viernes, 4 de julio de 2008

AXUDAS DA CONSELLERÍA DE TRABALLO A INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO E INICIATIVAS DE EMPREGO LOCAL

Obxecto:
Fomentar e promover a creación de empresas innovadoras, económica e financeiramente viables, que xeren emprego estable no ámbito local e no medio rural, mediante o financiamento parcial dos custos necesarios para a posta en marcha daqueles proxectos empresariais previamente cualificados como iniciativas locais de emprego (ILE) e inscritos no rexistro administrativo habilitado para o efecto.
Beneficiarios:
Empresas privadas constituídas e que iniciaran a súa actividade, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídos autónomos e sociedades civís e comunidades de bens, que obtiveran a cualificación como iniciativa de emprego, local ou rural, e non transcorrera máis dun ano dende a notificación da resolución de cualificación e cumpran as condicións e requisitos esixidos para cada tipo de axuda.
Tipos de axuda:
• Subvención á creación directa de emprego estable.
• Subvención para a contratación de expertos técnicos de alta cualificación.
• Apoio á función xerencial.
· Subvención financeira.
· Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade.
· Actividades vinculadas aos novos viveiros de emprego.
Prazo de solicitudes: con carácter xeral finalizará o 15 de setembro de 2008.

No hay comentarios: