martes, 24 de enero de 2023

Axudas para investimentos para persoas traballadoras autónomas

Orde do 09 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do programa do bono das persoas autónomas e se procede a súa convocatoria para o ano 2023 (TR341Q). Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. DOGA DO 24 DE XANEIRO DE 2023

Persoas Beneficiarias:

-      Persoas autónomas de Galicia de alta no RETA ou mutualidade, con domicilio fiscal en Galicia, e antigüedade ininterrumpida no mesmo superior a 42 meses, que ademáis acaden un rendemento neto reducido anual inferior a 30.000 euros e facturación mínima anual de 12.000 euros IVE incluído, todo isto declarado no ano 2021.

-      Sociedades de calquera clase e comunidades de bens que teñan unha persoa autónoma societaria con antigüedade ininterrumpida na actividade superior a 42 meses, cuxa empresa teña unha facturación mínima anual de 12.000 euros (IVE incluído) na declaración do ano 2021, e cuxa base impoñible no imposto de sociedades referida ao ano 2021 sexa inferior a 30.000 euros.

 

Excluídos:

-      As persoas que cobrasen a axuda do bono das persoas autónomas nalgunha das anteriores convocatorias.

-      Os familiares que, de maneira habitual, realizan traballos para persoas traballadoras autónomas e que non teñen a condición de traballadores por conta allea.


Importe: 80% do custo das actividades subvencionables, cun límite máximo de 3.000 euros.

 

Os investimentos subvencionables son:

-      Compra de maquinaria

-      Compra e/ou instalación para a mellora da eficiencia enerxética.

-      Investimentos para a substitución de combustibles fósiles ou materiais críticos ou escasos.

-      Compra de utensilios e ferramentas.

-      Reforma do local de negocio.

-      Equipamento informático.

-      Equipamento de oficina e/ou negocio.

-      Rótulos

-      Aplicacións informáticas, páxinas web, apps e redes sociais.

-      Deseño de marca.

Prazo e lugar presentación solicitudes: iniciase ás 9:00 horas do día 25 de xaneiro de 2023 e finaliza 0 29 de setembro de 2023 ou ata o esgotamento do crédito. A presentación debe ser obrigatoriamente por medios electrónicos.

Máis información: contactar coa axente de emprego e desenvolvemento local municipal ou pinchar no seguinte https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230124/AnuncioG0656-040123-0006_es.html

No hay comentarios: