martes, 10 de diciembre de 2013

BOLSAS DE FORMACIÓN DE PERSOAL EN TEMAS DE INVESTIGACIÓN MARIÑAOBXECTO DA CONVOCATORIA:

Convocatoria de bolsas pola Consellería do Mar para completar a formación  de técnicos superiores de ciclos formativos de grao superior como persoal auxiliar de investigación mariña. Esta orde producirá efectos dende o día seguinte ao da súa publicación no DOG

BENEFICIARIOS:

Para ser beneficiarios cumpliranse os seguintes requisitos:
       - Ter nacionalidade española
 -  Estar en posesión do título de técnico superior dos ciclos formativos de grao superior obtido con posterioridade ao ano 2011 (das familias/especialidades: actividades marítimo-pesqueiras/produción acuícola, química/análise e control e sanidade/anatomía patolóxia e citoloxía).
 -Non estar incapacitado físicamente nin padecer enfermidade que impida a actividade.
 - Non ter disfrutado destas bolsas ou similares en anteriores convocatorias.
 - Ter cursado os seus estudos na Comulnidade Autónoma Galega.

    
NÚMERO DE BOLSAS:

-          Será de nove, e terán unha duración de 2 anos.
-          O importe bruto mensual de cada bolsa será de 715 euros.
-          Os beneficiarios integraranse no réxime  xeral da Seguridade Social.
As bolsas realizaranse no Centro de Investigacións Mariñas (CIMA). Distribuirase do seguinte xeito: Corón 6 bolsas e Ribadeo 4 bolsas.


PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Dirixiranse á Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro  da Consellería do Medio Rural e do Mar, preferiblemente por vía electrónica. Xunto coa solicitude, presentarase a seguinte documentación:
-          Copia do título correspondente.
-          Certificación académica dos estudos realizados.
-          Curriculum vitae.
  
O prazo de presentación será dun mes a partir do día seguinte á publicación do DOG, finaliza o 9 de xaneiro de 2014

Máis información:


No hay comentarios: