domingo, 28 de abril de 2019

AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN E FORMACIÓN DAS MULLERES DESEMPREGADAS
Esta orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria ten por obxecto fixar as bases reguladoras, en réxime de concorrencia non competitiva, e proceder ás úa convocatoria para o 2019 dos incentivos á súa contratación por conta allea. Por medio desta convocatoria as empresas terán a posibilidade de obter axudas para a contratación por conta allea e a formación coa finalidade de facilitar a inserción laboral das mulleres desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para acceder ou permanecer no mercado de traballo.
Nesta convocatoria inclúense dous tipos de axudas compatibles:

a)      Bono a contratación, para proporcionar unha subvención á contratación indefinida inicial, á contratación temporal cunha duración inicial mínima de 12 meses, á transformación de contratos temporais en indefinidos que deberán ser a tempo completo, e os contratos indefinidos a tempo parcial nos cales será subvencionable o incremento de xornada que deberá acadar a xornada a tempo completo ordinaria ou a establecida no convenio colectivo de aplicación.
b)      Bono de formación dirixido ás mulleres contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo, agás nos casos de incremento de xornada e transformación.

As solicitudes deberán presentarse por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia dende o día seguint eao da publicación ata o 30 de setembro.

No hay comentarios: