miércoles, 20 de junio de 2012

CURSOS PARA DESEMPREGADOS CONVOCADOS POLO INLUDES

Cursos convocados polo INLUDES dentro do Proxecto "Lugo Pacto provincial polo emprego":

Criterios de admisión:

1. Perfil A:
- Persoas desempregadas e inscritas como demandantes de emprego na oficina de emprego correspondente.
- Estar empadroado nalgún concello da provincia de Lugo con data anterior a 20/06/2012.

2. Perfil B:
- Persoas desempregadas e inscritas como demandantes de emprego pertencentes a algúns colectivos  de dificil inserción: mozos menores de 30 anos, maiores de 45 anos, desempregados de longa duración (máis de 1 ano), etc.
- Estar empadroado nalgún concello da provincia de Lugo con data anterior a 20/06/2012.

Cursos previstos para realizar en Viveiro, según perfil1. Perfil A:
- Coidador de discapacitados físicos e psíquicos (200 horas)
- Atención especializada a enfermos de alzheimer (250 horas)
- Auxiliar de enfermería en xeriatría (300 horas)

2. Perfil B:
- Produtor de hortalizas ecolóxicas (190 horas)
- Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería (330 horas)
- Administrador de servidores e páxinas web (350 horas).

Becas:
Os beneficiarios recibirán unha beca por asistir do 75% do IPREM (399,38 euros). Compatible coa percepción da prestación ou subsidio, sempre que o conxunto de rendas percibidas non supere a antedita cuantía (399,38 euros). Desta cantidade deducirase as horas que non asista a formación.

Lugar de presentación:
Na Deputación provincial de Lugo ou por correo postal, enviando o mesmo día un fax conforme se realizou a presentación.

Plazo de presentación: ata o 30 de xuño de 2012

Documentación a aportar: (en orixinal ou copia cotexada)
- Currículum vitae actualizado.
- DNI
- Certificado dos períodos de inscrición como demandante de emprego.
- Certificado de empadroamento.
- Si se cobra algunha prestación ou subsidio. Presentar documentación que así o acredite, duración e importe.
- Certificado de minusvalía, no seu caso.
- Libro de familia no caso de ter fillos a cargo.
- Experiencia laboral relacionada: informe de vida laboral e contratos. No suposto de "coidadores non profesionais que atenden a persoas en situación de dependencia" acreditarase mediante certificado de convivencia coa persoa dependente e certificado de dependencia da persoa coa que convive.
- No caso de formación relacionada: copia compulsada do diploma.
- Colectivos de perfil B, acreditar.

Máis información: contactar coa Axente de emprego e desenvolvemento local, con oficina sita na Casa da Cultura de O Vicedo


No hay comentarios: