lunes, 13 de noviembre de 2017

BONO COIDADO PARA FAMILIAS CON FILLOS MENORES DE 12 ANOSA Consellería de Política Social concede axudas económicas, baixo un sistema non competitivo, ás familias con fillos menores de 12 anos que residan en Galicia e que precisen un recurso personalizado no fogar. para atender ás necesidades específicas derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais e as responsabilidades familiares que se producen entre o 1 de outubro de 2017 e o 30 de setembro de 2018. A asistencia consistirá nunha contribución para contribuír ao pagamento da cantidade de servizos de atención aos nenos en casa, nos seguintes casos:
Convenientemente acreditado:
a) Enfermidade do menor e incapacidade de ser coidada polos membros da unidade familiar.
b) Enfermidade do coidador habitual.
c) Asistencia do coidador habitual ás entrevistas ou cursos de formación.
d) situacións específicas relacionadas co emprego ou coidado, se o cónxuxe ou compañeiro como parentes ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, para evitar a atención / a neno / a polos membros da familia.
Requisitos:
a) Ter unha nena ou nacidos / ou despois de 31 de decembro de 2005 en relación a anualidades 2017 e despois do 31 de decembro de 2006 en relación o neno 2,018 anualidades.
b) O rendemento da familia, definida como a suma da base xeral imposto base tributaria e de aforro, non exceda € 45.000 € ou 13.500 per cápita. Para estes efectos, debe ter en conta a declaración fiscal do ano 2015 desde a anualidades 2017 e 2016 en relación a 2018 anualidades.
Tipo de axuda:
En xeral, concederase un máximo de 80 horas por familia durante todo o período de subvención; un máximo de 20 horas corresponderá á anualidade de 2017 e 60 horas á anualidade de 2018). O número total de horas concedidas incrementarase nun 15% por cada neno menor de doce anos despois do primeiro.
O importe da axuda estará baseado na renda per cápita da unidade familiar, de acordo cos seguintes apartados:
a) Renda familiar per cápita ata 3.750 euros: 14 euros / hora.
b) Renda familiar por habitante superior a 3.750 e ata 7.500 euros: 11 € / hora.
c) Renda familiar por habitante superior a 7.500 e ata 10.000 euros: 9 euros / hora.
d) Renda familiar per cápita superior a 10.000 e ata 13.500 euros ou máis: 7 € / hora
O período subvencionable será do 1 de outubro de 2017 ao 30 de setembro de 2018.
Prazo de presentación: 11/11/2017 - 30/04/2018


http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171110/AnuncioG0425-031117-0003_gl.pdf 

No hay comentarios: