lunes, 29 de octubre de 2007

SELECCIÓN DIRECTOR E ALUMNOS DO OBRADOIRO DE EMPREGO

Tanto para o director como para os alumnos presentarase a correspondente oferta de traballo na oficina de emprego.

No caso do director é necesario estar en posesión do título de arquitecto. A selección entre todas as persoas remitidas pola oficina de emprego celebrarase o 29/10/2007.

Para os alumnos
Requisitos xerais:
- Estar inscrito como desempregado na oficina de emprego de Viveiro e empadroados no Concello de O Vicedo.
- Ser maior de 25 anos.
- Cumplir os requisitos establecidos na normativa reguladora do contrato para a formación durante toda a duración do proxecto.
- Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o normal aprendizaxe das ensinanzas a impartir con ocasión do desenvolvemento do proxecto formativo.
- Comprometerse activamente no obxecto fundamental do obradoiro de emprego: a aprendizaxe da especialidade formativa á que sexa adscrito, como medida orientada a favorecer a súa inserción profesional e o acceso ó mercado de traballo, por conta propia ou allea.
Requisitos específicos:
- Nivel profesional: ata oficial de 2ª inclusive.
- Idade: de 25 a 65 anos.
Entre todas as persoas remitidas pola oficina de emprego, realizarase unha selección o día 19 de novembro do 2007.

No hay comentarios: