martes, 17 de enero de 2023

Axudas para actuacións de corrección dos impactos paisaxísticos en vivendas e muros de peche de terreos.

RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos, e se establece a súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento MT402A).

 Persoas beneficias: as persoas físicas titulares dun ben inmoble, recurso ou elemento, así como aqueles que posúan calquera título válido en dereito que autorice a realización da actuación solicitada.

Obxecto: Subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a execución de actuacións de corrección de impactos paisaxísticos, de conformidade cos valores paisaxísticos recollidos no Catálogo das paisaxes de Galicia e criterios que expresan as directrices da paisaxe de Galicia; concretamente, as relacionadas no artigo segundo da resolución:

-          Actuacións de restauración e/ou revestimento de elementos de fachada.

-          Remate, renovación e/ou substitución do acabamento exterior de cubertas.

-          Recuperación, restauración e/ou revestimento de muros de peche de terreos.

Contía: a contía máxima será do 70 % do orzamento do investimento subvencionable, co límite máximo de 3.000,00 €.

Prazo de presentación de solicitudes: do 18 de xaneiro ata o 17 de febreiro de 2023, ou ata o esgotamento do crédito, téndose en conta a orde cronolóxida de entrada das solicitudes. Considérase data de presentación aquela en que a solicitude quedase validamente presentada, por cubrirse na forma correcta e vir acompañada da totalidade dos documentos esixidos nesta resolución.

Máis información: contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchar no seguinte enlace https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230117/AnuncioG0192-121222-0003_gl.html


No hay comentarios: