lunes, 24 de agosto de 2015

AXUDAS DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR PARA A CONSTITUCION DE TRABALLADORES AUTÓNOMOSA Consellería de Traballo e Benestar convoca axudas ao autoemprego:

Persoas beneficiarias:

1.- As persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego que procedan á creación do seu propio posto de traballo mediante a súa constitución en traballadores/as autónomos/as ou por conta propia, sempre que:
• Sexan titulares ou cotitulares do negocio ou explotación, ou ben formen parte de sociedades civís ou comunidades de bens sempre que as soliciten a título persoal.
• Se den de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, entre o 01 de outubro de 2014 e o 30 de setembro do 2015.
• Non percibisen subvencións ao abeiro do programa de promoción do emprego autónomo nos catro anos anteriores á data do inicio da nova actividade.
• Non desenvolvesen como traballadores/as autónomos/as a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos 6 meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estiveran de alta como traballadores/as autónomos/as en calquera réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta presupoña actividade, nos 3 meses inmediatamente anteriores, non se aplica a autónomos colaboradores.
Os traballadores e traballadoras autónomas  ou por conta propia poderán ser beneficiarios/as das axudas deste programa cando formen parte de comunidades de bens ou sociedades civís sempre que as soliciten a título persoal, e xustifiquen individualmente o investimento mínimo segundo a cuota de participación. Quedan excluídos do mesmo, os socios de sociedades mercantís, cooperativas e sociedades laborais e os autónomos colaboradores.


Tipos de axuda:
•  Subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil,
Subvención afondo perdido para as persoas que se den de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, entre o 01 de outubro de 2014 e o 30 de setembro do 2015.
Requisitos:
             - Ter menos de 30 anos de idade na data de solicitude da axuda.
            - Ter solicitado a alta  como persoa traballadora autónoma con anterioridade a presentación da solicitude de axuda.
            Cuantía da axuda: 1.200 euros

•  Subvención polo establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia,
1.- Co obxecto  de facilitarlles ingresos durante o inicio da actividade e posta en marcha da iniciativa empresarial ou profesional, unha subvención polo seu establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia, sempre que se acredite un investimento en inmobilizado material ou intanxible necesario para o desenvolvemento da actividade por unha contía non inferior a 3.000 euros  sen incluír o imposto sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, e se realice no período comprendido entre os tres meses anteriores ao inicio da actividade e os seis  posteriores  ao dito inicio, coa data límite, en todo caso, do 20 de decembro de 2015.

2.- As contías desta subvención serán as seguintes:
    A. 5.000 euros para desempregados en xeral.

    B. 8.000 euros para desempregados con discapacidade ou pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social.
    C. 10.000 euros para mulleres desempregadas con discapacidade ou pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social.


Prazo de solicitudes:
•  O prazo xeral para a presentación de solicitudes será de un mes desde a alta na Seguridade social, en todo caso, finalizará o 19 de setembro de 2015

Máis información:

ou contactando directamente coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa de Cultura de O Vicedo


No hay comentarios: