viernes, 22 de enero de 2021

SUBVENCIÓNS DO INEGA PARA AFORRO ENERXÉTICO

 RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se convoca o procedemento de selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión das subvencións para proxectos de enerxías renovables para uso térmico e para proxectos de enerxía fotovoltaica, destinadas a particulares, para o ano 2021 (código de procedemento IN421N)

Entidade colaboradora: Entidade privada con personalidade xurídica, validamente constituída, así como os empresarios individuais sempre que, en ámbolos dous casos, teñan o seu domicilio ou algún centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia e que acrediten as condicións de eficacia e solvencia técnica e económica.

Será necesario que as entidades colaboradoras estean dadas de alta na Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación:

a)    Para a xestión de subvencións para proxectos de enerxías renovables para uso térmico como empresas de instalacións térmicas en edificios (procedemento IN609E).

b)    Para a xestión de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica como empresas con actividade de instalación de baixa tensión (procedemento IN609A).

 Prazo adhesión Entidades Colaboradoras: do 25 de xaneiro ao 29 de xaneiro de 2021 (incluído).
Modos de adhesión Entidades Colaboradoras:

Simplificada: Unicamente dirixida ás entidades colaboradoras adheridas ao convenio de xestión de axudas de proxectos de enerxías renovables destinados a particulares 2020 e que non sufriran ningunha modificación. O usuario e contrasinal para acceder na aplicación informática serán os outorgados na convocatoria 2020.

Adhesión Común-Alta Novas Entidades Colaboradoras: a primeira vez que a entidade colaboradora acceda á aplicación informática asignarase un usuario (NIF da entidade) e un contrasinal e servirán para cubrir as solicitudes de axuda así como para ver o seu estado.

 

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares para o ano 2021 (código de procedemento IN421O)

BENEFICIARIOS: Persoas físicas, comunidades e mancomunidades de veciños ou agrupacións de persoas físicas -sen personalidade xurídica- titulares de calquera dereito sobre un inmoble de carácter residencial, sito na CCAA de Galicia.

PERIODO DE ACTUACIONS SUBVENCIONABLES: Dado o carácter incentivador, o período de execución das inversión comeza unha vez presentada a solicitude da axuda, e remata o 30 de setembro de 2021.

PRESENTACION SOLICITUDES:TELEMÁTICA, mediante as Entidades Colaboradoras adheridas (procedemento IN421N).

Prazo: do 3 de marzo ao 1 de xullo de 2021.

INTENSIDADE DA AXUDA E CONTÍA MÁXIMA: A intensidade máxima será do 50% e a contía máxima da axuda por proxecto será de 25.000 €.

 

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables, de uso térmico, dirixidas a particulares, para o ano 2021 (código de procedemento IN421P).

Beneficiarios:

a) Persoas físicas propietarias de calquera dereito sobre un inmoble residencial.
b) Comunidades o Mancomunidades de veciños, sempre que as actuacións se realicen en vivendas ou edificios do sector residencial situadas na Comunidade Autónoma de Galicia.
c) Agrupacións de persoas físicas, privadas sen personalidade.

Período de actuacións subvencionables: Coa finalidade de incentivar o uso das  enerxías renovables, o período de execución das inversións comeza unha vez que se teña efectuada a solicitude de axuda ante esta entidade pola entidade colaboradora, e a data máxima para a súa xustificación será o 30 de setembro de 2021.

Prazo de presentación solicitude:

As entidades colaboradoras adheridas serán as encargadas de tramitar o procedemento (presentar a solicitude e presentar a documentación xustificativa da actuación) so se admite a tramitación  electrónica.

TIPOLOXÍA

INICIO SOLICITUDE

Biomasa

1 de marzo as 9.00h

Aerotermia

2 de marzo as 9.00h

Xeotermia

5 de marzo as 9.00h

Solar térmica

5 de marzo as 9.00h

 

Fin solicitude: 1 de xullo de 2021 para todas as tipoloxías de proxectos.

Intensidade da axuda: A intensidade máxima da axuda será do 50%, agás os proxectos de aerotermia cuxa axuda será do 30%. A contía máxima da axuda por proxecto será de 60.000 €.

 

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos para o ano 2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN417Y).

Para máis información contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.

No hay comentarios: