lunes, 24 de abril de 2017

AXUDAS A EMPRESAS PARA A COMPRA DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS EN ACTIVIDADES NON AGRÍCOLASSubvención proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas. Subvención directas de capital en concurrencia competitiva.

Beneficiarios:
-       as pequenas empresas situadas en zonas rurais.
-       Persoas físicas (réxime especial de traballadores por conta propia ou autónomos) que residan en zonas rurais.
-       Titulares de explotacións agrarias ou membros da unidae familiar que diversifiquen a súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación.
Excluídos: sector da pesca e da acuicultura i empresas adicadas á producción primaria de productos agrícolas.

Solicitudes: obrigatoriamente presentación electrónica, para o que é imprescindible dispor de DNI electrónico ou certificado dixital.

Prazo de presentación de solicitudes:
Do 22 de abril ao 21 de maio de 2017.

Intensidade de axuda: 45 % dos gastos subvencionables.

Proxectos subvencionables: Ampliación e/ou modernización de pequenas empresas non agrarias nos eguintes ámbitos:
a)    Industrias, fábricas e locais destinados á produción de bens e materiais (no caso da madeira e enerxía só segunda transformación).
b)    Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios non incluídos no anexo I do TFUE e de importe menor a 30.000 euros.
c)    Prestación de servizos en calquera sector económico, excepto servizos de maquinaria agrícola e forestal i empresas de servizos enerxéticos.
d)    Prestación de servizos sociais.
e)    Actividades de mecer, recreativas e deportivas.
f)     Artesanía e actividades artesanais.
g)    Actividades de innovación tecnolóxica e comercio electrónico.
h)    Actividades nos sectores de enseñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial e veterinaria.
i)      Comercio polo miúdo de produtos non incluídos no anexo I do TFUE.

Requisitos:
-       Non estar iniciados na data de presentación da solicitude.
-       Desenvolverse en Galicia exceptuando as zonas densamente poboadas (anexo X)
-       Ser finalistas, viables e axustarse á normativa sectorial e ás bases.
-       O investimento deberá mellorar o rende3mento global da empresa, para elo deberá acadar algún dos seguintes obxectivos: aumentar a competitividade da empresa; reducir os custos; aumentar o valor engadido; reducir o impacto ambiental; mellorar a rastrexibilidade e seguridade das producións; diversificar as producións e/ou mercados; mellorar a calidade das producións; implantar novos produtos, procesos o tecnologías; mellorar a comercialización das producións.
-       Orzamento  de 10.000 a 300.000 euros, excepto en artesanía que serán de 5.000 a 100.00 euros.


Gastos subvencionables:
-       Compra de maquinaria e equipamentos novos afectos ná actividade.
-       Adquisición de patentes o licenzas relacionaas coa mauinaria e equipamento subvencionado (límite 10%).

Non subvencionables: material funxible, envases e embalaxes, reposición ou sustitución de maquinaria i equiapmentos a menos que sexa distinta da anterior; maquinaria e equipamentos de segunda man; equipamentos informáticos de ofcina e licenzas informáticas; deseño e/ou actualización de páxinas web; compra de vehículos de transporte exterior; mobiliario de oficina; investimentos non relacionados directamente coa actividade; gastos de alugamento nin de leasing; man de obra propia nin materiais propios; taxas por licenzas administrativas; IVE; gastos financieiros; xuros bebedores; conceptos non desagragados.

Obrigas a destacar: O prazo límite para executar e xustificar os investimentos vinculados aos proxectos subvencionados será o 15 de setembro de 2017.

No hay comentarios: