lunes, 23 de noviembre de 2020

PRÉSTAMOS IFI EXTRAORDINARIOS COVID-19. IGAPE.

Obxecto: Apoiar financeiramente ás pemes afectadas pola COVID-19

Requisitos: pemes e micropemes, persoas físicas, comunidades de bens e sociedades civís que cumpran os requisitos para a modalidade de préstamo  solicitado, e que cumpran unha das seguintes condicións:

-      Necesidade de recuperar o capital de explotación perdido durante a crise Covid-19.

-      Necesidade de incrementar o seu capital de explotación en previsión dunha lenta recuperación do mercado (cando deban almacenar as súas existencias durante máis tempo do habitual, ou cando deban conceder períodos de cobro máis dilatados nas súas vendas)

-      Dificultade de acceso a financiamento bancario para capital de explotación.

 

Importe dos préstamos: mínimo 3.000 euros e máximo 500.000 euros, amortización máx. 7 anos, e máximo 3 anos de carencia. Garantía adicional requirida a partir de 200.000 euros.

Tipo de xuro: tipo de referencia a media do Euribor a un ano do mes anterior á resolución de concesión, cun marxe adicional de 0,2 puntos porcentuais. Será do 0% cando resultase negativo.

Finalizado o período de carencia, o reintegro do préstamo será mediante cotas trimestrais, o último día do trimestre natural.

Prazo: aberto e ata esgotamento de crédito, en todo caso finaliza o 30 de decembro de 2020.

Máis información: en www.igape.es; informa@igape.es; 981541147; oficinas territoriais do Igape; ou dirixirse á Axente de Emprego do concello.


No hay comentarios: