viernes, 25 de enero de 2019

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO. Doga 25/01/2019.

Establécense dúas liñas de axuda:

-       Programa I: promoción do emprego autónomo:

Finalidade: concesión dunha axuda económica a persoas desempregadas que se dean de alta coma traballadoras autónomas, para facer fronte aos gastos xerados no comezo da actividade.

Requisitos: estar inscrito como demandante de emprego antes da alta na actividade; ter iniciado a actividade con anterioridade á presentación da solicitude; desenvolver a actividade en Galicia; non ter sido beneficiario da mesma subvención nos tres anos anteriores á data de inicio da nova actividade; non ter desenvolvido como autónomo a mesma actividade na mesma localidade nos seis meses anteriores, nin ter estado de alta en autónomos nos tres meses anteriores.

Excluídos: socios de sociedades mercantís, laborais e autónomos colaboradores.

Contía:
. 2000 euros para persoas desempregadas en xeral.
. 4000 euros no caso de: menores de 30 anos; persoas desempregadas de longa duración; persoas desempregadas con discapacidade; persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social. Non acumulable.
. A contía incrementarse nun 25% cando: sea muller; o centro de traballo estea nun concello rural; maior de 45 anos; emigrante retornado; persoas trans. O incremento é acumulable.

Prazo: ata o 30 de setembro de 2019.

Obrigas destacables: manter a alta en autónomos un mínimo de dous anos; o pagamento queda condicionado á presentación da documentación que se exixa na resolución de concesión, no prazo estipulado na mesma.


-       Programa II: axudas a persoas autónomas para contratación indefinida de persoas asalariadas:


Beneficiarios: Persoas traballadoras autónomas ou profesionais pola primeira contratación con caracter indefinido de persoas desempregadas durante o primeiro ano de actividade de persoas desempregadas, e pola segunda e terceira contratación de caracter indefinido de persoas desempregadas nos tres primeiros anos de actividade.
Incompatibilidades:
. Non poderán ser beneficiarias as persoas que desenvolvesen como autónomas a mesma actividade nos tres meses inmediatamente anteriores a data do inicio na nova situación de alta na Seguridade Social, de ser o caso.
. Non poderán ser beneficiarias nin as sociedades civís, nin as comunidades de bens, nin persoas socias comuneiras nin autónomos colaboradores.
Destacar:
. Serán subvencionables as contratacións indefinidas iniciais que se formalicen desde o 1 de outubro de 2018 ata o 30 de setembro de 2019.
. A contratación inicial poderá ser a tempo completo ou a tempo parcial, incluída a modalidade de fixo discontinuo, e deberá comunicarse á oficina de emprego na forma reglamentaria.
. Nos casos de xornada parcial farase un cálculo proporcional para a concesión da axuda.
. Quedan excluídos os contratos realizados co cónxuxe, ascendentes, descendentes e demáis parentes ata segundo grado inclusive.
. Excepción: poderanse contratar aos fillos/as menores de 30 anos ainda que convivan co solicitante. Poderáse contratar un só familiar menor de 45 anos que non conviva nin estea a cargo do solicitante.
. Non se poden contratar pesoas que que traballaran na mesma empresa con contrato indefinido nos 24 meses anteriores, ou con contrato temporal nos últimos 3 meses; nin aquelas que remataran unha relación laboral indefinida noutra empresa nos tres meses previos (agás que sexa despedimento improcedente ou causa sinalada nesta orde).
Importe:
. primeira persoa contratada indefinida: de 3.000 a 5.000 € (según colectivo), que se incrementará un 25% en cada un dos casos seguintes:mulleres; concello rural; maiores de 45 anos; emigrantes retornados; persoas trans.
. segunda e terceira contratación indefinida: de 5.000 a 7.000 € (según colectivo) que se incrementará un 25% en cada un dos caos seguintes:mulleres; concello rural; maiores de 45 anos; emigrantes retornados; persoas trans.
Prazo de solicitude:
a) Para contratacións realizadas entre o 1/10/2018 e o 25/01/2019: ata o 25 de marzo de 2019.
b) Para contratacións realizadas desde o 26/01/2019: ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral. Se o último día de prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.
c) O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2019, aínda que non trancorrese o prazo sinalado no parágrafo anterior. 


No hay comentarios: