martes, 8 de abril de 2008

AXUDAS ABANDONO ACTIVIDADE COMERCIAL

¿QUEN PODE SOLICITAR?
1. Comerciantes minoristas que decidan abandonar a actividade comercial, e cumplan os seguintes requisitos:

- Poseer a condición de comerciante.
- Exercer, como titular do comercio, nos últimos 10 anos de forma ininterrumpida.
- Estar en posesión dos correspondentes permisos ou licencias municipais.
- Ter entre 60 e 64 anos. No se concederá a los que durante el 2008 cumplan los 65.
- Estar dado de alta no réxime de autónomos da Seguridade Social nos dez últimos anos, de forma ininterrumpida.
- Comprometerse a abandonar o exercicio profesional, e a ceder os establecementos comerciais para que outra persoa continúe exercendo algunha actividade.
- Enténdese que se cumple o requisito de cesión si se presentan contratos ou escrituras de donación, venda, alugueiro, traspaso ou rescisión, nos que figurará o compromiso do cesionario de abrir o local no prazo de 6 meses, e desenvolver unha actividade comercial, económica ou profesional, por un período de tempo de 3 anos ou o tempo que reste ata a xubilación do beneficiario.
- Non ter rendimentos netos regulares na unidade familiar, sin contar os ingresos da actividade, non superiores ós 15.000 euros no último exercicio.
- No caso de que o solicitante non sexa propietario do local, deberá contar coa autorización do propietario mediante documento público.

2. O cónxuxe, si colabora na actividade comercial e cumple os requisitos anteriores.

Requisitos dos cesionarios:
- Si é persoa física, non haber cumplido os 45 anos.
O cónxuxe non pode ser o cesionario.
- Si é persoa xurídica, non haber cumplido os 45 anos os administradores ou xerentes e non estar participada polo comerciante que abandona a actividade.

CUANTÍA DAS AXUDAS:

- Os cedentes percibirán, ata alcanzar a xubilación, un pago anual de 10.000 euros.
- O cónxuxe do cedente que participaba na actividade comercial: 5.000 euros
PRAZO DE SOLICITUDE: Ata o 30 de abril do 2008.

No hay comentarios: