miércoles, 23 de diciembre de 2020

BASES E CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, DUN ARQUITECTO SUPERIOR, A XORNADA PARCIAL (60%), CON ADSCRICIÓN AO SERVIZO DE URBANISMO DO CONCELLO DO VICEDO

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso de méritos, dun arquitecto superior, a xornada parcial (60%) con adscrición ao servizo de urbanismo do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 1 de febreiro de 2021.

O prazo de inscrición remata o día 4 de xaneiro de 2021. 

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

lunes, 14 de diciembre de 2020

Oferta de emprego: limpador/-a para cubrir vacacións

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, con carácter de urxencia, dun/dunha  LIMPADOR/-A, para cubrir vacacións, con adscrición ao servizo municipal de limpeza do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 28 de decembro de 2020


O prazo de inscrición remata o 17 de decembro de 2020. A selección realizarase o día 18 de decembro de 2020, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

miércoles, 9 de diciembre de 2020

Corrección resultado selección alumnos-traballadores de atención sociosanitaria do obradoiro emprego Terras do Sor IV

Publicada corrección selección alumnos-traballadores da especialidade de atención sociosanitaria  a persoas dependentes en institución sociais de Vicedo do obradoiro de emprego Terras do Sor IV.

Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

jueves, 3 de diciembre de 2020

Actas selección director, monitores e outro persoal do obradoiro de emprego Terras do Sor IV

Publicadas as actas de selección do director, monitores e administrador/-a do obradoiro de emprego Terras do Sor IV.

Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

AXUDAS DO IGAPE PARA O SECTOR DA HOSTELARÍA

Obxecto: subvencionar a instalación, reforma ou adecuación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración, sitas en espazos públicos ou privados en Galicia, así como a adquisición de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio.

Subvención: 80% dos gastos e investimentos (cun investimento mínimo subvencionable de 1500 euros) realizados entre o 1 de outubro de 2020 e a data de finalización do prazo de execución, serán subvencionables:

-          Instalación de pechamentos estables ou de elementos desmontables e móviles que sirvan de illamento ou acotación, elementos móviles nos laterais, cuberta e/ou chan (toldos, biombos, cortaventos, parasoles e tarimas accesibles). Máximo subvencionable 14.000 euros.

-          Adecuación estética e mellora da imaxe e funcionalidade da terraza (renovación de mobiliario, instalación de sistemas de iluminación e aparellos calefactores e actuacións de mellora da fachada do local. Máximo subvencionable 7.000 euros.

-          Adquisición de elementos sutentables de envasado e empquetado de comida e bebidas para entrega a domicilio ou recollida no local. Máximo subvencionable 4.000 euros.

-          Rotulación do nome do establecemento nos elementos fixos ou móviles da terraza.

Beneficiarias: pemes de calquera forma xurídica, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens, radicadas en Galicia que desenvolvan a actividade como restaurantes, cafetarías, bares e salóns de banquetes, dados de alta nalgún dos seguintes IAE:

GRUPO 671 Epígrafes 1,2, 3, 4 ou 5; GRUPO 672 Epígrafes 1,2 ou 3; GRUPO 673 Epígrafes 1 ou 2;  GRUPO 675; GRUPO 676 Epígrafe 9

Dada a situación de alarma pola Covid 19 exímese a necesidade de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias (consultar Resolución).

Prazo de solicitude: do 4 de decembro de 2020 ao 28 de febreiro de 2021, agás que se produza esgotamento do crédito.

Obrigas a destacar:

- Manter os elementos subvencionados durante un prazo de tres anos desde a finalización do prazo de execución (en caso de deteiorarse poderá ser substituído, aínda que a substitución non será subvencionada).

Máis información: http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP411 , ou contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento municipal 

RESULTADOS ENTREVISTAS SELECCIÓN ADMINISTRADOR E MONITORES PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO TERRAS DO SOR IV

Publicados resultados entrevistas da selección do  administrador/-a, monitor/-a sociosanitaria e monitores/-as carpintaría e moble para o obradoiro de emprego "Terras do Sor IV" .

Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

ACTA SELECCIÓN ALUMNOS ESPECIALIDADE SOCIOSANITARIA E PUNTUACIÓN ENTREVISTA PARA DIRECTOR DO OBRADOIRO DE EMPREGO TERRAS DO SOR IV

No día de hoxe publícanse os resultados das entrevistas da selección do director para o obradoiro de emprego "Terras do Sor IV" e a acta de selección dos alumnos para a especialidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

miércoles, 2 de diciembre de 2020

PUBLICAS RESULTADO ENTREVISTAS SOCIOSANITARIA E ACTA DE SELECCIÓN DE TRABALLADORES DE CARPINTARÍA E MOBLE PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO TERRAS DO SOR IV

 No día de hoxe publícanse os resultados das entrevistas da selección dos traballadores para o obradoiro de emprego "Terras do Sor IV" para a especialidade de Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, e a acta de selección para a especialidade de carpintaría e moble.

Máis información: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

martes, 1 de diciembre de 2020

lunes, 30 de noviembre de 2020

AXUDAS DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE ÁS MICROEMPRESAS E Á HOSTALERÍA

PROGRAMA I DE APOIO A MICROEMPRESAS, de mantemento do emprego e a
actividade económica das microempresas de Galicia máis afectadas pola
COVID-19


Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde:

1. As persoas ou entidades beneficiarias serán as persoas traballadoras
autónomas con persoal contratado por conta allea ao seu cargo, as
microempresas, calquera que sexa a súa forma xurídica e, excepcionalmente,
as pemes, sempre desenvolvan a súa actividade económica nos sectores
especialmente paralizados. As persoas ou entidades beneficiarias deberán
cumprir todos e cada un destes requisitos:

– Que teñan domicilio fiscal en Galicia.

– Que teñan ou tivesen autorizado un expediente de regulación temporal de
emprego (ERTE) pola COVID-19 desde a declaración do estado de alarma.

– Que a facturación baixase polo menos o 45 % no ano 2020, realizándose
unha comparación entre o facturado en todo o ano 2019 e os tres primeiros
trimestres do ano 2020.

2. Entenderase como actividade especialmente paralizada:

a) En todo caso o lecer nocturno. Son negocios de lecer nocturno aqueles con  establecementos de discotecas, pubs, cafés-espectáculo e salas de festas, salas de concertos, cafés con categoría especial, karaokes..


b) Aquelas actividades económicas que se desenvolvan no ámbito das
atraccións de feiras e que se trate de actividades en que non existe
establecemento aberto ao público e que pertenzan aos seguintes CNAE: 4724,
4729, 4781, 4782, 4789, 5610, 5629, 5630 e 9200.

c) Os negocios encadrados nos seguintes CNAE:

CNAE 4932: Transporte por taxi.

CNAE 5010: Transporte marítimo de pasaxeiros.

CNAE 5030: Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores.

CNAE 5621: Provisión de comidas preparadas para eventos.

CNAE 5914: Actividades de exhibición cinematográfica.

CNAE 7911: Actividades das axencias de viaxes.

CNAE 7912: Actividades dos operadores turísticos.

CNAE 7990: Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con eles.

CNAE 8230: Organización de convencións e feiras de mostras.

CNAE 9001: Artes escénicas.

CNAE 9002: Actividades auxiliares ás artes escénicas.

CNAE 9004: Xestión de salas de espectáculos.

CNAE 9321: Actividades dos parques de atraccións e os parques temáticos.

CNAE 9329: Outras actividades recreativas e de entretemento.

Cuantía das axudas:

-4.000 euros en dúas anualidades: 2.000 euros no 2020 e 2.000 no 2021.

-5.000 euros para os que pertenzan a sectores especialmente paralizados, en dúas anualidades: 2.500 euros en 2020 e 2.500 euros en 2021.


Prazo de presentación de solicitudes: do 28/11/2020 ata o 27/12/2020, pero os expedientes vanse resolvendo por orde de entrada.

Principais obligacións: manter a actividade económica e o empleo durante 6 meses desde a fecha de publicación desta orde, 27/11/2020.Programa II de apoio ao sector da hostalaría

Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas ou entidades beneficiarias as persoas traballadoras
autónomas persoa física, ou con persoal contratado por conta allea ao seu
cargo, as microempresas, pemes do sector de hostalaría, tamén se consideran
dentro do sector da hostalaría os hoteis, hostais, casas rurais e outros
tipos de aloxamentos que cumpran estes requisitos:

– Ter domicilio fiscal en Galicia.

– Estar afectado polos supostos de peche do establecemento ou de peche
perimetral do concello en que se sitúen os hoteis, hostais, casas rurais e
outros tipos de aloxamentos, ditados pola autoridade sanitaria da Xunta de
Galicia nas ordes que se relacionan:

– Orde da Consellería de Sanidade do 7 de outubro de 2020
– Orde da Consellería de Sanidade do 4 de novembro de 2020
– Orde da Consellería de Sanidade do 8 de novembro de 2020
– Orde da Consellería de Sanidade do 13 de novembro de 2020


Ou en calquera outra orde ou disposición ditada pola autoridade sanitaria
da Comunidade Autónoma de Galicia nesta materia ata o remate do prazo de
solicitudes.

– Ter pechada a actividade durante un mínimo de dúas semanas. Entenderase
que está afectada polo peche aquela actividade económica que non permita o
consumo dos clientes dentro do establecemento ou nas súas terrazas.


Cuantía das axudas:

-1.500 euros por establecemento e mes de paralización desde outubro (cun mínimo de duas semanas). Os que teñen paralizado a actividades só dúas semanas reciben a parte proporcional 750 euros.

- 2.000 euros por establecemento e mes paralizado desde outubro si ten 10 ou máis traballadores. Os que teñen paralizado a actividades só dúas semanas reciben a parte proporcional 1.000 euros.


Prazo de presentación de solicitudes
: do 28/11/2020 ata o 27/12/2020, pero os expedientes vanse resolvendo por orde de entrada.

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201127/AnuncioG0599-261120-0001_es.pdf , ou contactando coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal.

lunes, 23 de noviembre de 2020

PRÉSTAMOS IFI EXTRAORDINARIOS COVID-19. IGAPE.

Obxecto: Apoiar financeiramente ás pemes afectadas pola COVID-19

Requisitos: pemes e micropemes, persoas físicas, comunidades de bens e sociedades civís que cumpran os requisitos para a modalidade de préstamo  solicitado, e que cumpran unha das seguintes condicións:

-      Necesidade de recuperar o capital de explotación perdido durante a crise Covid-19.

-      Necesidade de incrementar o seu capital de explotación en previsión dunha lenta recuperación do mercado (cando deban almacenar as súas existencias durante máis tempo do habitual, ou cando deban conceder períodos de cobro máis dilatados nas súas vendas)

-      Dificultade de acceso a financiamento bancario para capital de explotación.

 

Importe dos préstamos: mínimo 3.000 euros e máximo 500.000 euros, amortización máx. 7 anos, e máximo 3 anos de carencia. Garantía adicional requirida a partir de 200.000 euros.

Tipo de xuro: tipo de referencia a media do Euribor a un ano do mes anterior á resolución de concesión, cun marxe adicional de 0,2 puntos porcentuais. Será do 0% cando resultase negativo.

Finalizado o período de carencia, o reintegro do préstamo será mediante cotas trimestrais, o último día do trimestre natural.

Prazo: aberto e ata esgotamento de crédito, en todo caso finaliza o 30 de decembro de 2020.

Máis información: en www.igape.es; informa@igape.es; 981541147; oficinas territoriais do Igape; ou dirixirse á Axente de Emprego do concello.


Oferta de emprego: Auxiliar de axuda no fogar (Xornada:19 horas/semana)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (19 h/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 14 de decembro de 2020, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición comenza mañá día 24 de novembro e remata o día 03 de decembro de 2020. A selección realizarase o día 04 de decembro, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 20 de noviembre de 2020

PROGRAMA DE AXUDAS PRA REHABILITACIÓN ENERXÉTICA EN VIVENDAS E EDIFICIOS

 

DOGA 06/11/2020: INSTITUTO GALEGO VIVENDA E SOLO: PROGRAMA DE AXUDAS PARA ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN ENERXÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES, CON CARÁCTER PLURIANUAL. (código procedemento VI406C)

Sistema: por orde de presentación de solicitudes         ata esgotamento do crédito, tendo en conta que se considerarán válidamente presentadas cando vaian acompañadas da totalidade dos documentos esixidos nas bases.

Prazo: do 02/01/2021 ao 31/07/2021

Restricións: son requisitos indispensables para optar a estas axudas os seguintes:

-      Que o ano de construcción sexa anterior ao 2007.

-      Que se acade unha redución do consumo de enerxía final mínimo do 10% respecto á situación de partida.

-      Que se acade unha mellora da cualificación enerxética mínimo dunha letra  respecto á situación de partida (excepto para inmobles calificados coa letra A)

Beneficiarios:

Persoas físicas propietarias de vivendas unifamiliares, edificios residenciais e vivendas nestes edificios. Comunidades de persoas propietarias e agrupacións de comunidades de persoas propietarias de edificios residenciais. Agrupacións de persoas propietarias.

Axudas:

-      Mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica

-      Mellora da eficiencia enerxética das instalacións térmicas

-      Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación

Podendo realizarse unha tipoloxía de actuación ou unha combinación de varias.

 

A axuda varía para cada actuación e segundo os resultados de aforro enerxético acadados. Para o cálculo da axuda correspondente a cada tipoloxía de actuación pode consultarse o seguinte enlace: http://pree-calculo.idae.es/ 

Destacar:

     -          Non serán subvencionables os custes de licencias, impostos, taxas nin tributos, EXCEPTO o IVE (será subvencionable cando non se poida recuperar ou compensar) 

-          Son subvencionables os custos de xestión da solicitude (máx. 4% axuda ou 3.000 euros) e de xestión da xustificación da axuda (máx. 7% axuda ou 7.000 euros)

-          As actuacións non poderán estar iniciadas con anterioridade á data de rexistro da solicitude de axuda, EXCEPTO para as actuacións preparatorias para solicitar a solicitude (proxecto, memoria técnica, certificados…) que non poderán ser anteriores ao 07/08/2020.

-          Aportar na xustificación final fotografías das obras realizadas.

 

Máis información:  IGVS - Portadaigvs.xunta.gal ou dirixirse á Axente de emprego do concello.igvs.xunta.gal

jueves, 19 de noviembre de 2020

Bases selección alumnos-traballadores e resto de persoal do obradoiro de emprego "Terras do Sor IV"

Están expostas na sede electrónica e taboleiro de anuncios do concello as bases de selección do alumnado e persoal para o obradoiro dual de emprego, conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor IV" e subvencionado pola Consellería de Emprego e Igualdade. O número de alumnos/-as participantes é de 20: 9 para a especialidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais e 11 para a especialidade de carpintaría e moble. Ademáis seleccionarase un director, 2 monitores de carpintaría de madeira, 1 monitor de sociosanitaria e 1 administrador a media xornada.


Para máis información, pode pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

miércoles, 18 de noviembre de 2020

PROGRAMA DE RESCATE A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS OU TRABALLADORES/AS DO MAR POR CONTA PROPIA

 

Orde do 17 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de rescate a persoas traballadoras autónomas afectadas pola crise da COvid-19 financiado con cargo ao programa operativo FSEGalicia 2014-2020 e se procede a súa convocatoria para o ano 2020 (TR400A). DOGA 18/11/2020

Obxecto: Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas ou traballadores do mar por conta propia que teñan recoñecido o cesamento ordinario ou extraordinario da actividade.

Perosas beneficiarias:

-          Persoas traballadoras de alta no RETA ou no réxime de traballadores do mar por conta propia, con domicilio fiscal en Galicia e que teñana recoñecido o cesamento ordinario ou extraordinario da actividade.

Axudas:

-          1.200 euros con carácter xeral.

-          2.000 euros para aquelas persoas que ademáis de cumprir o requisito anterior a súa actividade estivera especialmente paralizada (deberán encadrarse nos CNAEs específicos e serán: lecer nocturno, salas de concertos, atraccións de feiras de determinados CNAE, transporte por taxi, transporte marítimo ou por vías navegables interiores de pasaxeiros,  exhibición cinematográfica, axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas co turismo, organización de convencións e feiras de mostras, artes escénicas, actividades auxiliares ás artes escénicas, xestión de slas de espectáculos, parques de atraccións eparques temáticos, outras actividades recreativas e de entretemento).

 

-          Prazo de solicitude: 1 mes ou ata esgotamento de crédito, O prazo comeza o 19 de novembro de 2020. A resolución vai por orde de entrada de solicitudes completas e ata esgotamento de crédito (é dicir, que se unha solictude non está completa a súa orde de entrada pasaría á data de subsanación do requirimento recibido para subsanala).

Destacar:

-          Os importes da axuda non son acumulables entre sí.

-          As persoas solicitantes deberán manter a alta como traballadoras durante un mínimo de dous meses a contar desde o 18 de novembro de 2020.

Máis información: en https://sede.xunta.gal ou dirixirse á Axente de emprego do concello.

lunes, 9 de noviembre de 2020

Oferta emprego: auxiliar de axuda no fogar (Xornada: 34 horas/semana)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (34 h/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 01 de decembro, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición comenza mañá día 10 e remata o día 19 de novembro de 2020. A selección realizarase o día 23 de novembro, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 6 de noviembre de 2020

OBRADOIRO DE EMPREGO TERRAS DO SOR IV

Está previsto proximamente por en funcionamento un Obradoiro dual de emprego conxunto para os concellos de O Vicedo, Ourol e Muras, denominado "Terras do Sor IV", subvencionado pola Consellería de Emprego e Igualdade, para as especialidades de: 


- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.
- Traballos de carpintería e moble.

Os candidatos deberán estar inscritos como desempregados na oficina de emprego de Viveiro e carecer de ocupación nese momento, ademáis doutros requisitos que poden establecerse nas bases de selección, as cales contamos que a próxima semana estarán expostas na sede electrónica do concello de O Vicedo, taboleiro de edictos, etc. Para a especialidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais é necesario ter unha titulación mínima: ESO ou equivalente...

Os interesados deben pasar canto antes pola oficina de emprego de Viveiro para inscribirse especificamente para Obradoiros duais de emprego e nunha das dúas especialidades en concreto.

Ademáis, contratarase  outro persoal de xestión e apoio: un director, monitores un adminsistrativo.

miércoles, 28 de octubre de 2020

Acta de selección administrativo/-a, como funcionario interino. Programa "Fomento do emprego 2020"

Publicada no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do concello do Vicedo acta da selección para o nomeamento como funcionario interino dun administrativo, dentro do programa: fomento do emprego do plan provincial único de cooperación cos concellos 2020, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

viernes, 23 de octubre de 2020

Lista admitidos/excluidos definitiva selección dun admistrativo/-a, funcionario interino. "Fomento emprego 2020"

Publicouse no día de hoxe 23/10/2020 a lista definitiva de admitidos e excluidos definitiva  en relación coas bases para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2020", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.Recordarvos que as probas e valoración de méritos terán lugar o día 27 de outubro de 2020, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).


Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: 
https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info. 

viernes, 16 de octubre de 2020

Lista de admitidos/excluidos provisional para a selección dun administrativo, como funcionario interino. Subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo

 Publicouse no día de hoxe 16/10/2020 a lista de admitidos e excluidos provisional  en relación coas bases para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2020", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.


Segundo se establece na resolución os excluidos dispoñen dun prazo de dous días hábiles, é decir, dos días 19 e 20 de outubro para efectuar as alegacións que estimen oportunas.
As probas e valoración de méritos terán lugar o día 27 de outubro de 2020, ás 10:00 horas, no Centro Sociocultural, Xuvenil e da Terceira idade do Vicedo, sita na rúa Cidade de Mondoñedo, nº 23 O Vicedo (Casa da Cultura).


Para máis información ou consulta das listas contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: 
https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.  ( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no  + para ver toda a información)

jueves, 15 de octubre de 2020

CAMPAÑA "CAMIÑO GASTRONÓMICO DO MAR"

 A Asociación de Amigos do Camiño do Mar, a Organización de Produtores Pesqueiros de Lugo e Armadores de Burela, S.A., levarán a cabo a campaña “Camiño Gastronómico do Mar”.

Trinta restaurantes de quince concellos, desde o 9 de outubro ata o 6 de decembro, promocionarán algúns dos peixes máis representativos dos que capturan as frotas pesqueiras da Mariña e o Ortegal. Os que participan neste concello son Areagrande e La Bodeguita.


martes, 13 de octubre de 2020

Oferta emprego: auxiliar de axuda no fogar (Xornada: 32 horas/semana)

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (32 h/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 04 de novembro, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición comenza mañá día 14 e remata o día 23 de outubro de 2020. A selección realizarase o día 26 de outubro, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.


Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Oferta de emprego: auxiliar administrativo/-a adscrita aos servizos sociais municipais

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR ADMINISTRATIVO/-A, a xornada completa, con adscrición aos servizos sociais municipais do concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 2 de novembro, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición comenza mañá día 14 e remata o día 23 de outubro de 2020. A selección realizarase o día 26 de outubro, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

jueves, 8 de octubre de 2020

Oferta emprego: Operario/-a servizos múltiples

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na súa sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun operario/-a de servizos múltiples, a xornada completa. A data de inicio prevista é o día 28 de outubro, e cunha duración de seis meses.


O prazo de inscrición queda aberto desde  mañá día 09 ata o día 19 de outubro de 2020. A selección realizarase ese mesmo día 20 de outubro, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinche no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

jueves, 1 de octubre de 2020

Oferta de emprego: administrativo, funcionario interino. Subvencionado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo ao abeiro do programa Fomento do emprego 2020

No BOP de Lugo de hoxe día 01/10/2020 publícanse as bases para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2020", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.O prazo de solicitude é de 10 días naturais a contar a partir do día seguinte ó da publicación: polo tanto queda aberto desde mañá día 2 de outubro de 2019 ata o día 13 de outubro de 2020 (por ser os días 11 e 12 inhábil).


Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: http://deputacionlugo.gal/boletin-oficial-da-provincia-de-lugo/ultimo-bop , https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

Oferta de emprego: auxiliar de axuda no fogar a xornada parcial 32 horas/semana

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha  AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (32 h/semana), con adscrición ao servizo municipal de axuda no fogar do Concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 22 de outubrp, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición comenza mañá día 02 e remata o día 13 de outubro de 2020. A selección realizarase o día 14 de outubro, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola Casa do Concello, ou pinchando no seguinte enlace:https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

jueves, 24 de septiembre de 2020

Oferta emprego: administrativo/-a, funcionario interino, subvencionado pola Excma.Deputación Provincial de Lugo a través do programa "Fomento do emprego 2020"

 Están aprobadas e expostas as bases para o nomeamento como funcionario interino dun ADMINISTRATIVO/-A, pertencente á escala de Administración Xeral, dentro do programa: "Fomento do Emprego do plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2020", financiado pola da Excma. Deputación Provincial de Lugo.Próximamente está previsto que se publique a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, e o prazo de inscripción será de 10 días naturais contados a partir de dita publicación.Para máis información ou consulta das bases contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo, ou pinchar aquí: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

martes, 22 de septiembre de 2020

Oferta emprego: limpador/-ra a xornada completa

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPIADOR/A a xornada completa, por un período de 6 meses.

O prazo de inscrición iniciase mañá día 23 ata próximo día 2 de outubro de 2020, realizándose o proceso de selección o día 5 de outubro partir das 10:00 horas na casa consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

viernes, 18 de septiembre de 2020

Oferta de emprego: péon de prevención e defensa contra incendios forestais

Como nos comunican que vamos a ter unha vacante de peón de prevención e defensa contra incendios forestais neste concello, procedemos a iniciar o proceso de selección para o que resta da campaña de verán 2020.

As persoas interesadas poden chamar canto antes ao Concello do Vicedo, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, chamando ao 982590029/982590195, vamos a proceder a presentar oferta na oficina de emprego de Viveiro.

lunes, 14 de septiembre de 2020

Oferta de emprego: vacante como condutor motobomba

Queda unha vacante nun  dos postos de condutor de motobomba para este concello e polo que resta da campaña de verán 2020.

As persoas interesadas poden chamar canto antes ao Concello do Vicedo, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, chamando ao 982590029/982590195, vamos a proceder a presentar oferta na oficina de emprego de Viveiro.

viernes, 11 de septiembre de 2020

SUBVENCIÓNS ANO2020 PARA MOVILIDADE EFICIENTE E SOSTIBLE (PROGRAMA MOVES II EN GALICIA)

No DOG do xoves 10 de setembro de 2020, o INEGA convoca axudas para a promoción da movilidade eficiente e sostible.

Actuacións subvencionables:

 Actuación 1: Adquisición de vehículos de enerxías alternativas.

Pode consultar no siguinte link os vehículos subvencionables:

http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES-II

Actuación 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.

Actuación 4: Implantación de medidas de movilidade sostible no traballo.

Inicio do plazo de solicitude de adhesión de entidades colaboradoras (Actuación 1 e 2): Desde o 11 de setembro de 2020 (artículo 6.3).

Inicio do plazo de solicitude das axudas: 9:00h do 1 de outubro de 2020 (artículo 7.2).

Fin do plazo de solicitude: 10 de setembro de 2021.

Máis información pinchando no seguinte enlace:http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/aforro/2020/ficha_aforro2020_0005.html?idioma=es

jueves, 10 de septiembre de 2020

Oferta de emprego: limpador/-a a xornada parcial

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPIADOR/A a xornada parcial (96,66%), por un período de 6 meses.

O prazo de inscrición iniciase mañá día 11 ata próximo día 21 de setembro de 2020, realizándose o proceso de selección o día 22 de setembro partir das 10:00 horas na casa consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinchar no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/board

martes, 1 de septiembre de 2020

Programa Prende para a contratación de persoas mozas entre 16 e 30 anos inscritas no sistema de Garantía Xuvenil

Axuda económica dirixida a persoas físicas ou xurídicas da provincia de Lugo cuxo centro de traballo se atope situado nalgún municipio do ámbito de actuación detallado no Anexo I desta convocatoria (entre eles O Vicedo), que teñan unha necesidade de contratación e que desexen incluír no seu cadro de persoal un mozo inscrito no sistema de garantía xuvenil que resida nun territorio rural.

As persoas físicas ou xurídicas participantes deberán formalizar un contrato indefinido cun mozo/a inscrito no sistema de garantía xuvenil.

A contía de axuda pode chegar aos 5700 euros en función da duración do contrato.

A axuda asignarase por orde de entrada de solicitude ás 30 primeiras en entrar.

O prazo de solicitude remata ó día 3 de setembro de 2020.

Para máis información poden poñerse en contacto coa Deputación Provincial de Lugo no teléfono:


982 26 02 61 / 982 26 02 58 / 982 26 00 85

Enlaces:

http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/30-06-2020_0.pdf#page=1

http://deputacionlugo.gal/gl/temas/emprego/prende/empleo