jueves, 2 de junio de 2011

OFERTAS DE EMPREGO

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal mediante concurso-oposición dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR.


-Ter nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, respecto do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados.

- Ter cumprido os 16 anos e non superar a idade establecida para a xubilación forzosa.

- Declaración xurada do aspirante de non ter traballado neste Concello máis de 18 meses dentro dos últimos 30 meses inmediatamente anteriores á data de aprobación destas bases.

- Dispor de vehículo e carné de conducir B1 ou vehículo que facilite o traslado polo termo municipal (motocicleta, etc.)

- Estar en posesión da titulación de Estudios Primarios ou Certificado de Escolaridade ou equivalente.

- Estar en posesión de curso homologado de auxiliar de axuda a domicilio ou curso de atención socio – sanitaria a persoas no domicilio, certificado de profesionalidad ou equivalente.

Estes requisitos deberán acreditarse antes da celebración da proba.


O prazo de presentación de solicitudes remata o vindeiro día 8 de xuño, ás 9:30 horas.


Para máis información e inscricións pasar pola oficina da axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura. Tlf.: 982590195.

No hay comentarios: