martes, 30 de junio de 2020

Axudas contratación e autoemprego para concellos rurais da Excma. Deputación Provincial de Lugo

No Bop de Lugo de hoxe convócanse axudas por parte da Excelentísima Deputación de Lugo para:


- Fomento da cultura emprendedora: subvencionando o autoempleo no rural como traballador autónomo  ou como socios nunha cooperativa, sociedade laboral...

- Axudas contratación mozos/-as inscritas no sistema de garantía xuvenil, para empresas localizadas en concellos rurais.

As axudas vanse concedendo por orde de entrada

No seguinte enlace pode acceder a convocatoria:

http://www.deputacionlugo.gal/es/boletin-oficial-da-provincia-de-lugo/bop

lunes, 29 de junio de 2020

RESULTADOS PROBA DO BANCO SELECCIÓN TRES CONDUTORES MOTOBOMBA

Pinchando no seguinte enlace, pódense consultar os resultados das probas de esforzo para a selección de tres condutores motobomba: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver todas as publicacións)

Recordámoslles que o resto das probas terán lugar: o día 30 de xuño de 2020, na Casa da Cultura, ás 10:00 horas.

domingo, 28 de junio de 2020

Vacante nos postos de peóns de prevención e defensa contra incendios forestais, para a campaña 2020

Realizado o proceso selectivo para a contratación de 3 peóns de prevención e defensa contra incendios forestais para a brigada municipal de prevención e defensa contra incendios forestais, para a campaña de incendios 2020, resultou vacante un dos postos.

Ábrese un novo prazo para a presentación de candidaturas, de tres días hábiles, desde o día 29 de xuño ata o 1 de  xullo (ambos inclusive).

As persoas interesadas poden chamar canto antes ao Concello do Vicedo, contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, chamando ao 982590029/982590195

viernes, 26 de junio de 2020

Oferta de emprego limpadora para cubrir vacacións

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPIADOR/A baixo a modalidade de contrato de traballo de interinidade, coa xornada das persoas as que sustitúe, desde o próximo día 17 de xullo ata o 18 de agosto de 2019.

O prazo de inscrición será do día 29 de xuño ao 8 de xullo, ambos inclusive, realizándose o proceso de selección o día 9 de xullo ás 10:00 horas na casa consistorial.

Para máis información e inscricións: pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, 
ou pinchando no seguinte enlace:  https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info

jueves, 25 de junio de 2020

Axudas a empresas para garantir a seguridade laboral e xerar confianza no consumidor trala crise do COVID, do IGAPE


Prazo solicitude: do 26/06/2020 ao 31/07/2020 ou ata o esgotamento do crédito, van resolvéndose por orde de entrada

Obxecto:
1. Agás as empresas e autónomos adicados a actividades turísticas, segundo a relación detallada de actividades subvencionables contida no anexo I, os proxectos obxecto de apoio e as actuacións consecuentes deben derivarse do informe de autodiagnóstico efectuado coa ferramenta ComercioSeguroGalicia, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, que deberá achegarse xunto coa solicitude de axuda.
2. Estas axudas teñen como obxecto subvencionar aqueles proxectos que inclúan unha ou varias das seguintes actuacións:
2.1. Medidas de protección dos empregados e clientes nos espazos de traballo, tales como:
• Pantallas protectoras para mostradores e zonas de caixa.
• Vinilos adhesivos para a delimitación no chan de zonas seguras, marcación dos fluxos de clientes, de marcación de posicionamento e a da distancia de seguridade interpersoal.
• Dispositivos de control de capacidade e de sistemas de contaxe de clientes ou outro sistema para garantir a distancia entre clientes.
• Dispositivos de control de temperatura.
• Calquera outra medida das recomendadas pola autoridade sanitaria que permita incrementar a protección dos empregados e clientes.
2.2. A adaptación dos espazos de traballo para reducir o contacto do cliente con elementos ou superficies e evitar a súa contaminación, tales como:
• Portas de apertura automática.
• Instalación de puntos de autopago.
• Sensores de luz.
• Calquera outra medida ou dispositivo para minimizar o contacto.
2.3. A adquisición de medios de protección e hixiene para empregados e clientes: máscaras protectoras individuais, máscaras para o persoal da empresa, luvas, calzas, dispensadores automáticos de xeles hidroalcohólicos e calquera outro para a protección persoal que sexa adecuada á específica actividade que se desenvolve na empresa. A cantidade destinada a esta epígrafe non poderá exceder o 20 % do total de actuacións subvencionables; consecuentemente, ningún proxecto poderá constar unicamente de actuacións contempladas nesta epígrafe.
2.4. A instalación de equipamentos de desinfección de superficies, ambientes e produtos.
2.5. A contratación de servizos para reforzar a limpeza dos locais e realizar desinfeccións de forma periódica. A cantidade destinada a este punto non poderá exceder o 20 % do total de actuacións subvencionables, para un período máximo de prestación de servizos de 6 meses. Consecuentemente, ningún proxecto poderá constar, unicamente, de actuación recollidas nesta epígrafe.
2.6. A adquisición de equipamentos ou realización de obras que permitan a ventilación e renovación do aire do establecemento.
2.7. Cartelaría e puntos de informacións, físicos ou dixitais, sobre as medidas de prevención ante o COVID-19 implementadas no establecemento.
2.8. De xeito excepcional, outros que poidan contribuír a protexer a saúde das persoas empresarias, empregadas e clientes fronte ao COVID-19, o cal se motivará na resolución de concesión.
2.9. Capacitación específica das persoas traballadoras para aplicar os protocolos adaptados ás normativas e recomendacións sanitarias fronte ao COVID-19.
2.10. Gastos externos (consultoría, análises, custo da certificación y similares) aplicados á obtención de certificacións para cumprimento de protocolos e medidas.
Todos os equipamentos e materiais adquiridos en calquera das actuacións anteriores deben cumprir as normas e directivas que son necesarias para a fabricación de equipamentos de protección individual, material sanitario e outros produtos necesarios para a loita contra o COVID-19. Unha guía orientativa desta normativa está dispoñible en:
https://marketplacecovid19.gal/info/normas-e-directivas-para-fabricacion-de-produto
·         Serán subvencionables os gastos e investimentos realizados entre o 15 de marzo de 2020 e a data límite de xustificación establecida na resolución de concesión, necesarios para desenvolver as actividades descritas no artigo 1.2, que cumpran os requisitos establecidos pola Orde HFP/1979/2016, do 29 de decembro, do Ministerio de Facenda e Función Pública, pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables do programa operativo do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

Requisitos

Ademais, deberán cumprir as seguintes condicións:
• Que desenvolvan a súa actividade en Galicia polo menos nun centro de traballo.
• Que, tendo a condición de peme conforme os requisitos establecidos pola Comisión Europea na súa Recomendación 2003/361/CE, do 6 de maio de 2003 (DOUE 124, do 20 de maio, p. 36), empreguen menos de cincuenta (50) traballadores.
• Que estean dados de alta nalgunhas das epígrafes do IAE que se relacionan no anexo I.
ANEXO I
Actividades subvencionables
(segundo a clasificación de actividades do imposto sobre actividades
económicas-IAE)
– Sección 1: Actividades empresariais servizos.
Agrupación 61. Comercio por xunto.
Agrupación 62. Recuperación de produtos.
Agrupación 63. Intermediarios do comercio.
Agrupación 64. Comercio polo miúdo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco realizado en establecementos permanentes.
Agrupación 65. Comercio polo miúdo de produtos industriais non alimenticios realizado en establecementos permanentes. (Excepto epígrafe 652.1.- Farmacias: Comercio polo miúdo de medicamentos, produtos sanitarios e de hixiene persoal).
Agrupación 66. Comercio mixto ou integrado; comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente (ambulancia, mercadillos e mercados ocasionais ou xornais); comercio en réxime de expositores en depósito e mediante aparellos automáticos; comercio polo miúdo por correo e catálogo de produtos diversos.
Agrupación 69. Reparacións.
Grupo 721. Transporte de viaxeiros. (Excepto epígrafe 721.2.- Transporte por autotaxis).
Grupo 722. Transporte de mercadorías por estrada.
Grupo 731. Transporte marítimo internacional (Excepto epígrafe 731.2.- Transporte marítimo internacional de mercadorías.)
Grupo 733. Transporte de cabotaxe e por vías navegables interiores (Excepto epígrafe 733.2.- Transporte de cabotaxe e por vías navegables interiores de mercadorías.)
Grupo 751. Actividades anexas ao transporte terrestre.
Agrupación 76. Telecomunicacións.
Agrupación 81. Institucións financeiras.
Agrupación 82. Seguros.
Agrupación 83. Auxiliares financeiros e de seguros. Actividades inmobiliarias.
Agrupación 84. Servizos prestados ás empresas.
Agrupación 85. Aluguer de bens mobles.
Agrupación 86. Aluguer de bens inmobles.
Agrupación 92. Servizos de saneamento, limpeza e similares.
Epígrafe 931.1.- Gardería e ensino de educación infantil, exclusivamente.
Grupo 933. Outras actividades de ensino.
Grupo 936. Investigación científica e técnica.
Grupo 943. Consultas e clínicas de estomatoloxía e odontoloxía.
Grupo 945. Consultas e clínicas veterinarias.
Grupo 952. Asistencia e servizos sociais para nenos, mozos, diminuídos físicos e anciáns, en centros non residenciais.
Agrupación 96. Servizos recreativos e culturais.
Agrupación 97. Servizos persoais
Agrupación 98. Parques de recreo, feiras e outros servizos relacionados co espectáculo. Organización de congresos. Parques ou recintos feirais.
– Seccion 1: Actividades empresariais turismo.
Agrupación 67. Servizo de alimentación.
Agrupación 68. Servizo de hospedaxe.
Grupo 755. Axencias de viaxe.
Agrupación 96. Servizos recreativos e culturais, que estean escritos no Rexistro de Actividades Turisticas de Galicia (REAT).
Agrupación 98. Parques de recreo, feiras e outros servizos relacionados co espectáculo. Organización de congresos. Parques ou recintos feirais, que estean escritos no Rexistro de Actividades Turisticas de Galicia (REAT).
Epigrafe 942.2 Balnearios e baños.
– Seccion 2: Actividades profesionais.
Todas as agrupacións excepto:
Grupo 831. Médicos de Medicina Xeral.
Grupo 832. Médicos especialistas (excluídos Estomatólogos e Odontólogos).
Grupo 835. Farmacéuticos.

Importe das axudas:

*Para pequeñas empresas adicadas a actividades turísticas que empreguen menos de 10 traballadores e estén no anexo I: 100% da inversión, máximo 1.200 euros. A inversión mínima son 300 euros e a máxima 1.200 euros. Poderán optar a modalidade do resto de empresas si renuncian a esta.

*Para o resto das empresas beneficiarias: 80% do gasto subvencionable, máximo 3.000 euros


Obrigas:
a) Manter os investimentos, vinculados á actividade económica subvencionable, no centro de traballo en Galicia, durante 3 anos desde a finalización do prazo de execución do proxecto, salvo que se trate de bens inscritibles nun rexistro público, que deberán manterse durante 5 anos. O investimento subvencionado poderá ser substituído dentro deste período, no caso de obsolescencia ou avaría, sempre e cando a actividade económica da beneficiaria se manteña en Galicia durante o período mencionado, non podendo ser obxecto de subvención. No caso de reforma en inmobles arrendados, deberá manterse o arrendamento ata transcorrido o período de 5 anos desde a data de finalización do prazo de execución do proxecto. No caso de edificación ou adquisición de inmobles en terreo alleo, deberá manterse o dereito de superficie ou a concesión administrativa durante 5 anos desde a finalización do prazo de execución do proxecto.
b) Xustificar a execución do proxecto que fundamenta a concesión da subvención no prazo establecido na resolución de concesión.
c) Xustificar ante o Igape o cumprimento dos requisitos e condicións da subvención, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou desfrute da subvención.
d) Someterse ás actuacións de comprobación que efectúe o Igape, así como a calquera outra actuación, sexa de comprobación ou de control financeiro, que poidan realizar os órganos de control competentes, en especial a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas, o Consello de Contas, ás comprobacións e verificacións que realizará o Organismo Intermedio, a Autoridade de Xestión ou a Autoridade de Certificación e, se é o caso, os órganos de control da Comisión Europea, achegando canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores, e ás verificacións previstas no artigo 125 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Consello. Para tal fin, deberá dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso, así como a documentación xustificativa da realización e aboamento dos custos subvencionables, coa finalidade de garantir o axeitado exercicio das facultades de comprobación e control, polo menos, un período de 3 anos a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das contas en que estean incluídos os gastos da operación. O Igape informará os beneficiarios da data a partir da cal se iniciará o cómputo do prazo.
e) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007.
f) No caso de non ser quen de realizar o proxecto para o que se concedeu a axuda, comunicar a renuncia ao expediente solicitado no momento en que se produza a certeza da non execución e, en todo caso, sempre con anterioridade ao vencemento do prazo de execución concedido para o proxecto.
g) Manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable adecuado en relación con todas as transaccións relacionadas cos investimentos subvencionados, sen prexuízo das normas xerais da contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría sobre os investimentos financiados con fondos Feder.
h) Todo isto sen prexuízo das demais obrigas que resulten do artigo 11 da Lei 9/2007.

 Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchar no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG524D&ano=2020&numpub=1&lang=es

miércoles, 24 de junio de 2020

Lista definitiva selección tres condutores motobomba

No día de hoxe, 25 de xuño de 2020, publícase a lista de admitidos/excluidos definitivas para a selección de tres condutores motobomba.

Recordámoslles que mañá día 26 de xuño, terán lugar as probas de esforzo na clínica Fouz de Viveiro, a partir das 12:00 horas.

martes, 23 de junio de 2020

OFERTA DE EMPLEO

En DomusVi  selecciona ENFERMERO/A para su centro residencial DOMUSVI VIVEIRO, ubicado en: Luis Cebreiro, s/n 27850 Viveiro Lugo

REQUISITOS: Diplomatura/Grado en Enfermería

FUNCIONES PRINCIPALES: .Valoración integral del residente/a y establecimiento del plan de cuidados ·Administración y registro de prescripciones farmacológicas modificación de los cambios de tratamiento. ·Cumplimentar la documentación clínico asistencial (Valoraciones, escalas y validación de planes) · Seguimiento del proceso de adaptación de los nuevos residentes/as del centro. ·Realización de pedidos de farmacia. . Coordinar el equipo de auxiliares

 CARACTERISTICAS DE LA OFERTA: Horario: turnos rotativos de mañanas (8-15h), tardes (15-22h) y noches (22-8h)

Puestos ofertados: 2 Jornada completa

Contrato: Temporal de 5 meses

Fecha de incorporación: mediados de julio Salario según convenio Interesados/as enviar cv actualizado a: afernandezfe@domusvi.es Asunto: Oferta Domusvi Viveiro

RESULTADOS PROBAS DO BANCO BRIGADA INCENDIOS

Pinchando no seguinte enlace, pódense consultar os resultados das probas de esforzo para a selección do persoal da brigada de incendios: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.1( Ir a taboleiro de anuncios, pinchar no + que está a dereita para ver todas as publicacións)

Recordamos que o resto das probas terán lugar: o día 26 de xuño de 2020, na Casa da Cultura, ás 10:00 horas.

viernes, 19 de junio de 2020

LISTAS DE ADMITIDOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE 3 CONDUTORES MOTOBOMBA E A BRIGADA DE INCENDIOS (1 XEFE DE BRIGADA, 3 PEÓNS E 1 PEÓN-CONDUTOR)

No día de hoxe, 19 de xuño de 2020, publícanse as seguintes listas de admitidos/excluidos provisionais, que no caso do xefe de brigada e dos condutores motobomba elévanse a definitivas por non haber candidatos/-as excluidos:

- Tres peóns para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 1 Peón-condutor para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 1 Xefe para a brigada de incendios, tres meses a xornada completa.
- 3 Condutores motobomba, dous meses e medio a xornada completa.

As persoas que aparecen como excluidas, poderán formular alegacións ou correxir, no seu caso, os erros que proceda, no prazo de dous días hábiles a contar a partir de hoxe (sin contar sábados, nin domingos, nin festivos), é decir, os días 22 e 23 de xuño. O día 25 de xuño, a máis tardar,  publicarase a lista definitiva dos condutores motobomba, o resto de listas xa se elevaron a definitivas por non haber excluidos.

Por outra parte, fíxanse as datas, hora e lugar da realización das probas, que serán:

* Para os condutores-motobomba:

A proba de esforzo realizarase o día 26 de xuño, a partir das 12:15 horas, na clínica FOUZ de Viveiro. Os resultados se publicaran a máis tardar ás 15:00 horas do día 29 de xuño no taboleiro de anuncios, páxina web do concello e blog de emprego municipal.

- Os candidatos que superen a proba de esforzo deberán presentarse para continuar coas seguintes fases do proceso de selección, que terán lugar a partir das 10:00 horas do día 30 de xuño de 2020, na Casa da Cultura do Vicedo, continuando nos días sucesivos, á mesma hora e no mesmo lugar, no caso de non cubrirse o total de postos de traballo convocados ou de non rematar as probas de selección no día arriba indicado.


* Para o xefe de brigada, peón-condutor e os 3 peóns da brigada de incendios:
A proba de esforzo realizarase o día 22 de xuño,  a partir das 12:15 horas, na clínica FOUZ en Viveiro. Os resultados publicaranse a máis tardar ás 15:00 horas do día 25 de xuño no taboleiro de anuncios, páxina web do concello e blog de emprego municipal.

- Os candidatos que superen a proba de esforzo deberán presentarse para continuar coas seguintes fases do proceso de selección, que terán lugar a partir das 10:00 horas do día 26 de xuño de 2020, na Casa da Cultura do Vicedo, continuando nos días sucesivos, á mesma hora e no mesmo lugar, no caso de non cubrirse o total de postos de traballo convocados ou de non rematar as probas de selección no día arriba indicado.AXUDAS A COMERCIOS MINORISTAS PARA A REACTIVACIÓN DO COMERCIO GALEGO POR MOR DA COVID-19IG279 - AXUDAS AOS PROXECTOS DOS COMERCIOS AO RETALLO GALEGOS PARA CONTRIBUÍR Á REACTIVACIÓN DO COMERCIO GALEGO
Finalidade / Obxectivo
Axudas aos proxectos dos comercios ao retallo galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor e convocar para o ano 2020 as ditas axudas en réxime de concorrencia non competitiva.
Beneficiarios potenciais
1. Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (pemes), calquera que sexa a súa forma xurídica, polo que tamén poderán acceder á condición de beneficiario as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, as actividades ou os comportamentos ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención.

2. Exímese ás persoas beneficiarias desta subvención do requisito de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou fronte á Administración pública da Comunidade Autónoma, no momento da concesión da axuda e do pagamento do anticipo concedido. No momento da xustificación, os beneficiarios deberán estar ao día das súas obrigas coa Facenda Pública, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social.

3. Non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas nas que concorra algunha do resto de circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, ou incumpran as obrigas do artigo 11 da citada Lei, as empresas que estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas, consecuencia dunha decisión da Comisión Europea.

4. Ademais deberán cumprir as seguintes condicións:

- Que desenvolvan a súa actividade en Galicia a lo menos nun centro de traballo.
- Que, tendo a condición de peme, empreguen menos de dez (10) traballadores e non teñan a consideración de grande establecemento comercial segundo a normativa aplicable.
- Que estean dados de alta nalgúns dos epígrafes do IAE que se relacionan no Anexo I.
- Que desenvolvan a actividade comercial nun ou varios establecementos, que individualmente non superen unha superficie total de 300 metros cadrados, agás que a actividade comercial se encadre na epígrafe 653 do IAE.
Sectores incentivables
As actividades que se relacionan no Anexo I (Aparecen ao final da orde que vos aparece no enlace ao final desta noticia)

Requisitos principais do proxecto
1. Os proxectos subvencionables terán que incluír un conxunto de actuacións de entre as descritas no artigo 1.2, aliñadas coas recomendacións do Autodiagnóstico efectuado coa ferramenta ComercioSeguroGalicia.

2. O importe dos proxectos subvencionables estará comprendido entre 300 e 1.200 euros

3. En ningún caso o custo dos gastos e dos investimentos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado.

4. En ningún caso se admitirán os pagamentos xustificados mediante recibo do provedor, nin os pagamentos por caixa ou en efectivo.
Inversións ou gastos computables
Estas axudas teñen como obxecto subvencionar aqueles proxectos que inclúan unha ou varias das seguintes actuacións:

1. Medidas de protección dos empregados e clientes no establecemento comercial, tales como:

- Pantallas protectoras para mostradores e zonas de caixa.
- Vinilos adhesivos para a delimitación no chan de zonas seguras, marcación dos fluxos de clientes, de marcación de posicionamento e a da distancia de seguridade interpersoal.
- Dispositivos de control de aforos e de sistemas de conteo de clientes ou outro sistema para garantir a distancia entre clientes.
- Dispositivos de control de temperatura.
- Calquera outra medida das recomendadas pola autoridade sanitaria que permita incrementar a protección dos empregados e clientes.

2. A adaptación do establecemento comercial para reducir o contacto do cliente con elementos e superficies e evitar a súa contaminación, tales como:

- Portas de apertura automática.
- Instalación de puntos de autopago.
- Sensores de luz.
- Calquera outra medida ou dispositivo para minimizar o contacto.

3. A adquisición de medios de protección e hixiene para comerciantes e clientes: máscaras protectoras individuais, máscaras para o persoal do establecemento comercial, luvas, calzas, dispensadores automáticos de xeles hidroalcólicos e calquera outro para a protección persoal que sexa adecuada á específica actividade no comercio. A cantidade destinada a este apartado non poderá exceder do 20% do total de actuacións subvencionables; consecuentemente, ningún proxecto poderá constar unicamente de actuación contempladas neste epígrafe.

4. A instalación de equipos de desinfección de superficies, ambientes e produtos.

5. A contratación de servizos para reforzar a limpeza dos locais e realizar desinfeccións de forma periódica. A cantidade destinada a este apartado non poderá exceder do 20% do total de actuacións subvencionables, para un período máximo de prestación de servizos de 6 meses. Consecuentemente, ningún proxecto poderá constar unicamente de actuación contempladas neste epígrafe.

6. A adquisición de equipos ou realización de obras que permitan a ventilación e renovación do aire do establecemento comercial.

7. Cartelaría e puntos de informacións, físicos ou dixitais, sobre as medidas de prevención ante a COVID-19 implementadas no establecemento comercial.

8. De xeito excepcional, outros que poidan contribuír a protexer a saúde dos comerciantes, empregados e clientes fronte ao COVID-19, o cal se motivará na resolución de concesión.

Tódolos equipamentos e materiais adquiridos en calquera das actuacións anteriores deben cumprir as normas e directivas que son necesarias para a fabricación de equipos de protección individual, material sanitario e outros produtos necesarios para a loita contra o COVID-19. Unha guía orientativa desta normativa está dispoñible en: https://marketplacecovid19.gal/info/normas-e-directivas-para-fabricacion-de-produto

Serán subvencionables os gastos e investimentos, realizados entre o 15 de Marzo de 2020 e a data límite de xustificación establecida na resolución de concesión, necesarios para desenvolver as actividades descritas no artigo 1.2.
Contía das axudas
A contía da axuda será do 100% dos conceptos subvencionables, cun límite máximo por solicitante de 1.200 euros
Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día seguinte á publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 31 de xullo de 2020, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito. As subvencións vanse resolvendo por orde de entrada
Incompatibilidades
Estas axudas son incompatibles con outras axudas ou subvencións públicas destinadas ás mesmas actuacións.

Principais obrigas
-Manter investimentos durante 3 anos desde a finalización do prazo de execución, salvo que sexan bens inscritibles nun rexistro público, que deberán manterse durante 5 anos. No caso de reforma en inmobles arrendados, deberá manterse o arrendamento ata transcorrido o período de 5 anos desde a data de finalización do prazo de execución do proxecto. No caso de concesións administrativas, deberá manterse tamén 5 anos.
Formación e tramitación
* Información:

- No Servizo de Atención Telemática a través do teléfono 900 81 51 51 ou 981 54 11 47
- A través de www.igape.es ou en informa@igape.es.
- Axente de emprego e desenvolvemento local do concello do Vicedo


* Tramitación:

Para presentar a solicitude, a entidade solicitante deberá cubrir previamente un formulario electrónico descritivo das circunstancias do solicitante e do proxecto para o que solicita a subvención, a través da aplicación establecida no enderezo da internet http://www.tramita.igape.es

A solicitude presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos.
Para poder presentar a solicitude por medios electrónicos, os solicitantes deberán reunir os seguintes requisitos:

Será necesario que o asinante da solicitude teña a representación legal da empresa. A oficina virtual do Igape acepta todos os certificados validados pola plataforma @firma da Administración Xeral do Estado. A presentación ante o Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia admite a sinatura da solicitude por parte dun único solicitante.


Á solicitude deberá anexarse o informe obtido do Autodiagnóstico efectuado coa ferramenta 

ComercioSeguroGalicia, da Consellería de Economía, Emprego e Industria.
O formulario de solicitude incluirá unha opción para que os solicitantes poidan pedir un anticipo do 50% da subvención concedida.
Observacións
O prazo máximo para resolver e notificar a resolución será de 2 meses desde a data de presentación de solicitude de axuda. Transcorrido este, poderase entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión de axuda.

O prazo para presentar a solicitude de cobramento e a xustificación de execución dos proxectos rematará na data establecida na resolución de concesión.


Enlaces de interés:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200619/AnuncioO92-110620-0004_gl.html


jueves, 18 de junio de 2020

CHEQUES DIXITALIZACIÓN COVID-19 PARA EMPRESAS

PROXECTOS DE DIXITALIZACIÓN PARA FACER FRONTE Á SITUACIÓN PROVOCADA POLO COVID-19 (CHEQUES DIXITALIZACIÓN COVID-19), SUBVENCIONADOS POLO IGAPE

O prazo de presentación comezará o 19/06/2020, por orde de entrada


Quen pode solicitar:

Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades con centro de traballo en Galicia comprendidas nalgunha das seguintes categorías:

a) Microempresas segundo a definición establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 (inclúe autónomos que cumpran a condición de microempresa) que desenvolvan a súa actividade nalgún dos seguintes sectores:

i. Hostalaría e turismo – CNAE 55 (servizos de aloxamento), 56 (servizos de comidas e bebidas), 7711 (alugamento de automóbiles e vehículos de motor lixeiros), 7721 (alugamento de artigos de ocio e deportes), 79 (actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes), 9004 (xestión de salas de espectáculos), 91 (actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais), 93 (actividades deportivas, recreativas e de entretemento).

ii. Comercio polo miúdo – CNAE 45 (venda e reparación de vehículos de motor e motocicletas) e 47 (comercio polo miúdo, excepto de vehículos de motor e motocicletas).

iii. Transporte – Rama H da CNAE (transporte e almacenamento).

iv. Perrucaría e estética persoal, tinturarías, servizos de reparación e outros – CNAE 95 (reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico), 9601 (lavado e limpeza de pezas de roupa téxtiles e de pel), 9602 (perrucaría e outros tratamentos de beleza), 9603 (pompas fúnebres e actividades relacionadas), 9604 (actividades de mantemento físico) e 9609 (outros servizos persoais n.c.n.).

v. As seguintes epígrafes de formación: 8532 (educación secundaria técnica e profesional) e 855 (outra educación).

b) Entidades da economía social.

c) Entidades do tecido asociativo empresarial e laboral, como poden ser asociacións empresariais, clústers, colexios profesionais ou cámaras.

Gastos subvencionables

As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por obxecto apoiar proxectos que promovan a adaptación dos beneficiarios elixibles á situación creada polo COVID-19 mediante a implementación efectiva de tecnoloxías dixitais en calquera das seguintes categorías:

• Sistemas de control de presenza: cámaras, sensores, sistemas de check-in/check-out.

• Sistemas de control de capacidade: cámaras, sensores, sistemas en liña sobre catálogo diario (xestión de citas), xestión de colas.

• Sistemas de control de estado sanitarios: cámaras específicas, pulseiras.

• Sistemas de control de normas de calidade COVID-19.

• Sistemas e aplicacións de xestión baseados en Low code automation.

• Sistemas de catálogos diarios efémeros; sistemas de xestión de pedidos efémeros, comandas.

• Sistemas de cartelaría electrónica para mensaxes a clientela e de emisión de contidos en xeral.

• Sistemas de notificación en móbil; sistemas de xestión de contidos electrónicos para hostalaría (menús, cartas …).

• Sistemas de balizas.

• Automatización de procesos regulados, tarefas reguladas, pasos regulados por COVID-19.

• Adaptación da presenza na internet ao efecto do COVID-19, mediante elementos como bots de conversa autónoma, integración de sistemas de comercio básicos, mellora do catálogo de produtos, solucións de atención remota, sistemas pick and go (compra en móbil e recollida en tenda) e outros similares.

• Solucións de conectividade e incorporación do teletraballo.

• Solucións de mellora da ciberseguridade.

• De xeito excepcional, outros que poidan axudar á dita adaptación, o cal se motivará na resolución de concesión.

Os proxectos deberán estar comprendidos entre os 1.500 € e os 12.000 € de gasto subvencionable, suxeitos aos límites entre partidas do artigo 5 das bases reguladoras. Subvencionaranse os gastos realizados desde o 14/03/2020 ata a data máxima de execución establecida na resolución de concesión.


Cuantía da axuda: 80% do gasto subvencionable, máximo 9.600 euros

 Prazo de presentación de solicitudes: comenza mañá día 19/06/2020, van resolvendo por orde de entrada ata o esgotamento do crédito, máximo ata o 30 de setembro de 2020.
Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, ou pinchando no seguinte enlace: http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP401

miércoles, 17 de junio de 2020

Axudas a contratación de persoas traballadoras remudistas

Este programa ten a finalidade de favorecer a substitución nos cadros de persoal das empresas, das persoas traballadoras  próximas á xubilación por persoas mozas menores de 30 anos desempregadas ou cun contrato formativo na mesma empresa, ou menores de 35 anos cun contrato de duración determinada na mesma empresa ou persoas desempregadas maiores de 45 anos, garantindo a non destrución de postos de traballo, unha vez que as persoas traballadoras que os ocupaban rematen a súa vida activa.

Por medio desta orde as empresas terán a posibilidade de obter axudas pola realización dun contrato de remuda a tempo completo de duración indefinida ou ben de duración determinada sempre que neste último suposto conste o compromiso de conversión a indefinido no momento da súa finalización.

O prazo de solicitude comenza mañá día 17 de xuño.

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200617/AnuncioG0424-050620-0004_gl.pdf

lunes, 15 de junio de 2020

Oferta de emprego para a selección de catro peóns de limpeza e desinfección en praias

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica as bases para a contratación laboral 
temporal, con carácter de urxencia, mediante oposición, de catro peóns de limpeza e desinfección de baños nas praias de Abrela e Xilloi e outras zonas de risco en praias do municipio, relacionadas coa implantación de medidas extraordinarias por mor da pandemia do COVID 19, a xornada completa, durante a tempada de verán / 2020.

O prazo de presentación de solicitudes iniciase mañá día 16 de xuño e  remata o próximo día 22 de xuño de 2020. Realizándose o proceso de selección o día 23 de xuño de 2020, a partir das 11:00 h. na Casa consistorial.


Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local.

No seguinte enlace pode consultar bases e descargar os modelos de solicutude: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/

Oferta de emprego para a contratación de seis socorristas para este verán

O Concello do Vicedo presentou a correspondente oferta para a contratación de 6 SOCORRISTAS, subvencionados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019.

Requisito imprescindible estar desempregado e inscrito na oficina de emprego, e carecer de ocupación según informe de vida laboral, tanto no momento da selección como no da incorporación.

Para máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local ou directamente coa oficina de emprego.

Pode consultar as bases de selección no seguinte enlace:
 http://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

sábado, 13 de junio de 2020

Axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da xornada de traballo

No DOG do día 12/06/2020, convócanse axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras e as familias monoparentais que, entre o 1 de xullo de 2019 e o 30 de xuño de 2020, ambos os dous inclusive, teñan unha situación de redución da súa xornada de traballo para o coidado de fillos e fillas, sempre que se cumpran os requisitos e condicións establecidos nesta resolución.

Máis información pinchando no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI440A

jueves, 11 de junio de 2020

Axudas para a instalación de manparas en vehículos dedicados ás actividades de taxi e de alugamento con condutor.

No DOG de hoxe día 11/06/2020 convocan axudas para a instalación de manparas en vehículos dedicados ás actividades de taxi e de alugamento con condutor.

Prazo de solicitude: do 12/06/20202 ao 31/07/2020

Máis información: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IF311A&ano=2020&numpub=1&lang=es


Oferta de emprego para a contratación de tres vixiantes/controladores para a zona de "Fuciño do Porco"

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica as bases para a contratación laboral temporal, mediante oposición, de tres vixiantes/controladores para a zona de “Fuciño do Porco”, co fin de garantizar que se cumpran as medidas de seguridade establecidas en relación coa situación de emerxencia sanitaria por mor do COVID, a xornada completa, durante a tempada de verán / 2020.

O prazo de presentación de solicitudes iniciase mañá día 12 de xuño e  remata o próximo día 22 de xuño de 2020. Realizándose o proceso de selección o día 23 de xuño de 2020, a partir das 10:00 h. na Casa consistorial.


Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local.

No seguinte enlace pode consultar bases e descargar os modelos de solicutude: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/

miércoles, 10 de junio de 2020

Oferta emprego catro peóns forestais. Programa APROL RURAL

A Consellería de Economía, Emprego e Industria concedeu unha axuda para a contratación de 4 PEÓNS FORESTAIS, para o mantemento de zonas naturais, a xornada completa e durante 9 meses, para empezar a máis tardar o 29 de xuño de 2020, ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) para o ano 2020.

Para poder optar a estos postos de traballo hai que estar desempregados, non ocupados e dispoñible para o emprego, e inscritos no servizo público de emprego (oficina de Viveiro), tanto no momento da selección como no da contratación.

No seguinte enlace poden consultar as bases de selección: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

martes, 9 de junio de 2020

Ofertas de emprego

Grupo A Quinta  busca camareiros e cociñeiros para os establecementos de Ribadeo, Foz e Viveiro.

A Muller Mariña busca axudante de cociña e camareir@s para o porto de Bares, para empezar en xullo.

Axudas autoemprego

Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes retornadas e descendentes na Comunidade Autónoma Galega.

En prazo:  05/06/2020 – 30/09/2020

Obxecto

Promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes que se establezan como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, ou como socias traballadoras de sociedades mercantís, de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado.

A quen vai dirixido?

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas que, residindo fóra de España, se establezan na Comunidade Autónoma galega:
1. As persoas galegas e nacidas en Galicia.
2. Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os descendentes por consanguinidade das persoas galegas e nacidas en Galicia.

AMPLIACIÓN PRAZO SOLICITUDE AXUDAS A PROXECTOS DE BIOMASA

Ampliación prazo solicitude ata o día 15 de xuño de 2020, das axudas  do INEGA para proxectos de biomasa a particulares.

Máis información:http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/Energiasrenovables/2020/ficha_renovables2020_0001.html

lunes, 8 de junio de 2020

Selección dun/dunha animador/-a sociocultural para a tempada de verán 2020

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dun/dunha ANIMADOR/-A SOCIOCULTURAL, a xornada completa, durante a tempada de verán/2020 (3 meses), con adscrición ao Centro sociocultural, xuvenil e da terceira idade do Concello do Vicedo.

O prazo de presentación de solicitudes iniciase o día 09 de xuño e  remata o próximo día 18 de xuño. Realizándose o proceso de selección o día 22 de xuño, a partir das 10:00 h. na Casa da Cultura do Concello do Vicedo.


Para máis información e inscricións contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local.

No seguinte enlace pode consultar bases e descargar os modelos de solicutude: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/