentaxe igual ou superior ao 33% e sexa menor de 12 anos.A axuda consistirá nun pagamento único por un máximo de 8 meses e un mínimo de 60 días.


Máis información:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120612/AnuncioC3C1-070612-0004_gl.html

lunes, 11 de junio de 2012

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun educador infantil para o Punto de atención á infancia.

Os requisitos para os candidatos son:
- Ser español ou cidadán da Unión Europea.
- Estar en posesión do título de Técnico superior en educación infantil ou mestre especializado en educación infantil.
- Ter coñecementos de primeiros auxilios.
- Dispoñer do carné de manipulador de alimentos.
- Estar vacinado contra a rubéola.
- Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes a ese posto.

O prazo de inscrición finaliza o día 20 de xuño ás 9:30 horas, a partir das 13:00 do mesmo día realizaranse as probas de selección.

Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura de O Vicedo, ou chamando ó 982590195.

jueves, 7 de junio de 2012

AXUDAS PARA INCENTIVAR O TURISMO ACTIVO, ACTIVIDADES DE LECER E TEMPO LIBRE

A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza convoca axudas para incentivar o turismo activo

BENEFICIARIOS:

Empresas (pemes) autónomas ou as constituídas baixo calquera tipo de sociedade mercantil, civil ou comunidade de bens, que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e sexan titulares dos establecementos nos cales se poidan realizar os investimentos obxecto de subvención.

De ser o caso, e segundo a natureza do investimento ou actividade proxectada, as empresas acreditarán a titularidade dos espazos onde se pretenda desenvolver a actuación ou ben, por calquera título válido en dereito, ter unha disposición sobre eles que permita realizar o investimento proxectado. O dito título de disposición terá que ser outorgado en escritura pública, e inscrito no Rexistro da Propiedade. En calquera caso, o beneficiario da subvención terá o pleno uso e desfrute dos espazos.

Será requisito imprescindible para a concesión destas axudas que a empresa solicitante inscriba ou teña inscrita no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (REAT) a actividade turística para a cal se solicita a axuda. O titular que figura no REAT ten que coincidir co solicitante e posible beneficiario da subvención para esa actividade en concreto.

Os requisitos para ser beneficiarios deberán cumprirse ao remate do prazo de presentación de solicitudes.

INVESTIMENTOS SUBVENCIONABLES
 
Consideraranse obxecto de subvención as seguintes liñas de actuación:

Liña A) Investimentos para a mellora das infraestruturas para o desenvolvemento de actividades hípicas, náuticas, golf e oferta turística complementaria.

Liña B) Investimentos para a adquisición e/ou renovación de material para a práctica das actividades obxecto da convocatoria bicicletas, piraguas, embarcacións, material golf, sendeirismo, material para centros BTT, etc.).

Os centros BTT son instalacións de apoio á práctica do ciclismo de montaña nas cales os usuarios poderán atopar todo tipo de Servizos e rutas para a práctica desta actividade deportiva en Galicia. Un centro BTT defínese como un produto turístico destinado a promover a bicicleta de montaña.

Liña C) Creación de novas ofertas. Gastos de promoción e difusión, así como ferramentas ou aplicacións web para a promoción e comercialización dos produtos en sitios web propios ou de terceiros (webs, redes sociais ou blogs), específicos dos produtos desenvoltos.

Unicamente poderán recibir subvención aqueles proxectos que se inicien e executen unha vez confirmada pola Secretaría Xeral para o Turismo a súa elixibilidade.
FIN PRAZO SOLICITUDE: 06/07/2012

CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA PARA A ADMINISTRACIÓN LOCAL

No DOG de hoxe, convócanse varios cursos de linguaxe administrativa para empregados da administración local, na modalidade de teleformación.

Máis información:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120607/AnuncioO150-310512-0001_gl.pdf

CONVOCATORIA LIBRE PROBAS BACHILLER

No DOG do día de hoxe, publicase a convocatoria para obter por libre o título de bachiller.

Máis información:
http://www.edu.xunta.es/web/node/4951

AXUDAS A PROXECTOS DINAMIZADORES NAS ÁREAS RURAIS

TIPOS DE AXUDA


Subvencións, en réxime de concorrencia competitiva. As subvencións centraranse nas seguintes medidas:

1. Fomento de actividades turísticas.
2. Servizos básicos para a economía e a poboación rural.
3. Conservación e mellora do patrimonio rural.

PRINCIPALES CONDICIÓNS
 
* Fomento de actividades turísticas.


Constitúe o obxecto desta medida:

- A consolidación e mellora da oferta turística e as infraestruturas turísticas nas zonas rurais, apoiando actuacións que contribúan a crear condicións favorables para o desenvolvemento das iniciativas empresariais no sector.

- A posta en valor da riqueza histórica, cultural, patrimonial, natural e paisaxística das zonas rurais.

Beneficiarios:

Asociacións, fundacións e entidades privadas sen ánimo de lucro interesadas en promover actividades turísticas no medio rural.

Os requisitos para obter a condición de beneficiarios deberanse cumprir, como máis tarde, na data límite de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Actividades subvencionables:

1. Creación e desenvolvemento de produtos e servizos turísticos.

2. Accións de promoción e comercialización de produtos e servizos turísticos.

3. Infraestruturas turísticas de pequena escala dirixidas á información, atención e recepción de visitantes

4. Adecuación, acondicionamento e equipamento de espazos naturais para a práctica do deporte

* Servizos básicos para a economía e a poboación rural.

O obxecto desta medida é apoiar a implantación e mellora dos servizos á poboación rural, en especial daqueles que respondan ás novas necesidades dos habitantes e empresas das áreas rurais.

Beneficiarios:

Asociacións, fundacións, comunidades veciñais de montes en man común e entidades privadas sen ánimo de lucro. Asociacións e confederacións de empresarios. Concellos e mancomunidades de concellos consorcios e entidades dependentes das anteriores con participación maioritaria dos concellos.


Actividades subvencionables:

1. Proxectos sen ánimo de lucro dirixidos á implantación e mellora de servizos asistenciais, culturais, educativos, recreativos, deportivos e de lecer.

2. Proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxía renovables. Os proxectos limitaranse ao uso da enerxía solar fotovoltaica ou térmica.

3. Medios de transporte para a prestación de servizos necesarios para o desenvolvemento do proxecto ou para cubrir necesidades de áreas con baixa densidade de poboación.

4. Proxectos de creación e desenvolvemento de centros de servizos para empresas, outras infraestruturas para redes de cooperación e servizos entre empresas, así como equipamentos a pequena escala que faciliten a implantación ou mellora de empresas en ámbitos rurais, fomentando en especial a redución da fenda dixital e a implantación de novas tecnoloxías.


* Conservación e mellora do patrimonio rural.

O obxecto desta medida é favorecer a conservación e a valorización do patrimonio natural e cultural das zonas rurais. Preténdese apoiar a preservación da calidade paisaxística e da diversidade biolóxica, así como incentivar a conservación e a valorización dos elementos patrimoniais e culturais das zonas rurais.

Beneficiarios.

Asociacións, fundacións e outras entidades privadas sen ánimo de lucro. Comunidades de montes veciñais en man común.

Actividades subvencionables.

1. Centros de interpretación da natureza e proxectos relacionados coa restauración, mellora e posta en valor do patrimonio natural.

2. Proxectos relacionados coa restauración, mellora e posta en valor do patrimonio etnográfico e cultural: museos, posta en valor de recursos arqueolóxicos (exceptuando a intervención arqueolóxica sobre o ben) e a recuperación de construcións de interese arquitectónico, etnográfico e cultural.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: ATA O 20/07/2012


miércoles, 6 de junio de 2012

SEMINARIO DE XERACIÓN E MADURACIÓN DE IDEAS

No concello de Xove, celebrarase proximamente os días 11, 18 e 25 de xuño, das 9:00 ás 14:00 horas, un seminario de xeración e maduración de ideas empresariais, en colaboración có BIC Galicia e o IGAPE.
Os interesados poden ter máis información e inscribirse chamando o departamento de emprego e desenvolvemento local do concello de Xove ó 982592001

viernes, 1 de junio de 2012

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO a xornada completa.Deben cumprirse os seugintes requisitos:

-Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
-Dispor de vehículo e carné de conducir B1 ou vehículo que facilite o traslado polo termo municipal (motocicleta, etc.)
- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade ou equivalente.
- Estar en posesión de curso homologado de auxiliar de axuda a domicilio ou curso de atención socio – sanitaria a persoas no domicilio, certificado de profesionalidad ou equivalente.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 12 de xuño, ás 09:30 horas. A selección realizarase ese mesmo día a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.martes, 29 de mayo de 2012

OFERTAS DE EMPREGO

Ofertas de emprego publicadas en INFOJOBS:

- Copiloto Sar Flota S-76 para a base de Viveiro. Experiencia mínima de 3 anos con polo menos 1.300 horas de vuelo.

- Asesor/a comercial para Previsión Sanitaria Nacional na zona de A Mariña.

- Inxeñeiro de obra pública ou inxeñeiro de camiños, canles e portos para A Mariña. 

- Vila Chao, S.L necesita para Viveiro 1 persoa para mantemento con coñecementos de pintura e albanelería e dispoñibilidade para formarse en hostelaría. 


Para máis información: http://www.infojobs.net/

PROGRAMA "TOMANDO AS RENDAS" SOBRE FOMENTO DO AUTOEMPREGO

Proximamente ponse en marcha a iniciativa “Tomando as rendas”, sobre o fomento do autoemprego e o emprendemento entre as mulleres de zonas rurais que teñen á súa arredor oportunidades empresariais pero non dispoñen do coñecemento, financiamento e decisión para poñer en marcha as súas propias empresas.


As actividades que se levarán a cabo teñen 3 partes ben diferenciadas:

1. Motivación ao emprendemento e maduración de ideas empresariais por parte das usuarias

2. Capacitación dixital básica e ofimática a nivel usuario

3. Formación en “Plan de Empresa”: a través de 5 talleres en modalidade online que se poñen a disposición das usuarias na plataforma do proxecto (www.tomandolasriendas.es)

A primeira parte consistirá nunha videoconferencia ditada dende Santiago de Compostela, e na que participarán, ademais de Vicedo, outras aulas da xeografía galega.


Para tomar parte nesta iniciativa as persoas interesadas deberán inscribirse na Aula Cemit do Concello de O Vicedo, sita nos baixas da Casa da Cultura. E-mail: cemit.ovicedo@xunta.es. Tlf.: 982590195

lunes, 28 de mayo de 2012

OFERTA EMPREGO 3 PEÓNS

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello os bases de selección para a contratación, mediante oposición, de 3 peóns de protección do ambiente e espacios naturais, a xornada completa, durante 3 meses, sendo a data de inicio o 11 de xuño.


Requisitos que deben cumprir os candidatos:

- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.

- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.

- Estar en posesión do certificado de estudios primarios ou certificado de escolaridade.

Todos os requisitos anteriores deberán posuírse o día en que remate o prazo de presentación de instancias e deberán presentarse nas oficinas municipais coa solicitude (DNI e xustificante de estudios realizados).


O prazo de solicitude remata o próximo día 06 de xuño, ás 9:30 horas, celebrándose ese mesmo día o proceso selectivo a partir das 10:00 horas.


Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

jueves, 24 de mayo de 2012

PROGRAMA EMEGA PARA MULLERES EMPRESARIAS E EMPRENDEDORAS

Programa da Presidencia da Xunta de Galicia que pretende incentivar as mulleres emprendedoras de Galicia para a posta en marcha, mellora ou reactivación de iniciativas empresariais como medio adecuado para a súa promoción, participación e progresión no mercado laboral, a través das seguintes liñas de actuación:

1.1. Liña Emprende: programa de axudas económicas a través de primas para estimular a posta en marcha de iniciativas empresariais e a creación de emprego feminino por conta propia e allea.


1.2. Liña Innova: programa de axudas económicas mediante primas para promover a realización de melloras innovadoras nas empresas lideradas por mulleres que comparten a creación de emprego feminino estable e de calidade e a mellora da competitividade.

1.3. Liña Activa: programa de axudas económicas a través de primas para favorecer a reactivación e consolidación de empresas lideradas por mulleres por medio da aplicación de medidas de renovación, relanzamento, ampliación ou cambio de localización da actividade coas cales acadar o equilibrio empresarial buscando o seu mantemento e promoción no contexto económico actual.

1.4. Liña Concilia: programa de apoio á conciliación do exercicio profesional coa vida persoal e familiar dirixido ás empresas que acceden a calquera dos programas das liñas Emprende, Innova ou Activa nas cales existan promotoras con fillos/as menores de tres anos, para favorecer o exercicio profesional das emprendedoras que compatibilizan a súa actividade co exercicio da maternidade en idades temperás e/ou nas cales, a través de acordos, convenios ou contratos de teletraballo, se implementen novos sistemas de organización, que comparten flexibilidade no uso dos tempos para a execución do traballo e o desenvolvemento sustentable dos recursos, para facilitar a conciliación da vida persoal e laboral e o exercicio das responsabilidades familiares compartidas do equipo humano que integra a empresa.

Fin prazo presentación de solicitudes: 22 de xuño de 2012.

Máis información:
http://app.igape.es/.axudas/ficha.asp?cod=PRES004
 
Axente de emprego e desenvolvemento local do concello de O Vicedo, con oficina sita na Casa da Cultura

AXUDAS I+E+E PARA O AUTOEMPREGO

Axuda convocada pola Consellería de Traballo e Benestar 

Beneficiarios:
Empresas privadas calquera que sexa a forma xurídica que adopten, agás as persoas físicas, sociedades civís, comunidades de bens, sociedades cooperativas e sociedades laborais, que cumpran as condicións e os requisitos establecidos para cada tipo de axuda e nas que concorran, na data de inicio da actividade, as seguintes circunstancias:


■que sexan empresas de nova creación
■que sexan viables técnica, económica e financeiramente
■que xeren emprego estable para persoas desempregadas
■que teñan o seu domicilio social e fiscal e o seu centro de traballo nun concello de Galicia
■que sexan promovidas, como máximo, por cinco persoas e que entre os socios promotores non figure ningunha persoa xurídica
■que a empresa teña un capital social máximo de 120.202 euros e
■que como mínimo o 50 por cento do seu capital social sexa de titularidade de promotores desempregados que creen o seu propio posto de traballo na empresa.

Tipos de axuda
Subvención á xeración de emprego estable

Os postos de traballo de carácter indefinido creados, incluídos os das propias persoas promotoras, ocupados por persoas desempregadas incentivaranse, ata un máximo de dez, cada un deles coas seguintes subvencións:

A. 4.000 euros para desempregados en xeral.
B. 5.000 euros para mozos desempregados de 30 ou menos anos.
C. 5.000 euros para mulleres desempregadas.
D. 5.600 euros para mozas desempregadas de 30 ou menos anos.
E. 6.000 euros para persoas desempregadas que esgotasen a prestación por desemprego, persoas desempregadas de longa duración, persoas emigrantes retornadas, persoas desempregadas pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social e persoas desempregadas con discapacidade.


Cando a dedicación sexa a tempo parcial, as contías destes incentivos serán proporcionais ao tempo efectivo de traballo, en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, no seu defecto, na xornada ordinaria legal.

Poderán ser obxecto desta subvención os postos de traballo estables de carácter indefinido creados desde o 01/10/2011 ata o 30/09/2012.

Subvención financeira

Redución dos xuros de préstamos necesarios para a creación e posta en marcha das empresas tendo en conta que, como mínimo, o 75% do préstamo deberá destinarse a financiar investimentos en inmobilizado material ou intanxible.

Esta subvención será como máximo de catro puntos do tipo de xuro fixado pola entidade financeira que conceda o préstamo. O importe desta subvención deberá destinarse á amortización do principal do préstamo.

O importe máximo desta subvención non poderá superar as seguintes contías:

A. 4.000 euros para desempregados en xeral.
B. 5.000 euros para mozos desempregados de 30 ou menos anos.
C. 5.000 euros para mulleres desempregadas.
D. 5.600 euros para mozas desempregadas de 30 ou menos anos.
E. 6.000 euros para persoas desempregadas que esgotasen a prestación por desemprego, persoas desempregadas de longa duración, persoas emigrantes retornadas, persoas desempregadas pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social e persoas desempregadas con discapacidade.

Os préstamos, para seren subvencionables, deberán ser concedidos polas entidades financeiras que teñan subscrito convenio coa Consellería de Traballo e Benestar. (Ver nota informativa sobre a subvención financeira).

Para os efectos do cálculo da contía desta axuda teranse en conta os postos de traballo creados desde o 01/10/2011 ata o 30/09/2012.

Subvención para asistencia técnica

Para axudar á persoa promotora ou empresario/a na toma de decisións necesarias para o funcionamento da empresa. A asistencia técnica poderá consistir nas modalidades de formación e realización externa de estudios e informes sobre a actividade.

A contía da subvención será de ata o 75% do custo dos servizos recibidos, cun límite máximo de 12.000 euros polo conxunto das modalidades de asistencia técnica previstas.

• Subvención para o inicio da actividade

Para o financiamento dos primeiros gastos da actividade poderá concederse unha subvención de ata 2.400 euros por cada emprego subvencionable, ata un máximo de dez. Para as persoas desempregadas de longa duración e as persoas desempregadas con discapacidade a contía desta subvención será de ata 3.600 euros. Para as persoas desempregadas que esgotasen a prestación por desemprego a contía desta subvención será de ata 4.800 euros.

Serán subvencionables os gastos de constitución da empresa, a compra de mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos, arrendamento do local, de maquinaria e de equipos informáticos, gastos do seguro do local, publicidade e subministracións.

Subvención para a conciliación da vida profesional e persoal dos promotores.

Subvención do 75% do custo dos servizos de gardería, ata un máximo de 3.000 euros, para os promotores que sendo titulares dunha familia teñan fillos menores de tres anos.

Poderán ser beneficiarias as empresas polos promotores que obtendo a subvención á xeración do emprego estable, sexan titulares de familias monoparentais ou na que os dous cónxuxes realicen unha actividade laboral e estean dados de alta no correspondente réxime da Seguridade Social.

Incrementos dos incentivos.

As contías máximas das axudas deste programa, incrementaranse nun 25% nos casos de que a empresa teña o seu domicilio social e o centro de traballo nun concello das provincias de Lugo e Ourense.


Procedemento de concesión

As subvencións se concederán unha vez sexa comprobado o cumprimento dos requirimentos e condicións establecidas na orde de convocatoria ata o esgotamento do crédito.

Prazo de solicitudes


• O prazo xeral para a presentación de solicitudes finalizará o 30 de setembro de 2012. Non obstante deberán respectarse os prazos específicos establecidos para cada tipo de axuda:

• Subvención á xeración de emprego estable: 1 mes desde a data de alta na Seguridade Social.

* Subvención financeira: 1 mes desde o inicio da actividade.

• Subvención para asistencia técnica, subvención para o inicio da actividade e subvención para a conciliación da vida profesional e laboral dos promotores: no prazo xeral.


miércoles, 23 de mayo de 2012

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO a xornada completa.

Deben cumprirse os seugintes requisitos:

-Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
-Dispor de vehículo e carné de conducir B1 ou vehículo que facilite o traslado polo termo municipal (motocicleta, etc.)
- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade ou equivalente.
- Estar en posesión de curso homologado de auxiliar de axuda a domicilio ou curso de atención socio – sanitaria a persoas no domicilio, certificado de profesionalidad ou equivalente.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 29 de maio, ás 09:30 horas. A selección realizarase ese mesmo día a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

miércoles, 16 de mayo de 2012

CURSOS FORMACIÓN DE ADULTOS

No DOG do día de hoxe publícase a axuda concedida pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia a este concello de O Vicedo, para o curso de formación de adultos preparatorio da proba extraordinaria para obter o Graduado en educación secundaria obligatoria, que está a celebrarse desde o pasado mes de marzo.

REXISTRO GALEGO DE COMERCIO

Decreto 118/2012, do 20 de abril, polo que se regula o Rexistro Galego de Comercio, publicado no DOG núm. 84, de 3 de maio de 2012.O Rexistro Galego de Comercio é un rexistro no que os establecementos comerciais, persoas comerciantes e asociacións de comerciantes poden inscribir os seus datos, comunicar calquera variación dos mesmos ou cancelar a inscripción.

Ten as seguintes características:
•é un rexistro público,
•a inscripción e gratuíta,
•ten natureza administrativa, para os únicos efectos de información, estadísticos e de publicidade,
•presentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es),
•a inscripción é considerada condición indispensable para optar a calquera das liñas de axuda convocadas pola Administración da Comunidade Autónoma ou para participar activamente nos programas específicos.


A inscripción pode ser nalgunha das seguintes seccións:
•establecementos comerciais permanentes,
•persoas comerciantes retallistas sen establecemento permanente,
•vendas a distancia (comunicación obligatoria),
•comerciantes ambulantes,
•actividade comercial en réxime de franquía (comunicación obligaria),
•asociacións de persoas comerciantes,

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello de O Vicedo, as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun peón de oficios varios, para un contrato de seis meses de duración, con data de inicio 26 de maio.


O prazo de presentación de instancias remata o día 23 de maio, ás 9:30. Realizándose a partir das 10 horas o proceso de selección na casa consistorial.

Para máis información e solicitudes: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.martes, 15 de mayo de 2012

CURSOS DIRIXIDOS PRIORITARIAMENTE A DESEMPREGADOS

A Consellería de Traballo e Benestar concedeu axudas para a programación de novos cursos dentro do plan AFD 2012, dirixidos prioritariamente a persoas desempregadas e inscritas como demandantes de emprego.

A continuación pódese consultar o listado de cursos aprobados para a provincia de Lugo:


Si estás interesado en algún curso, podes chamar o teléfono da institución ou organismo que organiza o curso, ou preguntar directamente na oficina de emprego.

lunes, 14 de mayo de 2012

PRAZAS DE LECTORES DE GALEGO

No DOG de hoxe publicouse a convocatoria de prazas de lectores de lingua e literatura galegas.. en universidades nacionais e do estranxeiro:

http://www.xunta.es/linguagalega/convocatorias_de_formacion

OBRADOIRO DE ORIENTACIÓN LABORAL: EMPRÉGATE

O venres 18 de maio, ás 19:00 horas, na Casa de Cultura de O Vicedo, técnicos da Xunta de Galicia, impartirán un OBRADOIRO (PRÁCTICO E DINÁMICO) DE ORIENTACIÓN LABORAL

Está dirixido a persoas de calquera idade que estén buscando traballo ou calquer persoa interesada no tema.

Contidos:
-Autoevaluación do candidato análise DAFO.
- Mercado laboral: nichos de emprego.
- Programa EMPRENDE.
- A importancia do currículum vitae.
- O uso da carta de presentación.
- Como enfrontarse a unha entrevista de traballo.

É necesario inscrición previa: ata o mércores 16 de maio, na OMIX de O Vicedo (Casa da Cultura. Tlf.: 982590195) ou de Mañón.

Organizan: OMIX Concello de O Vicedo e OMIX Concello de Mañón.
Colabora: Consellería de Traballo e Benestar.

miércoles, 2 de mayo de 2012

V RUTA DE PINCHOS


Os días 19 e 20 e 25 e 26 de maio terá lugar a tradicional Ruta de Pinchos, que chega a súa quinta edición. Este ano a novidade estaría na ruta 2 que en lugar de celebrarse o sábado e domingo como solía facerse, celebrarase o venres e sábado pola noite. Ademáis, estableceuse o precio dun euro.
A continuación relacionamos as especialidades que se desgustarán nos distintos establecementos participantes.

RUTA 1


SÁBADO 19 E DOMINGO 20 DE MAIO

Chiringuito de “Abrela”. Suegos: Seis mariscos e medio.
Restaurante “Area Grande”. San Román: Zocas cheas.
Casa Fanego. San Román: Bocaditos de Gloria.

RUTA 2

VIERNES 25 E SÀBADO 26 DE MAIO

Restaurante “Os Cruces”: Polo o Chilindrón.
Cafetería “Casa da Cultura”: Antoxos do mar.
Mesón “O Remo”: Solomillo especial “O Remo”
Café-Bar “Plaza”: Lomo de merluza en salsa rioxana.
Café-Bar “San Esteban”: Salpicón de peixe e marisco.
Cafetería “Don Manuel”: …… O ajillo (sólo o sábado)
“La Bodeguita del Puerto”: Capricho da Bodeguita.
Café-Bar “Santo Domingo”: Lengua estofada.lunes, 30 de abril de 2012

CITA PREVIA OFICINA DE EMPREGO

A partir do 3 de maio é obrigatorio pedir cita previa para realizar calquer xestión en relación coas prestacións e subsidios por desemprego nas oficinas de emprego da provincia de Lugo, incluida a de Viveiro.
A cita pode solicitarse:

- A través de internet, na web: www.sepe.es/citaprevia

- Chamando o teléfono 901 010 210

OFERTA DE EMPREGO

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante oposición, dun educador familiar, a media xornada, con adscrición o departamento de servizos sociais do concello de O Vicedo.


Requisitos:

- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.

- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.

- Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: graduado/diplomado en educación social ou traballo social, licenciado en psicoloxía, pedagoxía e psicopedagoxía.

No caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidelmente a súa homologación.O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata as 9:30 horas do día 8 de maio de 2012, realizándose a proba de selección ese mismo día a partir das 10:00 horas na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina de técnico de emprego, Manuela Domínguez, sita na Casa da Cultura.

martes, 24 de abril de 2012

OFERTA DE EMPREGO


Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun educador infantil para o Punto de atención á infancia, desde o día 11 de maio ata o 13 de xuño de 2012.


Os requisitos para os candidatos son:
- Ser español ou cidadán da Unión Europea.
- Ter cumpridos os 16 anos.
- Estar en posesión do título de mestre especializado en educación infantil ou técnico superior en educación infantil.
- Ter coñecementos de primeiros auxilios.
- Dispoñer do carné de manipulador de alimentos.
- Estar vacinado contra a rubéola.
- Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións correspondentes a ese posto.

O prazo de inscrición finaliza o próximo día 2 de maio ás 9:30 horas, a partir das 10:00 do mesmo día realizaranse as probas de selección.

Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura de O Vicedo, ou chamando ó 982590195.

viernes, 20 de abril de 2012

CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL (CAP)

A Autoescuela Mundial celebrará en O Vicedo os días 4,5,6,11,12 e 13 de maio, un curso para a obtención do CAP.

A inscripción debe formalizarse antes do 24/04/2011.

Para máis información e inscricións: contactar coa autoescula chamando o 982590395 ou 686415722.

CARNÉ MANIPULADOR DE ALIMENTOS

O proximo día 25 de abril a empresa AGROCOSTA, S.L celebrará unha xornada na Casa da Cultura de O Vicedo co fin de obter o certificado de manipulación de alimentos.


Máis información e inscrición: poñerse en contacto coa empresa chamando ó 982124344

viernes, 13 de abril de 2012

REXISTRO PROFESIONAL DE SOCORRISTAS AUCÁTICOS DE GALICIA

Este decreto será de aplicación aos/ás socorristas que exerzan a súa actividade en instalacións acuáticas e/ou espazos acuáticos naturais de Galicia que, segundo a normativa vixente, teñan a obriga de ter un/unha ou máis socorristas con titulación suficiente en materia de salvamento e socorrismo acuático.


Para o exercicio profesional do socorrismo acuático na Comunidade Autónoma de Galicia será necesario que o/a profesional solicite a inscrición no correspondente Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia presentando a preceptiva declaración responsable e que dispoña da correspondente habilitación profesional.


Formación mínima:


1. Socorrismo en instalacións acuáticas:
a). Certificado de profesionalidade de socorrismo en instalacións acuáticas

b). Título de técnico deportivo en salvamento e socorrismo establecido polo Real decreto 878/2011, do 24 de xuño, título de técnico deportivo superior en salvamento e socorrismo, establecido polo Real decreto 879/2011, do 24 de xuño, ou calquera outro título de grao medio ou superior de formación profesional que inclúa no seu currículo os módulos formativos asociados a todas as unidades de competencia da cualificación de socorrismo en instalacións acuáticas do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

c). Acreditación de ter superado as catro unidades de competencia da cualificación profesional de socorrismo en instalacións acuáticas, obtidas a través do procedemento, que desenvolva o Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.2.


2. En espazos acuáticos naturais:

a). Certificado de profesionalidade de socorrismo en espazos acuáticos naturais

b). Título de técnico deportivo en salvamento e socorrismo establecido polo Real decreto 878/2011, do 24 de xuño, título de técnico deportivo superior en salvamento e socorrismo, establecido polo Real decreto 879/2011, do 24 de xuño, ou calquera outro título de grao medio ou superior de formación profesional que inclúa no seu currículo os módulos formativos asociados a todas as unidades de competencia da cualificación de socorrismo en espazos acuáticos naturais do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

c). Acreditación de ter superado as catro unidades de competencia da cualificación profesional de socorrismo en espazos acuáticos naturais, obtidas a través do procedemento que desenvolva o Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.


A partir da entrada en vigor do presente decreto, e durante o período transitorio de 5 anos, que permita garantir a obtención por parte das persoas interesadas da acreditación das unidades de competencia da cualificación profesional correspondente, poderán inscribirse de forma provisional no Rexistro Profesional de Socorristas de Galicia as persoas que, no momento da entrada en vigor desta normativa, cumpran algún dos seguintes requisitos:


1.º Estar en posesión dun diploma que acredite a realización dun curso de 80 horas de formación de salvamento e socorrismo acuático impartido pola Academia Galega de Seguridade Pública con anterioridade á data de entrada en vigor do presente decreto.


2.º Estar en posesión dun diploma que acredite a realización dun curso de formación en materia de socorrismo impartido por universidades, federacións deportivas de salvamento e socorrismo, Cruz Vermella ou outras entidades con experiencia na formación de socorristas, con anterioridade á data de entrada en vigor do presente decreto, sempre que o devandito curso obteña a homologación da Academia Galega de Seguridade Pública.


Aqueles cursos que estean en fase de desenvolvemento na data de publicación do presente decreto serán considerados para os efectos do establecido neste punto, sempre que a entidade que organiza o curso o notifique á Agasp no prazo dun mes contado desde o día seguinte á publicación deste decreto.


A Academia Galega de Seguridade Pública utilizará como criterio de homologación que o curso teña un mínimo de 80 horas e un contido similar ao curso de salvamento e socorrismo acuático ofertado pola Agasp nos últimos anos.


3.º Estar en posesión dun diploma que acredite a superación con avaliación positiva do Curso de formación profesional para o emprego de socorrista acuático (AFDB10, de 240 horas), expedido por unha Administración pública competente en materia de formación profesional para o emprego.


4.º Acreditar unha experiencia laboral superior a 12 meses. A devandita experiencia acreditarase mediante certificado de vida laboral acompañado de fotocopia compulsada de contrato de traballo ou certificación de empresa onde figuren a duración dos períodos de prestación do contrato, as actividades desenvolvidas e o intervalo de tempo en que se realizaron as devanditas actividades.


As persoas interesadas deberán presentar a solicitude de inscrición segundo o modelo normalizado que figura como anexo III ao presente decreto, dirixida á Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública e acompañada da documentación que se establece na antedita norma.


Máis información:
http://www.xunta.es/catalogo-de-procedementos?codCons=PR&codProc=526A&procedemento=PR526A