lunes, 28 de enero de 2019

SELECCIÓN AXENTE TIC PARA AULA CEMIT DO VICEDO

No Boletín oficial da provincia de Lugo do día 26/01/2019,  publicouse o anuncio da convocatoria para a selección, mediante concurso-oposición, dun AXENTE TIC, a xornada parcial (20 horas/semana), como persoal laboral temporal do concello de O Vicedo, e encargado da aula CEMIT.
Poden consultar as bases e descargar a instancia de solicitude no seguinte enlace:
https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0  (apartado taboleiro de anuncios).


Según aparece nas bases de selección a documentación que debe acompañar a instancia de solicitude é:
- DNI.
- Titulación esixida: estar en posesión dalgunha titulación de Técnico superior ou FPII da rama informática
- Acreditación de estar en posesión do CELGA 4 ou curso de perfeccionamento do galego.
- Acreditación dos méritos de ser o caso: vida laboral máis contratos de traballo, diplomas dos cursos e outras titulacións relacionados co posto de traballo.
Si a documentación se presenta directamente neste concello, deben traer os orixinais  da documentación anterior para o seu cotexo (faríanselles aquí as fotocopias). Si se presenta noutro rexistro, deberán enviar orixinais ou copias compulsadas ou cotexadas, sen perxuizo de que en calquer momento se lle poda requerir o orixinal.

Si presentan a solicitude noutro rexistro distinto o do propio concello, ademáis de todo o anterior, deben de enviar por fax ao 982590001, dentro do prazo estipulado, unha copia da solicitude correctamente presentada e datada, según o estipulado nas bases.

O prazo de solicitude é de 10 días naturais a contar desde o día seguinte o da publicación no Boletín oficial da provincia, finaliza o próximo día 5 de febreiro de 2019.

No hay comentarios: