miércoles, 18 de noviembre de 2020

PROGRAMA DE RESCATE A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS OU TRABALLADORES/AS DO MAR POR CONTA PROPIA

 

Orde do 17 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de rescate a persoas traballadoras autónomas afectadas pola crise da COvid-19 financiado con cargo ao programa operativo FSEGalicia 2014-2020 e se procede a súa convocatoria para o ano 2020 (TR400A). DOGA 18/11/2020

Obxecto: Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas ou traballadores do mar por conta propia que teñan recoñecido o cesamento ordinario ou extraordinario da actividade.

Perosas beneficiarias:

-          Persoas traballadoras de alta no RETA ou no réxime de traballadores do mar por conta propia, con domicilio fiscal en Galicia e que teñana recoñecido o cesamento ordinario ou extraordinario da actividade.

Axudas:

-          1.200 euros con carácter xeral.

-          2.000 euros para aquelas persoas que ademáis de cumprir o requisito anterior a súa actividade estivera especialmente paralizada (deberán encadrarse nos CNAEs específicos e serán: lecer nocturno, salas de concertos, atraccións de feiras de determinados CNAE, transporte por taxi, transporte marítimo ou por vías navegables interiores de pasaxeiros,  exhibición cinematográfica, axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas co turismo, organización de convencións e feiras de mostras, artes escénicas, actividades auxiliares ás artes escénicas, xestión de slas de espectáculos, parques de atraccións eparques temáticos, outras actividades recreativas e de entretemento).

 

-          Prazo de solicitude: 1 mes ou ata esgotamento de crédito, O prazo comeza o 19 de novembro de 2020. A resolución vai por orde de entrada de solicitudes completas e ata esgotamento de crédito (é dicir, que se unha solictude non está completa a súa orde de entrada pasaría á data de subsanación do requirimento recibido para subsanala).

Destacar:

-          Os importes da axuda non son acumulables entre sí.

-          As persoas solicitantes deberán manter a alta como traballadoras durante un mínimo de dous meses a contar desde o 18 de novembro de 2020.

Máis información: en https://sede.xunta.gal ou dirixirse á Axente de emprego do concello.

No hay comentarios: