miércoles, 15 de junio de 2011

OFERTA DE EMPREGO 7 PEÓNS LIMPEZA DE PRAIAS

Están expostas no taboleiro de anuncios do concello os bases de selección para a contratación, mediante oposición, de 7 peóns de limpeza de praias e mantemento de zonas naturais, a media xornada, para os meses de xullo e agosto.

Requisitos que deben cumprir os candidatos:
- Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.
- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.
- Estar en posesión do certificado de estudios primarios ou certificado de escolaridade.
- Declaración xurada do aspirante de non ter traballado neste Concello máis de 22 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores á data de aprobación destas bases.

Todos os requisitos anteriores deberán posuírse o día en que remate o prazo de presentación de instancias e deberán presentarse nas oficinas municipais coa solicitude.

O prazo de solicitude remata o próximo día 24 de xuño, ás 9:30 horas, celebrándose ese mesmo día o proceso selectivo a partir das 10:00 horas.

Máis información e inscricións: pasando pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura.

No hay comentarios: