martes, 31 de enero de 2023

AXUDAS Á CONTRATACIÓN E Á FORMACIÓN PARA EMPRESAS

PLAN GALICIA EMPREGA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN E Á FORMACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA 2023 (DOG 31/01/2023)

ORDE do 10 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do Plan Galicia emprega de incentivos á contratación e á formación na empresa ordinaria, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TR342C).

 

· PROCEDEMENTO: concorrencia non competitiva ata o esgotamento do crédito (resolven segundo a orde determinada en función da data de presentación da documentación completa).

 

· OBXETO: favorecer a contratación de persoas desempregadas na empresa ordinaria (e entidades sen ánimo de lucro), especialmente daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral.

 

· AXUDAS: o Plan de Galicia emprega recolle dúas liñas de axudas:

-      Liña de incentivos á contratación por conta allea, que inclúe 4 modalidades:

· Contratación indefinida inicial de persoas desempregadas.

· Ao incremento de xornada das contratacións indefinidas, de tempo parcial a tempo completo.

· Ao incremento da duración anual dos contratos fixos-descontinuos a un mínimo de 9 meses.

· Axudas para a adaptación de postos de traballo de persoas con discapacidade.

-      Liña de incentivos ás accións formativas no centro de traballo, de carácter opcional, dirixida ás persoas contratadas mediante contratación indefinida inicial por medio desta orde.

 

· BENEFICIARIOS: As persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas que contraten persoas traballadoras por conta allea para prestar servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia. Tamén os centros especias de emprego (excepto para facer contratos con persoas con discapacidade e as empresas de inserción laboral para contratos con persoas en situación ou risco de exclusión social).

 

· SOLICITUDE:

-      Presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado (anexo) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Deberán presentarse ante a xefatura territorial onde teña o centro de traballo a persoa contratada.

-      No caso de presentarse a solicitude de xeitos presencial será requirida para a emenda; considerarase como data de presentación aquela na que se realiza dita emenda.

-      O prazo iníciase o 01/02/2023 e remata o 29/09/2023.

 

Para máis información pinche no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog ou diríxase á Axente de emprego e desenvolvemento local do concello.

No hay comentarios: