viernes, 26 de enero de 2018

AXUDAS PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO
Obxecto: axudas para á promoción do emprego autónomo.

Requisitos:
-         Causar alta, con anterioridade á presentación da solicitude,  no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, en Galicia, entre o 1 de outubro de 2017 e o 30 de setembro de 2018, ambos inclusive, como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.
-         estar inscrito como demandante de emprego, carecendo de ocupación na data de incio da actividade.
-         Non ter percibido subvencións de programas de emprego autónomo nos tres anos anteriores.
-         Non ter desenvolvido a mesma actividade como autónomos/as na mesma localidade nos seis meses anteriores ao inicio da actividade, nin ter estado de alta como autónomos/as nos tres meses inmediatamente anteriores.
Importe:
-         Persoas desempregadas en xeral: 2000 €.
-         4000 € para persoas desempregadas que ademáis sexan: menores de 30 anos; ou desempregadas de longa duración; ou desempregadas con discapacidade; ou desempregadas en situación ou risco de exclusión social.
-         A contía increméntase un 25% en cada un dos seguintes supostos (acumulables): muller; centro de traballo situado nun concello rural; persoas maiores de 45 anos; emigrantes retornados. Sendo a contía máxima 8.000 €.
Destacar:
-         Hai que manter a alta no RETA durante un mínimo de dous anos e durante un ano a forma xurídica elixida.
-         Esta axuda é incompatible co Programa Emega de emprendemento feminino.
-         As persoas autónomas poderán formar parte de comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades sen personalidade xurídica, sempre que soliciten a subvención a título persoal. A entidade deberá estar constituída antes da presentación da solcitude.
-         Exclúense: sociedades mercantís, cooperativas, sociedades laborais e autónomos colaboradores.

No hay comentarios: