jueves, 25 de junio de 2020

Axudas a empresas para garantir a seguridade laboral e xerar confianza no consumidor trala crise do COVID, do IGAPE


Prazo solicitude: do 26/06/2020 ao 31/07/2020 ou ata o esgotamento do crédito, van resolvéndose por orde de entrada

Obxecto:
1. Agás as empresas e autónomos adicados a actividades turísticas, segundo a relación detallada de actividades subvencionables contida no anexo I, os proxectos obxecto de apoio e as actuacións consecuentes deben derivarse do informe de autodiagnóstico efectuado coa ferramenta ComercioSeguroGalicia, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, que deberá achegarse xunto coa solicitude de axuda.
2. Estas axudas teñen como obxecto subvencionar aqueles proxectos que inclúan unha ou varias das seguintes actuacións:
2.1. Medidas de protección dos empregados e clientes nos espazos de traballo, tales como:
• Pantallas protectoras para mostradores e zonas de caixa.
• Vinilos adhesivos para a delimitación no chan de zonas seguras, marcación dos fluxos de clientes, de marcación de posicionamento e a da distancia de seguridade interpersoal.
• Dispositivos de control de capacidade e de sistemas de contaxe de clientes ou outro sistema para garantir a distancia entre clientes.
• Dispositivos de control de temperatura.
• Calquera outra medida das recomendadas pola autoridade sanitaria que permita incrementar a protección dos empregados e clientes.
2.2. A adaptación dos espazos de traballo para reducir o contacto do cliente con elementos ou superficies e evitar a súa contaminación, tales como:
• Portas de apertura automática.
• Instalación de puntos de autopago.
• Sensores de luz.
• Calquera outra medida ou dispositivo para minimizar o contacto.
2.3. A adquisición de medios de protección e hixiene para empregados e clientes: máscaras protectoras individuais, máscaras para o persoal da empresa, luvas, calzas, dispensadores automáticos de xeles hidroalcohólicos e calquera outro para a protección persoal que sexa adecuada á específica actividade que se desenvolve na empresa. A cantidade destinada a esta epígrafe non poderá exceder o 20 % do total de actuacións subvencionables; consecuentemente, ningún proxecto poderá constar unicamente de actuacións contempladas nesta epígrafe.
2.4. A instalación de equipamentos de desinfección de superficies, ambientes e produtos.
2.5. A contratación de servizos para reforzar a limpeza dos locais e realizar desinfeccións de forma periódica. A cantidade destinada a este punto non poderá exceder o 20 % do total de actuacións subvencionables, para un período máximo de prestación de servizos de 6 meses. Consecuentemente, ningún proxecto poderá constar, unicamente, de actuación recollidas nesta epígrafe.
2.6. A adquisición de equipamentos ou realización de obras que permitan a ventilación e renovación do aire do establecemento.
2.7. Cartelaría e puntos de informacións, físicos ou dixitais, sobre as medidas de prevención ante o COVID-19 implementadas no establecemento.
2.8. De xeito excepcional, outros que poidan contribuír a protexer a saúde das persoas empresarias, empregadas e clientes fronte ao COVID-19, o cal se motivará na resolución de concesión.
2.9. Capacitación específica das persoas traballadoras para aplicar os protocolos adaptados ás normativas e recomendacións sanitarias fronte ao COVID-19.
2.10. Gastos externos (consultoría, análises, custo da certificación y similares) aplicados á obtención de certificacións para cumprimento de protocolos e medidas.
Todos os equipamentos e materiais adquiridos en calquera das actuacións anteriores deben cumprir as normas e directivas que son necesarias para a fabricación de equipamentos de protección individual, material sanitario e outros produtos necesarios para a loita contra o COVID-19. Unha guía orientativa desta normativa está dispoñible en:
https://marketplacecovid19.gal/info/normas-e-directivas-para-fabricacion-de-produto
·         Serán subvencionables os gastos e investimentos realizados entre o 15 de marzo de 2020 e a data límite de xustificación establecida na resolución de concesión, necesarios para desenvolver as actividades descritas no artigo 1.2, que cumpran os requisitos establecidos pola Orde HFP/1979/2016, do 29 de decembro, do Ministerio de Facenda e Función Pública, pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables do programa operativo do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

Requisitos

Ademais, deberán cumprir as seguintes condicións:
• Que desenvolvan a súa actividade en Galicia polo menos nun centro de traballo.
• Que, tendo a condición de peme conforme os requisitos establecidos pola Comisión Europea na súa Recomendación 2003/361/CE, do 6 de maio de 2003 (DOUE 124, do 20 de maio, p. 36), empreguen menos de cincuenta (50) traballadores.
• Que estean dados de alta nalgunhas das epígrafes do IAE que se relacionan no anexo I.
ANEXO I
Actividades subvencionables
(segundo a clasificación de actividades do imposto sobre actividades
económicas-IAE)
– Sección 1: Actividades empresariais servizos.
Agrupación 61. Comercio por xunto.
Agrupación 62. Recuperación de produtos.
Agrupación 63. Intermediarios do comercio.
Agrupación 64. Comercio polo miúdo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco realizado en establecementos permanentes.
Agrupación 65. Comercio polo miúdo de produtos industriais non alimenticios realizado en establecementos permanentes. (Excepto epígrafe 652.1.- Farmacias: Comercio polo miúdo de medicamentos, produtos sanitarios e de hixiene persoal).
Agrupación 66. Comercio mixto ou integrado; comercio polo miúdo fóra dun establecemento comercial permanente (ambulancia, mercadillos e mercados ocasionais ou xornais); comercio en réxime de expositores en depósito e mediante aparellos automáticos; comercio polo miúdo por correo e catálogo de produtos diversos.
Agrupación 69. Reparacións.
Grupo 721. Transporte de viaxeiros. (Excepto epígrafe 721.2.- Transporte por autotaxis).
Grupo 722. Transporte de mercadorías por estrada.
Grupo 731. Transporte marítimo internacional (Excepto epígrafe 731.2.- Transporte marítimo internacional de mercadorías.)
Grupo 733. Transporte de cabotaxe e por vías navegables interiores (Excepto epígrafe 733.2.- Transporte de cabotaxe e por vías navegables interiores de mercadorías.)
Grupo 751. Actividades anexas ao transporte terrestre.
Agrupación 76. Telecomunicacións.
Agrupación 81. Institucións financeiras.
Agrupación 82. Seguros.
Agrupación 83. Auxiliares financeiros e de seguros. Actividades inmobiliarias.
Agrupación 84. Servizos prestados ás empresas.
Agrupación 85. Aluguer de bens mobles.
Agrupación 86. Aluguer de bens inmobles.
Agrupación 92. Servizos de saneamento, limpeza e similares.
Epígrafe 931.1.- Gardería e ensino de educación infantil, exclusivamente.
Grupo 933. Outras actividades de ensino.
Grupo 936. Investigación científica e técnica.
Grupo 943. Consultas e clínicas de estomatoloxía e odontoloxía.
Grupo 945. Consultas e clínicas veterinarias.
Grupo 952. Asistencia e servizos sociais para nenos, mozos, diminuídos físicos e anciáns, en centros non residenciais.
Agrupación 96. Servizos recreativos e culturais.
Agrupación 97. Servizos persoais
Agrupación 98. Parques de recreo, feiras e outros servizos relacionados co espectáculo. Organización de congresos. Parques ou recintos feirais.
– Seccion 1: Actividades empresariais turismo.
Agrupación 67. Servizo de alimentación.
Agrupación 68. Servizo de hospedaxe.
Grupo 755. Axencias de viaxe.
Agrupación 96. Servizos recreativos e culturais, que estean escritos no Rexistro de Actividades Turisticas de Galicia (REAT).
Agrupación 98. Parques de recreo, feiras e outros servizos relacionados co espectáculo. Organización de congresos. Parques ou recintos feirais, que estean escritos no Rexistro de Actividades Turisticas de Galicia (REAT).
Epigrafe 942.2 Balnearios e baños.
– Seccion 2: Actividades profesionais.
Todas as agrupacións excepto:
Grupo 831. Médicos de Medicina Xeral.
Grupo 832. Médicos especialistas (excluídos Estomatólogos e Odontólogos).
Grupo 835. Farmacéuticos.

Importe das axudas:

*Para pequeñas empresas adicadas a actividades turísticas que empreguen menos de 10 traballadores e estén no anexo I: 100% da inversión, máximo 1.200 euros. A inversión mínima son 300 euros e a máxima 1.200 euros. Poderán optar a modalidade do resto de empresas si renuncian a esta.

*Para o resto das empresas beneficiarias: 80% do gasto subvencionable, máximo 3.000 euros


Obrigas:
a) Manter os investimentos, vinculados á actividade económica subvencionable, no centro de traballo en Galicia, durante 3 anos desde a finalización do prazo de execución do proxecto, salvo que se trate de bens inscritibles nun rexistro público, que deberán manterse durante 5 anos. O investimento subvencionado poderá ser substituído dentro deste período, no caso de obsolescencia ou avaría, sempre e cando a actividade económica da beneficiaria se manteña en Galicia durante o período mencionado, non podendo ser obxecto de subvención. No caso de reforma en inmobles arrendados, deberá manterse o arrendamento ata transcorrido o período de 5 anos desde a data de finalización do prazo de execución do proxecto. No caso de edificación ou adquisición de inmobles en terreo alleo, deberá manterse o dereito de superficie ou a concesión administrativa durante 5 anos desde a finalización do prazo de execución do proxecto.
b) Xustificar a execución do proxecto que fundamenta a concesión da subvención no prazo establecido na resolución de concesión.
c) Xustificar ante o Igape o cumprimento dos requisitos e condicións da subvención, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou desfrute da subvención.
d) Someterse ás actuacións de comprobación que efectúe o Igape, así como a calquera outra actuación, sexa de comprobación ou de control financeiro, que poidan realizar os órganos de control competentes, en especial a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas, o Consello de Contas, ás comprobacións e verificacións que realizará o Organismo Intermedio, a Autoridade de Xestión ou a Autoridade de Certificación e, se é o caso, os órganos de control da Comisión Europea, achegando canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores, e ás verificacións previstas no artigo 125 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Consello. Para tal fin, deberá dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso, así como a documentación xustificativa da realización e aboamento dos custos subvencionables, coa finalidade de garantir o axeitado exercicio das facultades de comprobación e control, polo menos, un período de 3 anos a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das contas en que estean incluídos os gastos da operación. O Igape informará os beneficiarios da data a partir da cal se iniciará o cómputo do prazo.
e) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007.
f) No caso de non ser quen de realizar o proxecto para o que se concedeu a axuda, comunicar a renuncia ao expediente solicitado no momento en que se produza a certeza da non execución e, en todo caso, sempre con anterioridade ao vencemento do prazo de execución concedido para o proxecto.
g) Manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable adecuado en relación con todas as transaccións relacionadas cos investimentos subvencionados, sen prexuízo das normas xerais da contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría sobre os investimentos financiados con fondos Feder.
h) Todo isto sen prexuízo das demais obrigas que resulten do artigo 11 da Lei 9/2007.

 Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchar no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG524D&ano=2020&numpub=1&lang=es

No hay comentarios: