jueves, 7 de enero de 2016

AXUDAS A COMERCIOS MINORITAS PARA MODERNIZACIÓN, MELLORA DA IMAXE..SUBVENCIÓNS PARA A  MELLORA DA IMAXE, MODERNIZACIÓN, ESTABLECEMENTO DE NOVAS FÓRMULAS E MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN DO SECTOR  DO COMERCIO MINORISTA. 2016

 

¿QUEN PODE SOLICITAR?

Comerciantes minoristas que:

a) Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia e, así mesmo, o seu domicilio social e fiscal radique na dita comunidade autónoma.

b) Que, tendo a condición de peme conforme os requisitos establecidos pola Comisión Europea na súa Recomendación 2003/361/CE, do 6 de maio de 2003 (DOUE nº 124, do 20 de maio, p. 36), empreguen menos de dez (10) traballadores e non teñan a consideración de grande establecemento comercial segundo a normativa aplicable.

c) Estar dado de alta nalgunha das epígrafes do IAE que se relacionan no anexo II.¿QUE SE SUBVENCIONA E CANTO?

Considéranse actuacións subvencionables sempre que estas sexan realizadas e efectivamente pagadas desde o 1 de xaneiro de 2016 ata a data límite de xustificación, 10 de outubro de 2015, a adquisición de:
Para comercios retallistas:
1) Acondicionamento do local comercial, sempre que a superficie resultante non supere os 150 m². Non será de aplicación esta limitación de superficie para as actividades encadradas baixo a epígrafe do IAE 653.1. Esta actuación será subvencionable na superficie comercial dedicada á venda.

Para estas actuacións o investimento máximo subvencionable será de 10.000,00 euros, IVE excluído, e a porcentaxe de subvención do 40 %.
2) Medidas orientadas á mellora da imaxe exterior e adquisición de moblaxe e equipamento dedicado ao desenvolvemento da actividade comercial e para uso exclusivo na superficie de venda.
Para estas actuacións o investimento máximo subvencionable será de 5.000,00 euros, IVE excluído, e a porcentaxe de subvención do 40 %.
Para obradoiros artesanais:

1)      Sistemas de etiquetas intelixentes.
Para estas actuacións o investimento máximo subvencionable será de 6.000,00 euros, IVE excluído, e a porcentaxe de subvención do 50 %.
Para os comercios retallistas e os obradoiros artesanais:

3) Ferramentas ou programas informáticos que melloren a xestión do establecemento. Inversión máxima subvencionable: 4.000 euros; IVE excluído, e a porcentaxe da subvención será do 50%

4) Desenvolvemento e implantación de sistemas de empaquetado e etiquetado dirixido a mellora da loxística e comercialización do produto e o deseño da súa presentación. Inversión máxima subvencionable: 5.000 euros; IVE excluído, e a porcentaxe da subvención será do 50%.

5) Novos sistemas de comercialización que combinen  o comercio online e offline. Inversión máxima subvencionable: 6.000 euros; IVE excluído, e a porcentaxe da subvención será do 50%.

6) Novos sistemas de comercialiación e información ao consumidor que impliquen a utilización das redes sociais para a venda. Excluidas accións de publicidade. Inversión máxima subvencionable: 8.000 euros; IVE excluído, e a porcentaxe da subvención será do 50%

7) Páxinas web comerciais. . Inversión máxima subvencionable: 1.000 euros; IVE excluído, e a porcentaxe da subvención será do 50%.

 
Só se poderá solicitar unha actuación por cada epígrafe, sendo o importe máximo subvencionable por tódalas actuacións 39.000 euros, IVE excluido, para comercios retallistas e 30.000 para obradoiros artesanais

INICIO PRAZO SOLICITUDE: 18 de xaneiro de 2016.

FIN PRAZO SOLICITUDE: 18 de febreiro de 2016.

No hay comentarios: